Zapisnik sa četvrte sednice Komisije za žalbe održane 19.1.2012.SAVET ZA ŠTAMPU
Komisija za žalbe
Br.5
19.1.2012.godine
Beograd

ZAPISNIK

            Sa četvrte sednice Komisije za žalbe održane 19.1.2012. sa početkom u 18 sati, u prostorijama Saveta za štampu.

Sednici su prisustvovali članovi Komisije: Ljiljana Smajlović, predsedavajuća, Petar Jeremić, Aleksandar Đivuljskij, Stojan Marković, Nebojša Spaić, Božo Prelević, Zoran Ivošević, Slaviša Lekić, Tamara Skrozza i Filip Švarm i generalna sekretarka Saveta Gordana Novaković, sazivač sednice.

Odsutni članovi Komisije: Miljenko Dereta.

Ostali prisutni: Milan Dinić, urednik u listu “Svedok”

Dnevni red:

  • Dogovor o daljem predsedavanju sednicama
  • Razmatranje žalbe redakcije „Svedoka” na tekst objavljen u „Politici“
  • Razmatranje žalbe Danijele Gajić na tekst objavljen u „Vremenu”
  • Razmatranje žalbe kompanije “MFC-Mikrokomerc” na tekst objavljen u „Večernjim novostima”
  • Razno

Na početku sednice, generalna sekretarka obavestila je članove Komisije da se od prethodne sednice Komisije, Upravni odbor Saveta nije sastajao da razmotri predlog za izmene Poslovnika o radu Komisije za žalbe i da bi, pošto se ne zna kada će ta sednica biti održana, Komisija trebalo da odluči ko će u narednom periodu predsedavati sednicama. Nebojša Spaić predložio je da predsedavajuća u narednih šest meseci, počevši od sledeće sednice bude Ljiljana Smajlović, što je jednoglasno prihvaćeno. Takođe je dogovoreno da od naredne sednice predsedvajuća sa generalnom sekretarkom za Komisiju priprema predloge odluka o žalbama.

Aleksanda Đivuljskij je predložio, a Komisija prihvatila da predloži Upravnom odboru da se, prilikom izmena Poslovnika, propiše i da Komisija, sem izjašnjavanja o tome da li je prekršen Kodeks novinara, može da daje i preporuke.  

1. U raspravi o žalbi “Svedoka” učestvovali su svi prisutni članovi Komisije. Filip Švarm, Tamara Skrozza, Nebojša Spaić, Božo Prelević, Aleksandar Đivuljskij, Slaviša Lekić i Ljiljana Smajlović, smatrali su da nije moguće utvrditi da li je “Politika” kada je objavila tekst sa oznakom “ekskluzivno” znala da je “Svedok” to već objavio, ali da je “Politika” trebalo da, kada je naknadno dobila pismo “Svedoka” trebalo da to objavi. Oni su, ipak, ocenili da ovaj propust “Politike” ne predstavlja kršenje Kodeksa novinara. Stojan Marković je rekao da Komisija ne treba uopšte ni da se bavi nečin što nije odbjavljeno, ističući da je pismo koje je “Svedok” uputio “Politici” veoma uvredljivo, neprimereno i da ga verovatno ni jedna redakcija ne bi objavila. Suprotno ovome, Petar Jeremić smatrao je da “Politika” prekršila Kodeks novinara time što nije objavila pismo “Svedoka”, dok je Zoran Ivošević imao poptuno drugačije mišljenje od ostalih članova Komsije, smatrajući da je Kodeks prekršen ne samo neobjavljivanjem pisma “Svedoka”, već i time što je pod nazivom ekskluzivno objavljen tekst koji to nije. On je istakao da je “Politika” odgovorna za to što pre objavljivanja teksta nije proverila da li je reč o zaista ekskluzivnom materijalu, kao i da je kasnije trebalo da se izvini “Svedoku” i čitaocima. Redakcija “Politike” nije se, kako je rekao, koristila časnim sredstvima, čime je prekršila Kodeks novinara. Komisija je, nakon rasprave, sa osam glasova “za” odlučila da nije bilo povrede Kodeksa, ali je takođe zaključeno da u obrazloženju odluke treba navesti da je  “Politika” trebalo da naknadno obavesti čitaoce da je pogrešila, kao i da je prepiska između urednika “Svedoka” i autora teksta u “Politici” neprimerena, nekolegijalna i nekorektna.

2. Pre rasprave o žalbi Danijele Gajić na “Vreme” Filip Švarm, zamenik glavnog urednika tog nedeljnika obavestio je članove Komisije o stavu redkacije. On je naveo da je u redakciji bilo onih koji su smatrali da “Vreme” treba da se izvini zbog teksta na koji se Gajićeva žalila, ali da je preovladalo mišljenje da Kodeks novinara nije prekršen, jer je reč o satiričnom tekstu i da sve što je napisano treba posmatrati u tom konketstu. Švarm je naveo da je autor teksta prepoznatljiv upravo po takvim prikazima događaja, da se prema svima o kojima piše odnosi na isti način I da bi bio veliki udar na slobodu štampe kada bi mu se uskratilo pravo na ovakav način izražavanja. Takođe, “Vreme” je, kako je naveo, objavilo i pismo Danijele Gajić, kao reakciju na objavljeni tekst, čime je praktično ispoštovano pravo na demanti.

Filip Švarm i Tamara Skrozza, novinarka “Vremena” izuzeli su se iz debate i odlučivanja o ovoj žalbi.

U toku diskusije, Nebojša Spaić rekao je da razume da se podnosilac žalbe oseća povređenom, ali da je reč o tekstu sa satiričnim elementima, kojim autor opsije pojavu, bez namere da bilo koga uvredi. Božo Prelević smatrao je da kvalifikacije “ono žensko veliko ko Rusija” upotrebljene u tekstu nisu posebno uvredljivo, kao i da Danijela Gajić na osnosu toga nije učinjena prepoznatljivom. Slaviša Lekić je takođe smatrao da je Gajićeva samu sebe učinila prepoznatljivom. Zoran Ivošević jedini je glasao da je Kodeks novinara prekršen ovim tekstom, jer, kako je istakao, ni satiričar ne sme da vređa i ponižava ljude, naročito ako je, kao u ovom slučaju, reč o bolesnoj osobi. On je naveo i da je sama činjenica da je glavni urednik “Vremena” u telefonskom razgovoru izvinio Danijeli Gajić govori o tome da su i u ovoj redakciji svesni da nisu postupili u skladu sa profesionalnim etičkim normama.

3. U raspravi o žalbi kompanije “MFC-Mikrokomerc” na “Večernje novosti” učestvovali su Zoran Ivošević, Filip Švarm i Božo Prelević Ivošević je naveo da advokat koji je u ime kompanije podneo žalbu nije ponudio nikake dokaze za svoje tvrdnje da su podaci u tekstu netačni, već iznosi samo vrednosne sudove, optužujući novinarku da piše u interesu konkurentskih firmi. Ne postoji, međutim, kako je rekao, nikakav dokaz o postojanju sprege između novinara i konkurenstkih firmi, niti da bilo šta u tekstu nije tačno. Osim toga, “MFC-Mikrokomerc” nije hteo da odgovori na pitanja novinarke “Novosti”, iako su im ona više puta dostavljana. Filip Švarm je naglasio da advokat ne samo da ne nudi dokaze da je prekršen Kodek, već i optužuje novinarku da je primilo mito, preti joj i zastrašuje je, što je potpuno nedopustivo. Na predlog Bože Prelevića, Komisija je jednoglasno odlučila da se u odbrazloženju odluke da “Novosti” nisu prekršile Kodeks navede i da je advokat zloupotrebio pravo na žalbu iznoseći tvrdnje za koje nema dokaze. Takođe je odlučeno da se u obrazloženju navede da, Komisija, iako to izlazi iz okvira njenih nadležnosti, smatra da ponašanje advokata nedopustivo i da time treba da se pozabave drugi nadležni organi.

Sednica je završena u 19.50. sati

              Zapisnik vodila:                                                                  Predsedavajuća:

           Gordana Novaković                                                             Ljiljana Smajlović                                                          

generalna sekretarka Saveta za štampu