Žalbeni postupci

NAPOMENA: Koristite latinična slova

BIRN protiv dnevnog lista "Informer"

Žalba rešena: prekršaj kodeksa
BIRN
Informer
Štampano izdanje
15.01.2015.

ŽALBA

Savetu za štampu povodom tekstova, naslova i redakcijske opreme dnevnog lista „Informer“ od 15.1.2015. godine „Raskrinkavamo: Kako novinarska mafija u ime EU reketira po Srbiji"

Polazeći od dužnosti novinara da slede profesionalne i etičke principe, Balkanska istraživačka mreža BIRN podnosi Savetu za štampu žalbu povodom teksta, naslova i redakcijske opreme centralnog članka naslovne strane dnevnog lista „Infоrmеr“ od 15.1.2015. godine.

U jeku javne polemike povodom teksta Balkanske istraživačke mreže BIRN „Ispumpavanje kopa i budžeta“ dnеvni list „Infоrmеr“ je izneo niz netačnih informacija, kleveta, paušalnih i ničim potkrepljenih optužbi, namerno ili slučajno previđajući suštinu teme kojom smo se bavili, ugrožavajući time naš profesionalni kredibilitet i lični integritet te bezbednost naših novinara.

U spornom tekstu dnevni list „Informer" optužuje Balkansku istraživačku mrežu BIRN za „reketiranje" države i navodi kako se radi o medijskoj mafiji koja u ime EU reketira po Srbiji. Nadalje se u ovom tekstu navodi: „hteli da otmu 23.200.000 €, a i dalje su ugledni novinari i diplomate“.

Osim toga u spornom tekstu „Informera“ navodi se i: „Laže sa licencom EU: Umesto da se izvini zbog laži, šef BIRN Slobodan Georgijev,[...]", zatim: „Kako funcioniše sistem laži Evropske unije i njenih novinara". Ovime se implicira da su novinari BIRN-a osobe koje ne govore istinu, da rade za tuđe interese i da se reketiranjem vrše krivična dela.

Povrh svega, u spornom tekstu dnevnog lista „Informer“ objavljenom 15.1.2015. godine izneta je i optužba da su novinari Balkanske istraživačke mreže BIRN korumpirani, odnosno da se zalažu da državne poslove dobiju određene firme iz Evropske unije. Konkretno, navodi se: „BIRN „istraživačkim tekstom“ ucenjuje vladu da milione iz budžeta dobije firma iz EU“, kao i: „Balkanska istraživačka mreža BIRN napala vladu jer je posao isušivanja kopova „Tamnava" dala „Energotehnici" za 10.4 miliona evra, a ne nemačko-holandskom KSB, koji je tražio čak 33.6 miliona evra". Na kraju, čitav splet neosnovanih optužbi i kleveta završava se konstatacijom da „Sistem EU daje milione za rad BIRN, a oni onda ucenjuju da budžetske pare dobije firma iz EU".

Ovim navodima, opštim tonom teksta i naslovne strane i redakcijskom opremom list „Informer" prekršio je brojne odredbe Kodeksa novinara Srbije, pre svega one koje se odnose na istinitost izveštavanja i novinarsku pažnju.

Naime, Kodeks novinara Srbije u odeljku „Istinitost izveštavanja“ u tački 1. propisuje:

„Obaveza je novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije“.

Istovremeno, u sledećoj tački navodi se da je pravo medija da imaju različite uređivačke koncepte, ali je obaveza novinara i urednika da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja.

Nesporno je da BIRN i „Informer“ imaju različite uređivačke politike, na šta svaki od ova dva medija ima pravo i to pravo i slobodu dnevnom listu „Informer“ podnosilac žalbe ne osporava. Sa druge strane, dnevni list „Informer“ ni za jedan od navoda u gorepomenutom tekstu ne navodi činjenice, a tekst je napisan u formi u kojoj se ne prepoznaje da li se radi o komentaru, nagađanju ili nečem trećem. Jedino što se može prepoznati u tekstu je senzacija i nekakvo navodno „raskrinkavanje“. Nadalje, Kodeks novinara Srbije propisuje da je sa novinarstvom nespojivo objavljivanje neosnovanih optužbi i kleveta. Sam tekst dnevnog lista „Informer“ od 15.1.2015. godine upravo je to – navođenje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina. Uz to, ovo navođenje praćeno je senzacionalističkom opremom teksta i naslovnom stranom.

Povod za tekst koji je objavio dnevni list „Informer“ je tekst Balkanske istraživačke mreže BIRN „Ispumpavanje kopa i budžeta“. Iako je ovo nesporna činjenica, ovaj dnevni list ni u jednom delu svog teksta ne prenosi informacije iz teksta već neosnovanim klevatama i optužbama zamagljuje i prećutkuje činjenice koje su objavljene a o kojima javnost ima pravo da zna. Kodeks novinara Srbije u odeljku koji se odnosi na novinarsku pažnju propisuje:

„Prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako je njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži“.

Upravo je to svojim tekstom dnevni list „Informer“ učinio – prećutao činjenice koje su od značaja za sprovođenje javne nabavke za ispumpavanje vode iz kopa Tamnava i naveo neistine, klevete i neosnovane optužbe na račun autora teksta. Ovime je pored povrede Kodeksa novinara Srbije dnevni list „Inforer“ ugrozio integritet i bezbednost novinara Balkanske istraživačke mreže BIRN a naročito „šefa BIRN“ Slobodana Georgijeva. Smatramo da je u uslovima budžetskog deficita i sveopšteg pada životnog standarda građana potpuno paušalna i neosnovana optužba, koja je pritom objavljena senzacionalistički, da BIRN lobira za izbor ponude inostranog ponuđača čime će se oštetiti ionako preopterećeni budžet Republike Srbije za više desetina miliona evra istovremeno i ozbiljno ugrođavanje bezbednosti novinara BIRN.

Imajući u vidu da se u spornom tekstu radi o izveštavanju koje na najgrublјi način krši odredbe Kodeksa novinara Srbije, pozivamo Savet za štampu da pokrene postupak u kom će posle utvrđivanja svih relevantnih okolnosti doneti odluku kojom utvrđuje da je u izveštavaju dnevnog lista „Informer“ od 15.1.2015. godine došlo do povrede Kodeksa novinara Srbije.

Prilozi (3):

- Nаslоvnа strаnа dnеvnоg listа „Infоrmеr“ оd 15.1.2015. gоdinе

- Теkst dnеvnоg listа „Infоrmеr“ оd 15.1.2015. gоdinе „Меdiјskа mаfiја zа rаčun Brisеlа rеkеtirа pо Srbiјi“

- Tekst Balkanske istraživačke mreže BIRN „Ispumpavanje kopa i budžeta“

U Beogradu, 21.01.2015.

Slobodan Georgiev,

glavni i odgovorni urednik

Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivan Cvejić, Petar Jeremić, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Stojan Marković, Božo Prelević i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 26.2. 2015. godine, jednoglasno izriče

JAVNU OPOMENU

Tekstom „Hteli da otmu 23.200. 000 evra, a i dalje su ‘ugledni novinari’ i diplomate”, objavljenim 15.januara 2015. godine, dnevni list „Informer“

1.prekršio je tačke 2 i 5. Odeljka I ( Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije,  o obavezi novinara i urednika da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja, kao i da je sa novinarstvom nespojivo objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Slobodan Georgijev, glavni i odgovorni urednik Balkanske istraživačke mreže BIRN, zbog, kako je naveo, “’Informer’ izneo niz  netačnih informacija, kleveta, paušalnih i ničim potkrepljenih optužbi”, čime je ugrožen  profesionalni kredibilitet,  lični itegritet i bezbednost novinara BIRN-a. List je, ističe se u žalbi, optužio BIRN za “reketiranje” države, navodeći da je reč o “medijskoj mafiji”, koja u ime EU, „reketira” po Srbiji. U tekstu se takođe iznose i tvrdnje poput: “pokušali da otmu 23.200.000 evra”, “laže sa licencom EU”, “kako funkcioniše sistem laži EU i njenih novinara”, “čime se implicira da su novinari BIRN-a osobe koje ne govore istinu , rade za tuđe interese, te da su kormpirani” i da ucenjuju Vladu Srbije da milione iz bužeta dobije firma iz EU.

Advokat “Informera”, u odgovoru na žalbu, navodi da podnosilac žalbe nastoji da ograniči slobodu medija garantovanu zakonom. On je istakao da novinar ima pravo da istražuju sve okolnosti događaja koji su od interesa za javnost, te da su se u ovom sluačju o tim okolnostima javno oglašavali poznati političari, a da BIRN ništa od toga nije demantovao. Ukazuje se i na to da “i po našoj sudskoj praksi, a i po praksi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, novinari nisu dužni da utvrđuju istinitost činjenica na isti način kao i sudovi i državni organi, a sloboda izražavanja podrazumeva i pribegavanje preterivanju i provokaciji”.

Komisija za žalbe je zaključila da dnevni list “Informer” izneo ozbiljne optužbe protiv novinara BIRN-a, koje nije potkrepio nikakvim dokazima.  Sva nagađanja i pretpostavke u tekstu  i u opremi teksta predstavljenje su kao činjenice, a po odgovoru advokata, čini se da su sve “sumnje” zasnovane samo na ocenama “određenih poznatih političara”, koje “Informer” nije ni proveravao. Redakcija BIRN-a predstavljena je “kao medijska mafija koja reketira za račun Brisela”, a “Informer” ni ne smatra da to treba dokazati, ili  jer je i iz odgovora na žalbu, jasno je da veruju da je reč o dozvoljenom “preterivanju i provokaciji”.

Zbog toga, članovi Komisije su jednoglasno odlučili da je „Informer“ prekršio Kodeks novinara Srbije i izrekli javnu opomenu.


Beograd, 26.2.2015.                                                                   Predsedavajući

                                                                                                    Ivan Cvejić