Zapisnik sa nastavka treće sednice Komisije za žalbe održane 15.12.2011.SAVET ZA ŠTAMPU
Komisija za žalbe
Br.4
15.12.2011.godine
Beograd

ZAPISNIK

            Sa nastavka treće sednice Komisije za žalbe održane 15.12.2011. sa početkom u 18 sati, u prostorijama Saveta za štampu.

Sednici su prisustvovali članovi Komisije: Ljiljana Smajlović, predsedavajuća, Miljenko Dereta, Petar Jeremić, Stojan Marković, Nebojša Spaić, Božo Prelević, Zoran Ivošević, Slaviša Lekić, Tamara Skrozza i Filip Švarm i generalna sekretarka Saveta Gordana Novaković, sazivač sednice.

Odsutni članovi Komisije: Aleksandar Đivuljskij

Dnevni red:

  • Predlozi za izmenu Poslovnika o radu Komisije za žalbe
  • Nastavak razmatranja žalbe direktora KBC „Bežanijska kosa“ na tekstove objavljene u dnevnim novinama „Blic“, „Večernje novosti“ i „Politika“
  • Razno

Na početku sednice, generalna sekretarka obavestila je članove Komisije da Upravni odbor Saveta smatra da nije dobro da svakoj sednici predsedava drugi član Komisije i moli komisiju da predloži drugo rešenje, uz sugestiju da bi ili trebalo birati predsednika na duži rok (najmanje na šest meseci) ili da sednicama predsedava generalni sekretar. Upravni odbor je takođe članove Komisije zamolio i da predlože dopunu Poslovnika kojom bi se propisalo na koji način će se u novinama objavljivati odluke Komisije.

Božo Prelević predložio je da se na poslednjoj sednici tekuće godine bira predsednik Komisije za narednih godinu dana. Ostali članovi Komisije podržali su predlog Nebojše Spaića da se članovi Komisije rotiraju na mestu predsednika na šest meseci i to tako da u svakom mandatu predsednik bude predstavnik različitog osnivača. Predstavnici osnivača, kao i predstavnci javnosti unutar sebe dogovaraće  se koga će imenovati za predsednika. Istovremeno, birao bi se i zamenik predsednika koji bi bio sledeći predsednik komisije.

Na predlog Zorana Ivoševića i Filipa Švarma, Komisija je odlučila i da predloži Upravnom odboru da se Poslovnikom propiše obaveza medija koji je, po oceni Komisije, prekršio Kodeks novinara Srbije, da objavi izreku odluke sa izvodom obrazloženja ne dužim od 2000 slovnih znakova, koje će mu dostaviti Komisija. Na veb sajtu Saveta za štampu objavljuje se odluka sa obrazloženjem u celini.

Liljana Smajlović predložila je da ubuduće generalni sekretar koji priprema material za Komisiju, predloži i odluku o kojoj bi Komisija raspravljala, dok je Nebojša Spaić smatrao da bi odluku  trebalo da predloži predsednik, odnosno predsedavajući Komisije. Komisija je prihvatila predlog Filipa Švarma po kome predlog odluke generalni sekretar utvrđuje sa predsednikom Komisije.

Komisija je podržala i predlog Zorana Ivoševića da se Upravnom odboru predloži kupovina uređaja za snimanje sednica Komisije za žalbe.

Članovi Komisije nastavili su potom raspravu o žalbi KBC “Bežanijska kosa” započetu na prethodnoj sednici, pošto su u medjuvremenu stigli odgovori redakcija na dodatna pitanja koja su im upućena. Iz ovih odgovora, kao i iz pisma dela zaposlenih koji podržavaju direktora, koji je dostavio advokat podnosioca žalbe, zaključeno je da novinari u vreme dok su pisali tekstove nisu mogli biti upoznati sa sadržajem ovog pisma. Stojan Marković i Nebojša Spaić istakli su da objavljenim tekstovima nije povređen Kodeks novinara, jer su predmet žalbe konkretni objavljeni tekstovi, u kojima su novinari zatražili i stav druge strane, i izrazili očekivanje da će direktor biti smenjen, na osnovu informacija koje su u tom trenutku imali. Komisija, kako je rekao Marković, treba da se opredljuje prema onome što je napisano, a ne može da se bavi time zašto se nešto nije desilo. Božo Prelević je, uz istu ocenu da Kodeks nije povređen, dodao da, ipak, postoji propust redakcija da objave da do najavljene smene direktora nije došlo, što nalaže pravilo novinarske pažnje. On je rekao i da u obraženju odluke treba navesti i da treba da postoji odgovornost redakcija za online komentare čitalaca. Slične stavove da Kodeks nije prekršen, ali da bi redakcijama trebalo uputiti neku vrstu preporuke da se događaj isprati do kraja, jer to nalažu dobri novinarski običaji, izneli su i Tamara Skrozza, Filip Švarm, Slaviša Lekić, Ljiljana Smajlović i Miljenko Dereta.

Zoran Ivošević je, naprotiv, istakao da je Kodeks prekršen time što je objavljena informacija “nesvršena”, odnosno događaj nije ispraćen do kraja, što informaciju čini nepotpunom, pa time i dezinformacijom. Sličnog mišljenja bio je i Petar Jeremić, koji je naveo da su mediji dužni da, bez odlaganja objave tačnu i potpunu informaciju, čak i ako su nehotice objavili nešto za šta se kasnije ispostavilo da je neosnovana optužba, kleveta ili uvreda. Za predlog da je Kodeks prekršen glasala su, međutim, samo njih dvojica, pa je tako odbijen, čime je odlučeno da Kodeks novinara nije prekršen. Dogovoreno je, ipak, da se u obrazloženju odluke navedu razlozi zbog kojih su oni “izdvojili mišljenje”.

Mišljenje su izdvojili i Tamara Skrozza i Filip Švarm kad je reč o komentaru čitaoca objavljenom na veb sajtu “Politike”. Oni su smatrali da je time prekršen Kodeks, odnosno da redakcije moraju biti odgovorne za kometare koje objavljuju na svojim sajtovima, pa je odlučeno da i ovaj stav bude naveden u obrazloženju odluke Komisije.

Članovi Komisije saglasili su se i da je pitanje odgovornosti za online komentare veoma važno i da zahteva ozbiljniju raspravu, zbog čega je Miljenko Dereta preložio da se u skorijoj budućnosti organizuje skup na ovu temu i da se, eventualno, na osnovu zaključaka iz te rasprave dopuni i Kodeks novinara.

Na kraju sednice, članovi Komisije za žalbe saglasili su se da, zbog predstojećih praznika, naredna sednica bude održana u četvrtak, 19. januara 2012. godine.

Sednica je završena u 19.40. sati

               Zapisnik vodila:                                                               Predsedavajuća:

           Gordana Novaković,                                                           Ljiljana Smajlović

generalna sekretarka Saveta za štampu