Zapisnik sa dvadeset sedme sednice Komisije za žalbe održane 27. 3. 2014.SAVET ZA ŠTAMPU  
Komisija za žalbe
Br. 28
27. 3. 2014. godine
Beograd

ZAPISNIK

Sa 27. sednice Komisije za žalbe održane 27. 3. 2014. sa početkom u 18 sati, u prostorijama Saveta za štampu.

Prisutni članovi Komisije: Zoran Ivošević, Petar Jeremić, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Predrag Azdejković i Igor Ćuzović.

Odsutni članovi Komisije: Ljiljana Smajlović, Tihomir Trišić, Božo Prelević i Zlatko Čobović

Ostali prisutni: Gordana Novaković, generalna sekretaraka Saveta za štampu

Dnevni red:

1. Razmatranje žalbe dr Dragane Jovanović na tekst objavljen u listu „Blic“

2. Razmatranje žalbe Nikole Vlajnića na „Somborske novine“

Pre početka sednice članovi Komisije za žalbe obavešteni su da je Upravni odbor Asocijacije medija izabrao nove predstavnike u Komisiji. Za nove čanove izabrani su Igror Ćuzović i Zlatko Čobović, koji su zamenili Nebojšu Spaića i Filipa Švarma.

1. Prof dr Dragana Jovanović, direktorka Klinike za pulmologiju kliničkog centra Srbije podnela je žalbu Savetu za štampu, verujući da je “Blic” prekršio Kodeks novinara načinom na koji je pisao o smrti mladića, čiji roditelji optužuju grupu lekara, među kojima i dr Jovanović za nesavesno lečenje. U raspravi u kojoj su učestovali svi prisutni članovi Komisije, izneta su različita mišljenja o tome da li je “Blic” postupio suprotno odredbama Kodeksa. Zoran Ivošević je naveo da je reč o komplikovanom slučaju i da su novinari i urednici “Blica” morali biti mnogo obazriviji i više da se potrude da, pre objavljivanja, provere sve informacije. On je naveo da su morali da konsultuju više izvora, da uopšte nisu pozvali obducenta, te da su dr Jovanović pozvali tek kada su već pripremili tekst za objavljanje. Zbog toga su, po njegovom mišljenju, prekršene odredbe koje se odnose na novinarsku pažnju. Dodao je i da dr Draganu Jovanović zna kao dobrog lekara i čoveka. Tamara Skrozza i Petar Jeremić su takođe smatrali da je Kodeks prekršen, pre svega jer izjava dr Jovanović nije dobro preneta, u tekstu nije navedeno šta piše u patološkom nalazu koji im je dostavila i, u suštini, tekst je zasnovan samo na tvrdnjama roditelja. Oboje su istakli da je “Blic” morao da odgovori na žalbu, jer bi to znatno olakšalo odlučivanje Komisije. Da je Kodeks prekršen mislio je i Stojan Marković, dok je Predrag Azdejković bio suprotnog mišljenja, napomenuvši i da je i lekarka podnela krivičnu prijavu protiv roditelja, a ne samo oni protiv nje. Vlado Mareš je naveo da je reč o sukobu lekara koji su lečili mladića i njegovih roditelja koji su takođe lekari, da je slučaj previše složen i preosetljiv za obe strane. On je istakao da je trapavost sa kojom je napisan tekst posledica želje da se pokaže empatija sa porodicom koja je doživela tragediju. Igor Ćuzović je takođe ocenio da nije bilo loše namere i da, sem što je tekst konfuzan i nedovoljno dobro napisan, nema povrede etičkih pravila propisanih Kodeksom. On je dodao da ništa u ovom slučaju nije dobro objašnjeno i da ovakve tekstove u suštini ne treba ni objavljivati. Posle diskusije, “za” odluku da je prekršen Kodeks glasala su četiri člana Komisije, dok su tri bila “protiv”. Kako Komisija za žalbe odluke donosi dvotrećinskom većinom, uz uslov da “za” glasa najmanje jedan predstavnik svakog od četiri osnivača Saveta i bar jedan predstavnik javnosti, u ovom slučaju nije ispunjen drugi uslov zbog čega Komisija za žalbe nije mogla da donese odluku.

2. Nikola Vlajnić podneo je žalbu jer „Somborske novine“ nisu objavile njegov demanti na tekst „Pogrešno dosuđen penal“, koji je, po njegovoj oceni, tendenciozan, netačan i neistinit. U žalbi je navedeno i da nije dobio precizno objašnjenje zbog čega je glavna urednica odbila da objavi odgovor. U toku rasprave članovi Komisije su istakli da je žalba neosnovana i da je list postupio potpuno u skladu sa Kodeksom novinara Srbije. Zoran Ivošević je podsetio da Kodeks propisuje obavezu novinara da poštuje pravo na odgovor, ali da ga dalje ne razgrađuje, već praktično upućuje na Zakon o javnom informisanju. Zakon, kako je naveo, između ostalog, propisuje da odgovor mora biti dostavljen u roku od 60 dana od objavljivanja informacije, kao i da mora biti srazmeran dužini informacije na koju se odnosi. Kako je u ovom slučaju za šest dana prekoračen zakonski rok, već to je dovoljno da urednik odbaci odgovor, koji je i znatno duži od objavljenog teksta. I ostali članovi Komisije smatrali su da je urednica „Sombroskih novina“ postupila ispravno, tim pre što je Vlajniću ponudila da ipak objavi skraćeni demanti, što je on odbio. Komisija je, nakon rasprave, jednoglasno odlučila da „Somborske novine“ nisu prekršile Kodeks novinara Srbije.

Sednica je završena u 18.45 sati.

 

Zapisnik vodila                                                                                            Predsedavajući

Gordana Novaković                                                                                    Stojan Marković