Zapisnik sa osme sednice Komisije za žalbe održane 31.5.2012.SAVET ZA ŠTAMPU
Komisija za žalbe
Br.9
31.5. 2012.godine
Beograd

ZAPISNIK

            Sa osme sednice Komisije za žalbe održane 31.5.2012. sa početkom u 18 sati, u prostorijama Saveta za štampu.

Sednici su prisustvovali članovi Komisije: Ljiljana Smajlović, predsedavajuća, Petar Jeremić, Aleksandar Đivuljskij, Stojan Marković, Božo Prelević, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Filip Švarm, Slaviša Lekić, Predrag Azdejković i generalna sekretarka Saveta Gordana Novaković, sazivač sednice.

Odsutni članovi Komisije: Nebojša Spaić

Dnevni red:

  • Razmatranje žalbe Ksenije Radulović na tekst objavljen u listu „Večernje novosti”
  • Razno

Na početku sednice članovima Komisije predstavljen je novi predstavnik javnosti u Komisiji Predrag Azdejković, koji je izabran umesto dosadašnjeg člana Miljenka Derete.

Članovi Komisije potom su razmotrili žalbu koju je podnela selektorka Sterijinog pozorja na intervju koji su “Večernje novosti” objavile sa rediteljem Egonom Savinom 19.maja 2012. godine.

Božo Prelević je rekao da, po njemu, ovim tekstom Kodeks novinara nije prekršen ni na koji način. Zoran Ivošević se saglasio sa ovom ocenom, istakavši da je novinarka, postavljajući pitanje koje je zasmetalo podnosiocu žalbe, iznela vrednosni sud, a ne činjenicu koja bi mogla da se osporava. On je dodao da to što je u drugim medijima događaj predstavljen u pozitivnom svetlu, a u “Novostima” u negativnom nema nikakvog značaja, jer mišnjenja mogu biti različita.

Ljiljana Smajlović je rekla da je saglasna da u konkretnom tekstu koji je predmet žalbe nema povrede Kodeksa, ali da bi Komisija, ipak, trebalo da ukaže na lošu praksu “Novosti” u ovom slučaju da se, kad je reč o izveštavanju o Sterijinom pozorju, iznose samo negativna mišljenja, a na druga strana, pa ni sama selektorka festivala nema priliku da bilo šta kaže za taj list.

Slaviša Lekić je ukazao na to da su i tekstovi koje su “Novosti” ranije objavljivale o ovom festivalu, a koje je podnosilac žalbe naveo, gotovo isključivo negativno intonirani. Slične stavove izneli su i Filip Švarm i Tamara Skrozza, koja je predložila da Komisija u odluci, ipak, izrazi i zabrinutost zbog tendencije “Novosti” da ne poštuje pravilo da se čuje i druga strana. Ostali članovi Komisije prihvatili su ovaj predlog, uz ocenu da je i odgovor glavnog i odgovornog urednika “Novosti” Kseniji Radulović neprimeren i da takođe odražava nespremnost da se omogući iznošenje drugačijeg mišljenja.

Komisija je jednoglasno odlučila da spornim tekstom nije prekršen Kodeks novinara Srbije, a da u odluci treba da se navede i  to da mediji moraju biti otvoreni za polemike i različite stavove.

Sednica je završena u 18.40. sati

              Zapisnik vodila:                                                                      Predsedvajuća:

          Gordana Novaković,                                                                Ljiljana Smajlović

generalna sekretarka Saveta za štampu