Zapisnik sa trideset druge sednice Komisije za žalbe održane 4. 9. 2014.SAVET ZA ŠTAMPU 
Komisija za žalbe
Br. 33
4.9.2014.godine
Beograd

ZAPISNIK

Sa 32. sednice Komisije za žalbe održane 4.9.2014. sa početkom u 18 sati u prostorijama Saveta za štampu.

Prisutni svi članovi Komisije: Zoran Ivošević, Petar Jeremić, Ljiljana Smajlović, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Predrag Azdejković, Ivan Cvejić, Božo Prelević, Zlatko Čobović i Marija Kordić

Ostali prisutni:  Stefan Ćurdo iz advokatske kancelarije Boža Prelevića, Čedomir Mitrović, projekt menadžer Saveta za štampu i Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu

Dnevni red:

1. Izbor zamenika predsedavajućeg Komisije za žalbe

2. Razmatranje žalbe Gej strejt alijanse na tekst objavljen u „Našim novinama“

3. Razmatranje žalbe Ivana Popovića na tekst objavljen na portalu „Telegraf.rs“

4.Razmatranje žalbe Aleksandra Maksimovića na tekstove objavljene na portalu „Glas zapadne Srbije“

Pre početka sednice, članovi Komisije obavešteni su da je Asocijacija medija za svog predstavnika u Komisiji za žalbe, umesto Igora Ćuzovića, izabrala Mariju Kordić, pomoćnika glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista „Kurir“.

1.Na predlog Petra Jeremića za zamenika predsedavajućeg jednoglasno je izabran Ivan Cvejić. On će, po isteku mandata sadašnjeg predsedavajućeg, od januara 2015. godine, predsedavati Komisiji.

2. Gej strejt alijansa podnela je žalbu smatrajući da su „Naše novine“, objavljivanjem fotografije gej para koji drži bebu uz naslov „Samo da ovo zlo ne stugne i kod nas“  komentarima u tekstu „kuda ide ova planeta“, „sačuvaj bože i daleko bilo“, kao i diskriminatorskim izjavama sagovornika u tekstu  prekršile odredbe Kodeksa novinara Srbije koje se odnose na zabranu diskriminacije i širenja predrasuda i stereotipa. Generalna sekretarka i predsedavajući podsetili su da je Komisija na prethodnoj sednici razmatrala žabu Gej lezbejskog info centra na isti tekst i da nije uspela da usaglasi odluku, te da smatraju da Komisija može ponovo da razmatra žalbu druge organizacije na isti tekst. Članovi Komisije su jednoglasno podržali ovaj predlog. U toku rasprave o tome da li je ovim tekstom prekršen Kodeks novinara, Zoran Ivošević je podsetio na mišljenje koje je izneo da prethodnoj sednici - da kod njega slika dvojice muškaraca koji drže bebu na grudima izaziva negativnu reakciju, kao i kod većine drugih ljudi. „Naslov i tekst jesu malo 'tvrđi', ali neko svakako mora da se bavi ovakvom imitacijom porodice, zbog koje se žrtvuje i dete koje će živeti u neprirodnom ambijentu i majka, koja ostaje bez svog deteta, kao i ono bez nje. Porodica su majka, otac i deca, a ovo je iluzija porodice“, rekao je. Predrag Azdejković je istakao da bi trebalo da vodimo računa da iznošenjem takvih tvrdnji vređamo one koji ne žive u porodicama koju čine majka, otac i deca. On je dodao da lično, kao levičar, ima mali problem sa surogat majkama, jer bi to moglo da dovede do toga da bogate žene počnu da plaćaju da im neko rađa decu da se one ne bi mučile, ali da to nema veze sa tekstom, koji otvoreno diskriminiše gej osobe. Marija Kordić je naglasila da Komisija treba da se bavi tekstom, a ne pojavom. „Saglasna sam sa prof. Ivoševićem kad je reč o pojavi, ali mislim da je tekstom prekršen Kodeks“. Isti stav imao je i Stojan Marković, naglašavajući da u tekstu ne postoji „druga strana“, odnosno neko ko bi rekao nešto pozitivno o pravu gej parova da imaju decu. Nakon kraće rasprave, Komisija je sa osam glasova „za“ i tri „protiv“ odlučila da su „Naše novine“ prekršile Kodeks novinara Srbije.

3. Republička radiodifuzna agencija dostavila je Savetu žalbu Ivana Popovića na tekst objavljen na portalu „Telegraf.rs“, oglasivši se nenadležnom za onlajn medije. U toku rasprave o tome treba li Komisija treba da odlučuje o ovoj žalbi, većina članova ocenila je da za to nema osnova. Prema rečima Zorana Ivoševića, žalba ne ispunjava uslov iz člana 3. Poslovnika o radu Komisije za žalbe da objavljeni sadržaj mora da se odnosi na podnosioca lično. Petar Jeremić je rekao da bi se moglo postupiti i drugačije, odnosno može se smatrati da se tekst odnosi i na podnosioca žalbe, kao i na svakog drugog muškarca. Generalna sekretarka je podsetila da Savet prihvata žalbe nevladinih organizacija koje se žale u ime određene grupe, pa treba razmisliti i o tome da li onda pravo da se žali ima i svaki pripadnik grupe pojedinačno. Predrag Azdjeković je smatrao da žalbu treba prihvatiti, jer, ako bi bila prihvaćena da su je podnela trojica miškaraca, okupljena u neku nevladinu organizaciju, zašto ne bi mogao da je podnese i jedan. Božo Prelević je, naprotiv, mislio da ni nevladinim organizacijama nije trebalo omogućiti da se žale, ali je istakao da svakako treba uspostaviti princip koji bi važio za sve slučajeve i posebno ukazao da postoji opasnost da Komisija ubuduće bude „zatrpana“ žalbama, ako se omogući svima da se žale na svaki tekst. Po okončanju rasprave, „za“ prihvatanje žalbe glasala su tri člana Komisije, dok je osam bilo „protiv“, pa je žalba odbačena.

4. Komisija nije razmatrala žalbu Aleksandra Maksimovića na tekstove objavljene na portalu Glas zapadne Srbije, jer se član Komisije Stojan Marković izuzeo iz odlučivanja. Marković je pomenut i u jednom od spornih tekstova i u odgovoru glavnog urednika portala. Zbog toga je dogovoreno da se, u skladu sa članovima 12. i 13. Poslovnika o radu Komisije za žalbe,  rasprava odloži za narednu sednicu, a da Lokal pres odredi drugog predstavnika koji bi učestvovao u raspravi i odlučivanju umesto Markovića.

Sednica je završena u 18.45 sati.

Zapisnik vodila                                                                              Predsedavajući

Gordana Novaković                                                                      Petar Jeremić