Zapisnik sa četrdeset četvrte sednice Komisije za žalbe održane 31.8.2015.SAVET ZA ŠTAMPU
Komisija za žalbe
Br. 45
31.8.2015. godine
Beograd

ZAPISNIK

Sa 44. sednice Komisije za žalbe održane 31.8.2015. sa početkom u 18 sati u prostorijama Saveta za štampu.

Prisutni članovi Komisije: Marija Kordić, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Predrag Azdejković, Petar Jeremić, Božo Prelević, Zoran Ivošević i Zlatko Čobović

Odsutni članovi Komisije: Ljiljana Smajlović

Ostali prisutni: Milan Katić i Jelena Andrić iz Tanjuga, Stefan Ćurdo iz advokatske kancelarije Boža Prelevića i Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu

Dnevni red:

1. Razmatranje žalbe agencije Tanjug na tekst objavljen na portalu „Pištaljka.rs“ i sajtu Udruženja novinara Srbije

2. Razmatranje žalbe Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF) iz Niša na tekst objavljen u „Narodnim novinama“

3. Razmatranje žalbe Koalicije protiv diskriminacije na tekst i komentare ispod teksta objavljene u „Večenjim novostima“

1.Novinska agencija Tanjug podnela je žalbu na portal „Pištaljka.rs“, koji je objavio sporan tekst „Odluke u Tanjugu se donose i-mejlom“ i na sajt Udruženja novinara Srbije, koji je preneo isti tekst i pod istim naslovom. Podnosilac žalbe smatrao je da je prekršeno više tačaka Kodeksa novinara time što nisu navedeni izvori, nije konsultovana „druga strana“, niti nezavisni izvori, kao i time što su izneti netačni podaci i podaci iz privatnog života članova UO Tanjuga. Budući da je UNS jedan od osnivača Saveta za štampu, te da ima dva predstavnika u Komisiji za žalbe, Komisija je najpre odlučivala o tome na koji način će i da li uopšte razmatrati deo žalbe koji se odnosi na sajt UNS-a. Članovi Komisije su ocenili da nije prihvatljiv predlog advokata Tanjuga da se „ignorišu“ odredbe Statuta i Poslovnika o radu Komisije koji predviđaju da „za“ svaku odluku mora glasati najmanje jedan predstavnik svakog od osnivača. S obzorom na to da jedini prisutni predstavnik UNS-a Petar Jeremić nije zaposlen ni na sajtu UNS-a, ni u samom udruženju, članovi Komisije su zaključili da ne postoji obaveza da se on izuzme iz odlučivanja, ali je Jeremić sam zatražio da u raspravi ne učestvuje, smatrajući da je to što povremeno piše saopštenja i učestvuje u odlučivanju o tome koje će informacije biti objavljenje na sajtu dovoljan osnov da se u ovom slučaju ne opredeljuje. Nakon kraće rasprave, a na predlog Predraga Azdejkovića, Komisija je jednoglasno odlučila da „razdvoji“ žalbu Tanjuga i da odvojeno odlučuje o tome da li su „Pištaljka.rs“ i sajt UNS-a prekršili Kodeks novinara. U toku rasprave o sadržaju žalbe, Marija Kordić je rekla da smatra da je Kodeks novinara prekšen time što novinari „Pištaljke“ nisu zvali nikoga iz Tanjuga, odnosno što nisu dali priliku „drugoj strani“ da bilo šta kaže, jer dokumenti koje su objavili nisu dovoljni. Kad je reč o objavljenim dokumentima, kako je rekla, veruje da su autentični, i ne misli ni da su prekršene odredbe koje se odnose na zaštitu privatosti, jer nisu izneti nikakvi lični podaci o članovima UO. Takođe, kako je rekla, portal ima pravo da ne oda svoje izvore. Zoran Ivošević je takođe ocenio da je „Pištaljka,rs“ morala da „čuje drugu stranu“, odnosno da su prekršene odredbe koje se odnose na novinarsku pažnju, jer novinari nisu učinili sve da dokaze koje imaju dodatno provere. Po njegovom mišljenju, žalba Tanjuga osnovana je samo u tom delu, dok je u svemu ostalom Kodeks poštovan. Ivošević je istakao da razloga za objavljivanje ovakvog kritičkog teksta o radu Tanjuga svakako ima i da su zamerke koje je „Pištaljka.rs“ uputila sasvim osnovane. Ostali članovi Komisije nisu se saglasili sa njima kad je reč o obavezi konsultovanje „druge strane“. Petar Jeremić je, tako, rekao da Kodeks propisuje da novinar, „kad god je to neophodno, konsultuje što više izvora“, što je „Pištaljka“ očigledno uradila, i da se nigde ne pominje „druga, treća ili peta strana“. Tamara Skrozza je istakla da se tekst bavi temom od izuzetnog javnog interesa, jer je reč o velikim parama i velikom uticaju, a sve što je objavljeno je dokazano. Novinari su pokušavali neke informacije da dobiju od direktorke Tanjuga, ali čak i da nisu, imaju dovoljno dokaza da uopšte nije bilo potrebe da se traži izjava „druge strane“, rekla je Skrozza. Ivan Cvejić je istakao da treba uzeti u obzir i to da je Tanjug imao dovoljno vremena da, ukoliko je objavljeno nešto netačno, pošalje demanti, ali da je ta „stepenica“ preskočena i odmah je upućena žalba Savetu. On je rekao i da je važno i odakle su dobijeni neki od objavljenih podataka, pa bi tako zvaničan izveštaj Ministarstva kulture mogao da bude „druga strana“, te da „Pištaljka“ verovatno od Tanjuga ne bi ni dobila odgovor na postavljena pitanja, kao što se već ranije desilo. Po mišljenju Zlatka Čobovića, objavljeni dokumenti su autentični, nije reč o falsifikatu ili plagijatu, neko je otključao fioku u kojoj je zapisnik i dostavio ga portalu. Dokazi koji su prikupljeni dovoljni su za objavljivanje priče, pa nema potrebe ni da se zove „druga strana“. Takođe, kako je rekao, sve što je objavljeno je tačno, što praktično potvrđuje i sam podnosilac u žalbi. Jedina nepreciznost vezana je za tačne iznose plata članova Upravnog odbora, ali su razlike od nekoliko stotina dinara zanemarljive da bi se moglo govoriti o kršenju Kodeksa. Istog mišljenja bio je i Božo Prelević, koji je istakao da Tanjug zapravo ništa od onoga što je objavljeno nije demantovao. On je rekao i da ni na koji način nije narušena privatnost članova UO; jer nisu izneti nikakvi lični podaci, već samo oni koje javnost ima pravo da zna kad je reč o osobama koje rukovode javnim preduzećem. Nakon rasprave, Komisija je sa osam glasova „za“ i dva „protiv“ odlučila da „Pištaljka.rs“ nije prekršila Kodeks. Pošto se Petar Jeremić izuzeo iz odlučivanja, Komisija nije mogla da donese odluku da li je prenošenjem ovog teksta sajt UNS-a prekršio Kodeks.

2. Lokalni antikorupcijski forum (LAF) podneo je žalbu zbog odbijanja „Narodnih novina“ da objave njihov demanti na, po njima, netačno prenetu, izjavu gradonačelnika Niša. U toku rasprave o žalbi, Zlatko Čobović je rekao da problem u ovom, kao i u brojnim drugim  slučajevima, u funkcionerima i političarima koji često ne razmišljaju o onome što govore, ne vode računa o tome da li se i koliko  netačno i neprecizno  izražavaju. Novinari verno prenose ono što javne ličnosti kažu. Novinari prenose ono što je govornik rekao, a ne mislio i nije rekao, bez obzira da li je pogrešno rekao ono što je mislio, ili je neobavešten pa je zbog toga pogrešio. Kako je istakao, na audio snimku, koji je dostavljen uz žalbu, čuje se da je rekao  ono što su „Narodne novine“ navele. Novine nisu imale obavezu da proveravaju  tačnost njegove izjave, pa prema tome ni obavezu da objave odgovor na ono što je rekao na konferenciji za novinare. Uz sve to, kasnije su objavili  i ispravku. Marija Kordić je ocenila da praktično ceo demanti LAF-a nema veze sa tim jednim netačnim detaljem i da zato misli da „Narodne novine“ nisu morale da ga objave. Stojan Marković je bio sasvim suprotnog mišljenja, ističući da je reč o drastičnom kršenju Kodeksa. „Narodne novine“ nisu postupile sa dovoljnom pažnjom, nisu dobro prenele, što su i same priznale i nisu smele da uskrate LAF-u pravo na odgovor, rekao je. On je dodao i da medij treba da proveri svaku informaciju koju objavljuje, pa i onu iz zvaničnog izvora, Predrag Azdejković je rekao da misli da „Narodne novine“ nisu morale da provaravaju ono što je gradonačelnik rekao, ali da su morale da omoguće LAF-u da odgovori. Zoran Ivošević je naglasio da i tačno preneta pogrešna informacija zahteva pravo na odgovor i da svakako treba omogućiti da se čuje i „druga strana“, a na čitaocima je da procene ko je u pravu. Po završetku rasprave, Komisija je sa sedam glasova „za“, dva „protiv“ i jednim „uzdržanim“ odlučila da „Narodnim novinama“ izrekne javnu opomenu zbog neobjavljivanja odgovora.

3. Žalbu je podnelo osam nevladinih organizacija okupljenih u Koaliciju pritiv diskriminacije zbog navođenja nacionalne pripadnosri osunjičenih za krivična dela i diskriminatornih komentara ispod teksta. Članovi Komisije su se, u kraćoj raspravi, pozvali na svoje prethodne odluke u sličnim slučajevima i jednoglasno zaključili da su „Večernje novosti“ ponovo prekršile odredbe koje zabranjuju diskriminaciju i govor mržnje.

Sednica je završena u 19.30 sati.

Zapisnik vodila
Gordana Novaković

Predsedavajući
Vlado Mareš