Žalbeni postupci

NAPOMENA: Koristite latinična slova

Ljiljana Milicanović protiv dnevnog lista Blic

Žalba rešena: prekršaj kodeksa
Ljiljana Milicanović
Blic
Štampano izdanje i internet
12.01.2016.

Kompletna žalba u prilogu

Ortačko advokatsko društvo STOJKOVIĆ

ul. Njegoševa 28a, Beograd

tel. +381 11 2436 295, faks +381 11 3445 165

_____________________________________________________________________

SAVET ZA ŠTAMPU

Komisija za žalbe Saveta za štampu

ODGOVOR NA ŽALBU

Punomoćnik izdavačkog društva „Ringier Axel Springer“ doo, iz Beograda, ul. Žorža Klemansoa br. 19, po urednom punomoćju koje dostavlja u prilogu /1, blagovremeno se izjašnjava na navode podnosioca žalbe g-đe Ljiljane Milicanović.

I Žalba je neosnovana u skladu sa članom 3. Poslovnika o radu

Komisije za žalbu, stoga molimo Komisiju za žalbe Saveta za štampu

da istu odbaci.

Predmetna žalba nije osnovana, u skladu sa članom 3. Poslovnika o radu Komisije za žalbe Saveta za štampu, u kome se navodi da se podneta žalba mora odnositi na sadržaj koji je objavljen u medijima u štampanom i elektronskom izdanju. Jedan od spornih tekstova povodom kog je ova žalba podneta nije nikada bio objavljen u mediju „Blic“. Reč je kako tvrdi podnosilac žalbe, o navedenom tekstu od 18.01.2016. godine pod naslovom „Predsedniče, zašto ste lopovu smanjili kaznu“. G-đa Milicanović u svojoj podnetoj žalbi takođe nije dostavila štampani prikaz kao dokaz, o postojanju spornog teksta na kome zasniva svoje žalbene razloge, već samo štampani prikaz teksta od 12.01.2016. godine, objavljenog pod naslovom „Boni i Klajd iz Negotina.“

II Podnosilac žalbe nije aktivno legitimisano lice za podnošenje ove žalbe.

Podnosilac žalbe nije aktivno legitimisano lice u skladu sa Pravilnikom o radu Komisije za žalbe. U predmetnoj žalbi nije na adekvatan način označeno ime i prezime podnosioca i njegovi lični podaci, koji su Poslovnikom o radu Komisije za žalbe strogo propisani kao obavezni, a to su: adresa za prijem pošte, odnosno elektronska adresa kao uslovi za postupanje po istoj prema Pravilniku o radu Komisije za žalbe u članu 3.

Takođe, članom 3. Poslovnika o radu Komisije za žalbe jasno je propisano koje uslove mora da ispunjava žalba da bi se po njoj moglo postupati, te je između ostalog taksativno navedeno koja lica su ovlašćena da istu podnesu:

„da je žalba podneta od strane lica oštećenog objavljenim sadržajem, i to neposredno, odnosno preko zastupnika ili preko punomoćnika tog lica, ili da je žalba podneta od strane bilo kog člana Komisije, u kom slučaju se član Komisije koje je podneo žalbu izuzima iz postupka odlučivanja po toj žalbi. Ako se žalba odnosi na određenu grupu lica ili objavljeni sadržaj povređuje prava određene grupe lica, žalbu može podneti i organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava. Ako se objavljeni sadržaj odnosi na maloletnu osobu, da je žalbu podneo roditelj ili drugi staralac kao zakonski zastupnik maloletnika, ili da su roditelji dali pisanu saglasnost trećem licu da podnese žalbu u ime maloletnika.“

Imajući u vidu da se predmetni tekst ne odnosi na podnosioca žalbe, niti podnosilac žalbe spada ni u jednu od kategorija ovlašćenih lica u smislu gore citiranog člana, niti su eksplicitno označeni njegovo ime, prezime, niti adrese za prijem pošte i pismena u samoj žalbi, molimo Savet da ovu žalbu odbaci kao neurednu.

III Opreza radi, ističemo da je tekst od 12.01.2016. godine, objavljen pod naslovom „Boni i Klajd iz Negotina“ objavljen u skladu sa Kodeksom novinara Srbije.

Objavljeni tekst od 12.01.2016. godine u dnevnom listu „Blic“ pod naslovom „Boni i Klajd iz Negotina“, objavljen je sa dužnom novinarskom pažnjom u skladu sa Kodeksom novinara Srbije. Autori spornog teksta su predmetne informacije preneli verodostojno i potpuno, uz zakonom obaveznu prethodnu proveru. Napominjemo Komisiji za žalbe Saveta za štampu da u skladu sa stavom IV Kodeksa novinara Srbije, novinar nije dužan da otkrije svoj izvor informacije, već je dužan da poštuje njegov zahtev za anonimnošću što je u ovom slučaju i učinio.

IV Objavljene informacije u spornom tekstu od 12.01.2016. godine su

objavljene u skladu sa odredbama člana 9. Zakona o javnom informisanju

i medijima.

Informacije objavljene u dnevnom listu „Blic“ u tekstu od 12.01.2016. godine su objavljene sa dužnom novinarskom pažnjom koja je proklamovana Zakonom o javnom informisanju i medijima. Takođe, predmetne informacije su pre samog objavljivanja u potpunosti proverene i zatim verodostojno prenete u mediju.

Na ovaj način, autori teksta su postupili i u skladu sa obavezom predviđenom članom 9. Zakona o javnom informisanju i medijima jer su informacije dobijene od svojih izvora potvrdili i kod izvora u samom Ministarstvu unutrašnjih poslova. Na taj način, predmetne informacije su potvrđene od strane nadležnog državnog organa, iz čega proizilazi da je i pažnja novinara bila primerena datim okolnostima. Samom tom činjenicom, dnevni list „Blic“ ne može biti odgovoran po zakonskom osnovu u skladu sa odredbama člana 116. Zakona o javnom informisanju i medijima.

IV Pomenuti tekst objavljen 12.01.2016. godine u mediju „Blic“ sadrži informacije o kojima javnost ima opravdani interes da bude obaveštena.

Objavljene informacije u jedninom objavljenom tekstu od 12.01.2016. godine u dnevnom listu „Blic“ su informacije o kojima javnost ima opravdan interes da zna, s obzirom na činjenicu da je reč o uticajnoj ličnosti, suprugu g-đe Milicanović koja je podnela ovu žalbu, Draganu Milicanoviću i njegovom povlašćenom položaju i zloupotrebi istog. Javnost je dužna da zna da gospodin Milicanović koji je izvršio niz krivičnih dela osuđen na tri godine zatvora, zloupotrebljava svoj položaj i izbegava izdržavanje krivične kazne na koju je osuđen, što ga čini povlašćenim u odnosu na ostala osuđena lica u Republici Srbiji koja se nalaze u istoj ili sličnoj situaciji.

Kodeksom novinara Srbije u stavu I propisana je dužnost novinara da javnost obaveštavaju o informacijama i događajima za koje javnost ima opravdan interes da zna :

„ Obaveza je novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije. “

Takođe, članom 5. Zakona o javnom informisanju i medijima, propisano je :

„Putem medija objavljuju se informacije, ideje i mišljenja o pojavama, događajima i ličnostima o kojima javnost ima opravdan interes da zna, bez obzira na način na koji su pribavljene informacije, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Svako ima pravo da istinito, potpuno i blagovremeno bude obavešten o pitanjima od javnog značaja i sredstva javnog obaveštavanja su dužna da to pravo poštuju.“

Imajući u vidu da je reč o informacijama za koje postoji opravdan interes javnosti da za njih zna, kao i postojanje činjenice da je objavljivanje takvih informacija ne samo pravo, već i dužnost novinara, smatramo da je žalba podnosioca neosnovana, te da je kao takvu treba i odbiti.

U skladu sa gore navedenim, objavljenim tekstom od 12.01.2016. godine nije prekršen Kodeks novinara Srbije, niti Zakon o javnom informisanju i medijima, stoga predlažemo da Komisija za žalbe Saveta za štampu odbije žalbu predlagača kao neosnovanu i time spreči neopravdano kršenje prava na slobodu izražavanja novinara i vršenje nedozvoljenog pritiska na iste u skladu sa stavom II Kodeksa novinara Srbije. Takođe, i pravo građana Republike Srbije da budu obavešteni o informacijama od značaja za javnost.

“Ringier Axel Springer” doo

U Beogradu,

22.02.2016.

Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 26.2. 2016. godine, većinom glasova donosi


ODLUKU


Tekstom “Boni I Klajd iz Negotina – bračni par se šegači sa državom”, objavljenim 12. januara 2016. u štampanom i onlajn izdanju i tekstom “Predsedniče, zašto ste lopovu smanjili kaznu”, objavljenim 18. januara 2016. u štampanom izdanju, dnevni list “Blic”

1. prekršio je tačke 2. i 4.  Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezinovinara da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja, kao i da je dužan da, kada je to neophodno, konsultuje što više izvora i omogući im da iznesu svoj stav, 

2. prekršio je I tačku 1. Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je novinar obavezan da pristupa poslu sadužnom profesionalnom pažnjom.

Nalaže se listu “Blic” da odluku Komisije objavi u svom štampanom i onlajn izdanju u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE


Advokati Ljiljane Milicanović podneli su žalbu, navodeći da su tekstovima plasirane brojne neutemeljene i lažne informacije. Posebno se ističe da novinari pre objavljivanja teksta nisu uopšte kontaktirali Milicanović, dok je neutemeljenim navodima u tekstu stvorena lažna slika da je ona koristila svoju poziciju u HE “Đerdap 2“a bi, sa svojim suprugom, pribavljala “protivpravnu imovinsku korist“. Takođe, bez dokaza se tvrdi da je ona, ustupajući prostorije firme Kancelariji za altentativne sankcije, omogućila svom suprugu da bude premešeten u drugi zatvor, odnosno u otvoreno odeljenje. U žalbi se ističe i da je sam naslov “Boni i Klajd“tenedenciozan i zlonameran, a da su objavljenim tekstovima ozbiljno narušen čast i ugled Ljiljane Milicanović. Advokati su naveli i da su od “Blica“tražili da joj se isplati nadoknade na ime nematerijalne štete, ali da je advokat redakcije odgovorio da je zahtev neosnovan, te da jedan od dva sporna teksta nije ni objavljen u tom listu.

Da tekst “Predsedniče, zašto ste lopovu smanjili kaznu “nije objavljen u “Blicu“advokat tog lista naveo je i u odgovoru na žalbu Savetu za štampu. Drugi tekst objavljen je, kako je, istaknuto, u skladu sa Kodeksom i sa dužnom pažnjom. Prikupljene informacije su prenete verodostojno, uz prethodnu proveru, te da je reč o infomacijama o kojima javnost ima opravdan interes da zna da “gospodinMilicanović, koji je izvršio niz krivičnih dela i osuđen je na tri godine zatvora, zloupotrebljava svoj položaj i izbegava izdržavanje krivične kazne“,kaže se, između ostalog, u odgovoru na žalbu.

Komisija je utvrdila da je i drugi tekst, suprotno tvrdnjama advokata “Blica“objavljen 18.januara 2016. godine u izdanju za “unutrašnjost“, ali ne i u beogradskom izdanju. Oba teksta su, po mišljenju članova Komisije, napisana neprofesionalno i bez poštovanja pravila etičkog Kodeksa. Informacije za koje nije naveden nikakav izvor, nisu dodatno proverene, niti su pruženi bilo kakvi dokazi za iznete tvrdnje. Novinari nisu ni pokušali da stupe u kontakt sa osobama na koje se tekst odnosi i da ime pruže priliku da na bilo šta odgovore. Tekstovi su napisani bez dužne novinarske pažnje i bez ikakvog obzira prema ljudima o kojima se piše.

Deo članova Komisije ukazao je da podnosilac žalbe nije pokušao da iskoristi pravo na demanti, već je odmah tražio finansijsku nadoknadu, što ne smatra dobrom praksom. Komisija preporučuje svima koji se smatraju povređenim nečim što je o njima objavljeno da se pre obraćanja Savetu za štampu ili sudu, obrate redakcijama sa zahtevom za objavljivanje odgovora. Ovo, međutim, nije obaveza oštećenih i Komisija, prilikom razmatranja žalbe, ne može to uzeti kao nešto što umanjuje težinu žalbe.

Komisija je zato, sa deset glasova “za“ i jednim “uzdržanim“, odlučila da je  “Blic“prekršio Kodeks i naložila listu da ovu odluku objavi.

 

Beograd, 26.2.2016.                                                                          


Predsedavajuća
Nevena Krivokapić