Zapisnik sa treće sednice Komisije za žalbe održane 24.11.2011.SAVET ZA ŠTAMPU
Komisija za žalbe
Br.3
24.11.2011.godine
Beograd

ZAPISNIK

            Sa treće redovne sednice Komisije za žalbe održane 24.11.2011. sa početkom u 18 sati, u prostorijama Saveta za štampu.

Sednici su prisustvovali članovi Komisije: Miljenko Dereta, Ljiljana Smajlović, Petar Jeremić, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij, Nebojša Spaić, Božo Prelević, Zoran Ivošević, Filip Švarm i Tamara Skrozza i generalna sekretarka Saveta Gordana Novaković, sazivač sednice.

Odsutni članovi Komisije: Slaviša Lekić.

Sednici je, uz saglasnost članova Komisije, bez prava da učestvuje u raspravi prisustvovao i pravni zastupnik lista „Blic“

Dnevni red:

  • Usvajanje zapisnika sa druge sednice
  • Razmatranje žalbe direktora KBC „Bežanijska kosa“ na tekstove objavljene u dnevnim novinama „Blic“, „Večernje novosti“ i „Politika“

Na početku sednice, Zoran Ivošević predložio je da Komisija izabere predsedavajućeg, kao i da se Upravnom odboru predloži dopuna Poslovnika o radu Komisije kako bi se preciziralo ko vodi sednice Komisije za žalbe, što je Komisija jednoglasno prihvatila. Jednoglasno je prihvaćen i predlog Miljenka Derete da se svakoj sednici predsedava drugi član Komisije, po azbučnom redu, s tim što sednicama, po predlogu Zorana Ivoševića, ne bi predsedavali predstavnici javnosti. Odlučeno je i da tekućoj sednici predsedava Ljiljana Smajlović.

Nakon toga, usvojen je zapisnik sa prethodne sednice i otvorena rasprava o žalbi na tekstove „Lekari traže smenu direktora“ („Blic“, 5.7.2011.), „Odluka o smeni direktora u rukama gradskih odbornika“ („Politika“, 6.7.2011.) i „Doktori smenjuju direktora“ („Novosti“, 6.7.2011.),

U debati o žalbi učestvovali su: Nebojša Spaić, Ljiljana Smajlović, Zoran Ivošević, Božo Prelević, Miljenko Dereta, Aleksandar Đivuljskij, Petar Jeremić i Filip Švarm. Svi oni su naveli da je reč o profesionalno loše napisanim tekstovima u kojima ima mnogo nejasnoća, ali svi su ,osim Spaića, naglasili i da imaju dilemu da bi je bilo i povrede Kodeksa novinara Srbije. Oni su istakli da bi za donošenje odluke o tome bilo neophodno i da se utvrdi da li su mediji u vreme objavljivanja tekstova znali da postoji i drugo pismo podrške direktoru, kao i da li su, pošto su najavili njegovu smenu, sa naredne sednice Skupštine grada izvestili čitaoce da se to nije dogodilo. Ovo, kako je navedeno, nije bilo jasno iz odgovora na žalbu koje su redakcije dostavile. Nebojša Spaić je rekao da Kodeks nije povređen i predložio da Komisija glasa o tome. Komisija se, međutim, o ovom predlogu nije izjašnjavala jer je prethodno, na predlog Zorana Ivoševića, sa devet glasova „za“, odlučila da se donošenje odluke odloži do naredne vanredne sednice, a da u međuvremenu generalni sekretar Saveta zatraži od redakcija odgovore na pitanja koja su postavili članovi Komisije.

Sednica je završena u 19.45. sati

               Zapisnik vodila:                                                                        Predsedavajuća

            Gordana Novaković,                                                                 Ljiljana Smajlović

generalna sekretarka Saveta za štampu