Zapisnik sa četrnaeste sednice Komisije za žalbe održane 31.1.2013.SAVET ZA ŠTAMPU
Komisija za žalbe
Br. 15
31.1.2013. godine
Beograd

ZAPISNIK

            Sa četrnaeste sednice Komisije za žalbe održane 31.1.2013. sa početkom u 18 sati, u prostorijama Saveta za štampu.

Prisutnii članovi Komisije: Tamara Skrozza, Zoran Ivošević, Ljiljana Smajlović, Petar Jeremić, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij, Nebojša Spaić, Božo Prelević i Predrag Azdejković

Odsutni članovi Komisije: Filip Švarm i Slaviša Lekić.

Dnevni red:

  • Izbor zamenika predsedavajućeg Komisije za žalbe
  • Razmatranje Predloga izmena Statuta Saveta za štampu i Predloga izmena Poslovnika o radu Komisije za žalbe
  • Razno

1. Na predlog predsedavajuće Tamare Skrozza za zamenika predsedavajućeg u narednom periodu, jednoglasno je, bez diskusije, izabran Zoran Ivošević. Ivošević će na tom mestu biti do kraja juna 2013. godine, kada će preuzeti funkciju predsedavajućeg Komisiji za žalbe.

2. Članovi Komisije upoznati su sa predlozima za izmene Statuta Saveta za štampu i Poslovnika o radu Komisije za žalbe, o kojima bi do kraja februara trebalo da se izjasne osnivači i Upravni odbor Saveta. Generalna sekretarka je članove Komisije obavestila da su najznačajnije predložene izmene – proširenje nadležnosti Saveta na internet portale i omogućavanje Komisiji za žalbe da se ubuduće izjašnjava i o žalbama na štampane i on-line medije koji nisu prihvatili nadležnost Saveta za štampu. U ovakvim slučajevima Komisija ne bi donosila odluke, već javna upozorenja, a mediji na koje se odnose ne bi imali obavezu da ih objavljuju. Na predlog predsedavajuće, odlučeno je da zaključke koje Komisija usvoji u toku rasprave, generalna sekretarka dostavi članovima Upravnog odbora kao sugestije koje bi trebalo da razmotre prilikom odlučivanja o predlozima za izmene akata Saveta i budućim aktivnostima Saveta za štampu.

U diskusiji koja je usledila učestvovali su: Božo Prelević, Nebojša Spaić, Zoran Ivošević, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Predrag Azdejković, Petar Jeremić i Tamara Skrozza.

Božo Prelević je rekao da bi trebalo razmisliti i o tome da se, možda nekim budućim izmenama Statuta, Savetu omogući da pokreće postupke i kada ne nema zvaničnog podnosioca žalbe. Savet bi, kako je dodao, to trebalo da radi u slučajevima očiglednog kršenja Kodeksa, ali i da pri tom na svaki način pokuša da se sačuva od politizacije ili bilo kakvih drugih zloupotreba te mogućnosti. Prelević je istakao da je svestan da je reč o „opasnom terenu“ i da možda još nije vreme za takvu vrstu promena, ali da o tome svakako treba razmišljati.

Zoran Ivošević je ocenio da je predlog zanimljiv, ali je dodao da nije sklon da ga prihvati. Smatra da treba biti veoma oprezan sa tim, jer Savet nema službu koja bi mogla da prati sve što je objavljeno u svim štampanim medijima, pa bi tako pokretanje postupaka samo protiv nekih medija, koji su dostupni Savetu, bilo nepravedno. Takođe, kako je istakao, teško je sa strane proceniti da li je neko „pogođen“ određenim tekstom i da li želi da se žali. Neki su, možda, ravnodušni, neki ne žele da se njihov „slučaj“ dodatno povlači po medijima i javno analizira.

Ljiljana Smajlović je ocenila da Prelevićev predlog možda treba razmatrati u nekoj kasnijoj fazi, a da je, kao prvi korak, važno da Savet, odnosno Komisija može da se izjašnjava o krešenju Kodeksa i u medjima koji nisu prihvatili samoregulaciju.

Nebojša Spaić je, međutim, rekao da nije siguran da je to dobro rešenje, jer se njime narušava koncept samoregulacije. On je istakao da ima argumenata i za dosadašnje i za predloženo rešenje i da će prihvatii odluku Upravnog odbora Aasocijacije medija, čiji je predstavnik, ali da, ipak, misli da o ovome još treba razmisliti.“Mislim da bi trebalo da razmislimo o tome zbog čega je broj žalbi koje dobijamo mali i da li je ovo što radimo dobro, a proširenjem nadležnosti možemo doći u situaciju da postanemo neka morala komisija nekome ko ne prihvata da o njemu odlučujemo“, naveo je Spaić.

Stojan Marković je istakao da gotovo svi saveti za štampu u Evropi imaju nadležnost nad svim štampanim medijima i da Savet za štampu ima obavezu prema javnosti da se oglasi u slučaju neetičkog postupanja medija, jer građani imaju pravo da znaju da je neko prekršio Kodeks novinara.

Ljiljana Smajlović je istakla da bi Savet za štampu morao i od države da zatrži da one koji ne prihvataju princip samoregulacije i Kodeks novinara ne tretira kao ozbiljne medije, odnosno da to postavi kao uslov za dodeljivanje bilo kakve novčane pomoći, kao i da takvi mediji ne plaćaju PDV po umanjenoj stopi. Nebojša Spaić je istakao da je to možda bolje rešenje od izricanja javnim opomena, sa kojim je praktično u suprotnosti. Predrag Azdejković je rekao da i nevladinim, domaćim i stranim organizacijama takođe treba predložiti da prilikom dodeljivana finansijske pomoći vode računa o tome da li je određeni medij prihvatio nadležnost Saveta za štampu.

Ostali članovi Komisije su se saglasili da se ovi predlozi dostave Upravnom odboru, a prihvaćen je i predog Petra Jeremića da se zatraži da se u Statut unese i odredba po kojoj u organima Saveta ne mogu biti predstavnici medija koji ne prihvataju nadležnost Saveta za štampu.

Članovi Komisije zaključili su i da u narednom periodu treba više raditi na vidljivosti Saveta i njegovoj popularizaciji. Stojan Marković je predložio da neku od naredih sednica Komisija za žalbe održi na Fakultetu političkih nauka pred studentima, Božo Prelević da se organizuje skup o nekim etičkim problemima, dok je Predrag Azdejković naveo da više treba koristiti društvene mreže i češće slati poruke medijima i nevladinim organizacijima i stalno ih podsećati šta Savet radi.

3. Komisiji je dostavljeno pismo Dragane Čabarkape, predsednice Sindikata novinara Srbije kojim obaveštava Savet da „Večenje novosti“ nisu objavile, još 27. septembra 2012. godine donetu, odluku Komisije da su prekršile Kodeks teksom na koji se sindikat žalio. Komisija je jednoglasno odlučila da najpre generalna sekretarka kontaktira glavnog i odgovornog urednika „Večernjih novosti“ i podseti ga da mora da ispuni ovu obavezu. Ukoliko „Novosti“ i posle toga ne objave odluku Komisije, Komisija će se saopštenjem obratiti javnosti.   

Sednica je završena u 19.15. sati 

Zapisnik vodila                                                                    Predsedavajuća

Gordana Novaković                                                            Tamara Skrozza