Zapisnik sa sedamnaeste sednice Komisije za žalbe održane 3.6.2013.SAVET ZA ŠTAMPU 
Komisija za žalbe
Br. 18
3.6.2013.godine
Beograd

ZAPISNIK

Sa 17. sednice Komisije za žalbe održane 3.6.2013. sa početkom u 18 sati, u prostorijama Saveta za štampu.

Prisustnii svi članovi Komisije: Tamara Skrozza, Ljiljana Smajlović, Petar Jeremić, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij, Božo Prelević, Zoran Ivošević, Nebojša Spaić, Filip Švarm, Predrag Azdejković i Vlado Mareš.

Ostali prisutni: Gordana Novaković, generalna sekretaraka Saveta za štampu

Dnevni red:

  1. Razmatranje žalbe Ministarstva finansija i privrede na „Naše novine“
  2. Razmatranje žalbe Privrednog društva DIPOS DOO Beograd na tekst objavljen u listu „Alo“
  3. Razmatranje žalbe Nenada Čanka na tekstove objavljene u listu „Kurir“
  4. Razno

Na početku sednice članovi Komisije su obavešteni da je Nezavisno udruženje novinara Srbije za novog člana Komisije izabralo Vlada Mareša, jer je dosadašnji član Komisije za žalbe Slaviša Lekić podneo ostavku.

1.Generalna sekretarka je podsetila članove Komisije da „Naše novine“ nisu prihvatile nadlaženost Saveta za štampu, pa Komisija ne može da donosi odluku o žalbi, već u slučaju da utvrdi da je Kodeks prekršen može izreći javnu opomenu, bez obaveze lista da je objavi. Ministarstvo finansija i privrede podnelo je žalbu zbog teksta ”Dinkićev sekretar sakrio 600 miliona evra”, objavljenog 15.4.2013. godine. Na tekst je istoga dana kada je tekst objavljen upućen demanti, objavljen je samo deo, a u nastavku su ponovljene informacije iz teksta na koji se demanti odnosio. U raspravi, u kojoj su učestvovali: Tamara Skrozza, Ljiljana Smajlović, Filip Švarm i Petar Jeremić, istaknuto je da je prekršena tačka 6, odeljka III Kodeksa novinara Srbije, koja se odnosi na obavezu objavljivanja odgovora. Tamara Skrozza je navela da je redakcija zapravo opovrgava demanti ponavljanjem informacije koja je demantovana, uz ponovno pozivanje na neimenovani izvor.. Ona je navela i da je demanti ”cenzurisan”, jer su izostavljeni ključni podaci. Ljiljana Smajlović je istakla da Kodeks nije prekršen samo ovakvim objavljivanjem demantija, nego i samim tekstom. Sve informacije potiču iz jednog anonimnog izvora, a ”Naše novine” nisu pružile priliku ”drugoj strani” da iznese svoje tvrdnje, odnosno nisu sačekale da Ministarstvo odgovori. Nakon rasprave, Komisija je jednoglasno odlučila da su prekršene i odredbe 1. i 4. Kodeksa iz Odeljka Istinitost izveštavanja.

2. U raspravi o žalbi DIPOS-a na tekst  ”DIPOS bacio 200 miliona, a diplomate u fekalijama” koji je dnevnik ”Alo” objavio  25.4.2013. godine, učestvovali su: Tamara Skrozza, Ljiljana Smajlović, Filip Švarm, Nebojša Spaić, Božo Prelević, Stojan Marković i Predrag Azdejković. Ljiljana Smajlović i Tamara Skrozza rekle su da je novinar u ovom slučaju postupio u skladu sa načelom dužne pažnje, odnosno da je poštovao sve profesionalne standarde. Filip Švarm je istakao da su ovakvi slučajevi dosta česti i da su se gotovo svi novinari suočavali sa tim da iz određenog preduzeća ne žele da im odgovore na pitanja, a onda kada tekst bude objavljen, šalju demantije. Predrag Azdejković je naveo da je novinar čak 40 dana čekao na odgovor koji nije dobio, iako su u DIPOS-u bili dužni da to učine po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Po mišljenju Nebojše Spaića, o prekršaju Kodeksa ne može se govoriti već i zbog činjenice da je ”Alo” objavio i odgovor DIPOS-a na tekst. Božo Prelević je takođe rekao da Kodeks nije prekršen, ali je istakao i da demanti nije dobro objavljen. Odgovor koji je poslat je, osim što je znatno skraćen, objavljen uz propratne komentare novinara, što nije ispravno. Članovi Komisije su ocenili da je skraćenje odgovora u ovom slučaju bilo nužno zbog njegove dužine (odgovor je bio znatno duži od teksa na koji se odnosio), ali su i upozorili i da redakcije, u slučajevima kada je tako nešto nužno, moraju da vode računa o tome da ne izbace bitne delove na osnovu koji čitalac zaključuje o istinitosti događaja. Članovi Komisije jednoglasno su odlučili da povrede Kodeksa u ovom slučaju nije bilo.

3. Raspravljajući o žalbi Nenada Čanka na tekstove ”Najbolje čuvana tajna: Nenad Čanak bio Miloševićev špijun” objavljenim 11.5. 2013. i ”Čanak sam priznao da ga je vrbovao DB”, objavljenim 30.5.2013. godine u listu ”Kurir”, članovi Komisije Filip Švarm, Ljiljana Smajlović i Nebojša Spaić istakli su da i ovi tekstovi i uopšte način na koji ”Kurir” već duže vreme piše o Nenadu Čanku predstavlaju veoma grubu povredu Kodeksa novinara. Po njihovoj oceni, reč je tipičnom primeru ničim potkrepljene ”medijske hajke”, koju ovaj list sprovodi nad podnosiocem žalbe. Ostali članovi Komisije saglasili su se sa ovim stavovima, pa je Komisija jednoglasno odlučila da je ”Kurir” prekršio Kodeks i naložila listu da objavi odluku Komisije.

4. Generalna sekretarka je podsetila članove Komsije na pismo Fejsbuk grupe kojim se traži da reaguju na neprihvatljivo pisanje medija o K.D. koju su proglasili odgovornom za masakr u Velikoj Ivanči. Ona je obavestila članove Komisije i da je stiglo nekoliko žalbi građana sliče sadržine, koje nisu mogle biti ptihvaćene jer se sa njihovim podnošenjem nije saglasila oštećena. Na predlog Nebojše Spaića, Komisija je jednoglasno odlučila da se u saopštenju sa sednice objasni zbog čega Komisija nije mogla da razmatra ove žalbe, ali da se istovremeno saopšti i da Komisija ovakvo izveštavanje medija smatra skandaloznim i suprotnim svim profesionalnim i etičkim normama.

Sednica je završena u 19.15 sati.

Zapisnik vodila                                                                                            Predsedavajuća

Gordana Novaković                                                                                     Tamara Skrozza