Zapisnik sa petnaeste sednice Komisije za žalbe održane 28.2.2013.



SAVET ZA ŠTAMPU
Komisija za žalbe
Br. 16
28.2.2013.godine
Beograd

                                   ZAPISNIK

            Sa petnaeste sednice Komisije za žalbe održane 28.2.2013. sa početkom u 18 sati, u prostorijama Udruženja novinara Srbije.

Prisustnii članovi Komisije: Tamara Skrozza, Ljiljana Smajlović, Petar Jeremić, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij, Nebojša Spaić, Božo Prelević, Zoran Ivošević, Filip Švarm i Predrag Azdejković.

Odsutni članovi Komisije: Slaviša Lekić

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa  četrnaeste sednice
  2. Razmatranje prigovora novinarke „Večernjih novosti“ Ivane Brcan na odluku Komisije iz novembra 2012. i zahteva za izuzećem člana Komisije
  3. Razmatranje žalbe OŠ „Jožef Atila“ na tekstove objavljene u „Večernjim novostima“
  4. Razno

Na početku sednice, članovi Komisije su obavešteni da je Upravni odbor Saveta za štampu dan ranije usvojio novi Statut Saveta, kao i novi Poslovnik o radu Komisije za žalbe, koji bi trebalo da stupe na snagu za osam dana.

1. Članovi Komisije su jednoglasno, bez rasprave usvojili zapisnik sa sednice održane 31.1.2013. godine

2. Novinarka Ivana Brcan zatržila je dopisom, koji je uputila 11.2.2013. godine,  da Komisija ponovo razmotri svoju odluku od 29.11.2012. godine da su „Večenje novosti“ prekršile Kodeks novinara Srbije objavljivanjem tekstova „Ispovest žrtve psihloga: rasturaju mozak“ i „Psiholozi bez kontrole“. Osim što je izrazila neslaganje sa ocenama Komisije o tekstovima koje je objavila, Brcanova je zatražila i izuzeće člana Komisije Aleksandra Đivuljskog prilikom ponovog odlučivanja o ovom slučaju. Kao razlog za to, navela je veruje kako on ima lični motiv da omalovaži njen rad, kao i da je čitajući zapisnik sa prethodne sednice zaključila da je, govoreći o žalbi na njene tekstove, postupio neprofesionalno i nekorektno. Ona je takođe zatražila i da se Đivuljskij izuzme iz odlučivanja i o žalbi koja je na dnevnom redu ove sednice.

U diskusiji u kojoj su učestvovali predsedavajuća Tamara Skrozza, Ljiljana Smajlović, Zoran Ivošević i Filip Švarm, istaknuto je da ne postoje razlozi za prihvatanje ni jednog od ta dva zahteva. Prema rečima Zorana Ivoševića, niti ima razloga, niti Statut i Poslovnik Komisije za žalbe dozvoljavaju mogućnost revizuje odluke koju je Komisija već donela. On je takođe naveo i da ne postoji mogućnost da podnosilac žalbe traži izuzeće člana Komisije, podsećajući da je Poslovnikom predviđeno da se član Komisije izuzima iz odlučivanja samo u slučaju da se žalba odnosi na medij u kojem radi, kao i da bi se o izuzeću moglo raspravljati u slučaju da, recimo, postoje neke bliske, recimo rodbinske, veze između člana Komisije i podnosioca žalbe. Predsedajuća je takođe podsetila da, po pravila rada Komisije, zahtevi Ivane Brcan ne mogu da se prihvate, dok je Ljiljana Smajlović rekla da zaista ne vidi nikakav razlog ni za izuzećem Đivuljskog, niti za ponovnim razmatranjem odluke koja je doneta jednoglasno.

Članovi Komisije su, nakon rasprave, jednoglasno odlučili da ne prihvate zahteve novinarke Ivane Brcan.

3. Generalna sekretarka upoznala je članove Komisije sa podneskom Tima za saradnju sa medijima OŠ „Jožef Atila“ , koji se odnosi na tekstove objavljene u „Večernjin novostima“ od decembra 2012. do februara 2013. godine. Ona je objasnila da u prvoj verziji žalba bila nejasna, da je nakon što je zatražena dopuna i saglasnost direktora škole za podošenje žalbe, i dalje nejasno da li je Tim za saradnju sa medijima ovlašćen da podnese žalbu ili ne, kao i da je i sam tekst žalbe, iako dopunjen, i dalje nejasan. Novinarka „Novosti“ odgovorila je na žalbu, između ostalog, da ni sama ne zna ko stoji iza anonimnog Tima za saradnju sa medijima, da sam direktor škole nikada nije imao primedbe na način na koji je citiran u tekstovima, kao i da su sve iznete primedbe na njene tekstove potpuno neosnovane.

Filip Švarm je rekao, da po njegovoj oceni, uopšte nije jasno ko je podosilac žalbe i u čije ime i da je zbog toga ne treba prihvatiti. Ljiljana Smajlović je navela da je ovde očigledno reč o tome da se jednoj gupi ljudi ne sviđa način na koji dopisnica „Novosti“ iz Novog Sada piše, što nikako ne može biti razlog za podošenje žalbe, u kojoj, kako je rekla, uopšte nije navedeno koje odredbe Kodeksa su, navodno, prekršene. Nebojša Spaić je rekao da je posao Komisije da utvrdi da li je objavljenim tekstovima prekršen Kodeks i postavio pitanje da li je to moguće odlučiti na osnovu dostavljenog materijala. Tamara Skrozza je odgovorila da je iz dostavljeg materijala teško zaključiti šta je u stvari problem, jer se podnosilac ne poziva ni na jedan član Kodeksa. Po oceni Zorana Ivoševića, podnesak dostavljen Komisiji uopšte nema karakter akta kojim se pokreće postupak pred Komisijom, jer zapravo nije reč o žalbi, već o analizi tekstova novinarke Brcan, kojom Komisija ne može da se bavi. Na njegov predlog, Komisija je jednoglasno odlučila da se podnesak odbaci uz obrazloženje da je podosilac nepoznat i da dopis nema karakter žalbe.

4. Predsedavajuća je podsetila na odluku sa prethodne sednice da se uredništvu „Večernjih novosti“ ponovo ukaže na obavezu da objavi odluku Komisije iz septebra prošle godine. Nakon što je generalna sekretarka obavestila prisutne da „Novosti“ nisu odgovorile na oabveštenja koja im je u međuvremenu poslala, Komisija je jedoglasno odlučila da se o ovom slučaju oglasi saopštenjem.    

Zoran Ivošević predložio je da se Komisija, odnosno Savet za štampu uključi u javnu raspravu o Nacrtu zakona o javnom informisanju. Jednoglasno je odlučeno da on članovima Komsije dostavi svoja zapažanja o predloženom tekstu i da ih Komisija potom razmotri i svoje predloge i sugestije dostavi predlagačima zakona.

Sednica je završena u 19 sati.

Zapisnik vodila                                                                               Predsedavajuća Komisiji

Gordana Novaković                                                                             Tamara Skrozza