Zapisnik sa trinaeste sednice Komisije za žalbe održane 29.11.2012.SAVET ZA ŠTAMPU
Komisija za žalbe
Br. 14
29.11.2012.godine
Beograd

ZAPISNIK

            Sa trinaeste sednice Komisije za žalbe održane 29.11.2012. sa početkom u 18 sati, u prostorijama Saveta za štampu.

Prisustnii članovi Komisije: Tamara Skrozza, Ljiljana Smajlović, Petar Jeremić, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij, Nebojša Spaić, Božo Prelević i Predrag Azdejković

Odsutni članovi Komisije: Filip Švarm, Slaviša Lekić i Zoran Ivošević.

Dnevni red:

  • Usvajanje zapisnika sa dvanaeste sednice
  • Razmatranje žalbe Zorana Todorovskog na tekstove objavljene u „Večernjim novostima“
  • Razmatranje žalbe Božidara Mitroviča na tekst  objavljen u NIN-u
  • Razno

Na početku sednice,  članovi Komisije su obavešteni da je predsedavajući Filip Švarm odsutan,  te da će sednici predsedavati zamenica predsedvajućeg Komisije Tamara Skrozza.

1. Komisija je jednoglasno, bez rasprave, usvojila zapisnik sa prethodne sednice.

2. Generalna sekretarka obavestila je članove Komisije da je odgovor dopusnice „Novosti“ iz Novog Sada na žalbu psihologa Zorana Todorovskog, zbog dva teksta objavljena 18. i 23. oktobra 2012. godine, stigao neposredno pre sednice i upoznala ih sa tvrdnjama novinarke.

Todorovski je žalbu podneo zbog teksta u kojem ga je bivša pacijentkinja optužila za mentalno i seksulano zlostavljanje, koji je smatrao jednostranim i pristrasnim, kojim je, bez uvažavanja pretpostavke nevinosti, narušena njegova privatnost. U drugom tekstu, izjava koju je, kako je tvrdio, dao pre objavljivanja prvog teksta, preneta je netačno.

Novinarka je u odgovoru, između ostalog, navela da je reč o ispovesti žrtve, koju nije imala nameru da predstavi kao nespornu činjenicu, već samo kao lično iskustvo koje bi poslužilo za otvaranje teme o odgovornosti psihologa. Ona je takođe potvrdila da je izjavu dobila pre objavljivanja prvog teksta. Ono što je navela da je on tom prilikom rekao, razlikuje se, međutim, od onoga što je navedeno u tekstu, na šta je generalna sekretarka skrenula pažnju članova Komsije.

U toku rasprave u kojoj su učestvovali Aleksandar Đivuljskij, Ljiljana Smajlović i predsedavajuća Tamara Skrozza, ocenjeno je da su u tekstu iznete veoma ozbiljne optužbe, a da novinrka to nije potkrepila ničim sem izjavom pacijentkinje, odnosno da je u potpunosti prihvatila sve što joj je sagovornica rekla. Aleksandar Đivuljskij je istakao da je potpuno neprihvatljivo da se bez dužne novinarske pažnje i praktično bez ikakve provere objavljuje izjava bolesne osobe. Time je po njemu, po više osnova prekršen Kodeks novinara, a može se verovatno govoriti i o zloupotrebi psihički i emotivno ranjive osobe koja možda nije bila ni svesna težine onoga što tvrdi.

Ljiljana Smajlović je navela da je reč o optužbama koje su morale biti ozbiljno proverene i da ukoliko je ovaj slučaj trebalo da poisluži samo za otvaranje teme, nije trebalo objavljivati podatke na osnovu kojih se može utvriditi o kom psihijatru je reč.

Prema rečima Tamare Skrozze, čak i da u tekstu nisu navedeni podaci psihologa, nedopustivo je da se na ovakav način piše o tome da „psiholozi rasturaju mozak“ pacijentima, jer se time, bez ikakvih dokaza, stavlja pečat na čitavu profesiju.

Nakon rasprave, Komisija je jednoglasno odlučila daa prihvati žalbu i da naloži „Novostima“ da objave odluku Komisije da su prekršile Kodeks novinara Srbije.

3.U skladu sa članom 10. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Nebojša Spaić izuzet je iz rasprave i odlučivanja o žalbi Božidara Mitrovića na tekst objavljen u nedeljjniku NIN.  Mitrović je žalbu podneo zbog eseja koji se odnosio na izložbu čiji je organozator, smatrajući da su prekršene odredbe Kodeksa iz odeljaka koji se odnose na istinitost izveštavanja, odgovornost novinara i nezavisnost od pritisaka. U raspravi su učestvovale Ljiljana Smajlović i Tamara Skrozza, navideći da je autor teksta izneo svoj vrednosni sud, a nije izveštavao o događaju i da esej dozvoljava veliku slobodu autora da iznosi svoje mišljenje o događajima. Komisija je, takođe, jednoglasno odlučila da NIN nije prekršio Kodeks.

4. Članovi Komisije obavešteni su da će ubuduće zapisnici sa sednica biti objavljivani na veb sajtu Saveta za štampu, jer je iz stručnih krugova zatraženo više informacija od onoga što se objavljuje u obrazloženjima odluka.

Sednica je završena u 18.45. sati

                 Zapisnik vodila                                                        Presedavajuća

              Gordana Novaković                                                  Tamara  Skrozza                                                             

      generalna sekretarka Saveta za štampu