Zapisnik sa desete sednice Komisije za žalbe održane 26.7.2012.SAVET ZA ŠTAMPU
Komisija za žalbe
Br.11
26.7. 2012.godine
Beograd

ZAPISNIK

            Sa desete sednice Komisije za žalbe održane 26.7.2012. sa početkom u 18 sati, u prostorijama Saveta za štampu.

Sednici su prisustvovali članovi Komisije: Filip Švarm, predsedavajući, Petar Jeremić, Aleksandar Đivuljskij, Stojan Marković, Božo Prelević, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza,  Predrag Azdejković i generalna sekretarka Saveta Gordana Novaković, sazivač sednice.

 

Odsutni članovi Komisije: Ljiljana Smajlović, Slaviša Lekić i Nebojša Spaić

Dnevni red:

  • Izbor zamenika predesedavajućeg za narednih šest meseci
  • Razmatranje žalbe Danice Dimitirjević na tekst objavljen u listu „Blic”
  • Razno

1. Posle usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, članovi Komisije obavešteni su da će sednicama u narednih šest meseci predsedavati Filip Švarm (predstavnik Asocijacije medija) i da bi, u skladu sa Poslovnikom, trebalo izabrati zamenika koji će kasnije biti sledeći predsedavajući. Na predlog Filipa Švarma, Komisija je jednoglasno odlučila da zamenik predsedavajućeg do kraja godine bude Tamara Skrozza, predstavnica NUNS-a u Komsiji za žalbe.

2. Predsedavajući je upoznao članove Komisije sa prispelom žalbom, dodavši da odgovor redakcije nije stigao i predložio da iznesu svoje mišljenje o tome da li je “Blic” prekršio kodeks objavljivanjem teksta “Psihijatrijski bolesnik izvršio samoubistvo”. Zoran Ivošević je ocenio da je Kodeks novinara jeste prekršen, kako je rekao, time što se spornim tekstom vređa privatnost i dostojanstvo osobe koja se ubila i njene porodice. Sa ovakvim stavom saglasili su se i svi ostali članovi Komisije.

Petar Jeremić i Predrag Azdejković rekli da su imali dilemu da li je “Blic” odgovoran za objavljivanje agencijske vesti, ali je u zaključeno da jeste, jer to izričito kaže jedna od smernica u tekstu Kodeksa.

Pošto su isti tekst objavili i drugi mediji koji nisu u nadležnosti Saveta za štampu, na predlog Filipa Švarma, odlučeno je da u tekst odluke, u vidu preporuke, bude  navedena obaveza svih medija da se pridržavaju odredaba Kodeksa novinara Srbije.

Nakon rasprave, Komisija je jednoglasno odlučila da je list “Blic” objvaljivanjem spornog teksta prekršio Kodeks i naložila redakciji da objavi ovu odluku Komsije.

            3. Predsedavajući Filip Švarm predložio je da se članovi Komisije pripreme da na narednoj sednici raspravljaju o dosadašnjem radu Komisije, odlukama koje je donosila, eventulanim dilemama koje su imali ili problemima koje su uočili, odnosno da se rezmira dosadašnji učinak i predlože neka rešenja za ubuduće. On je takođe rekao i da bi Komisija trebalo da zatraži uvid u izmene Zakona o informisanju koje priprema Vlada i da ga razmotri sa stanovišta njegove usklađenosti sa Kodeksom novinara.

Na predlog Tamare Skrozze, zbog godišnjih odmora, odlučeno je da se ova rasprava ipak odloži za poslednju nedelju septembra. Takođe je dogovoreno da poslednjeg četvrtka u avgustu neće biti sednice, a generalna sekretarka će obavestii članove Komisije da li je potrebno da se ona održi početkom septembra, kako ne bi bio “probijen” rok o 45 dana za rešavanje žalbi.

Sednica je završena u 18.30. sati

               Zapisnik vodila:                                                                 Predsedavajući:

            Gordana Novaković,                                                              Filip Švarm

generalna sekretarka Saveta za štampu