12.06.2019.

KONKURSNa osnovu članova 12 i 22 Statuta Saveta za štampu, Upravni odbor Saveta za štampu, na sednici održanoj 11. juna 2019. godine, doneo je 

 O D L U K U

 o raspisivanju javnog konkursa za izbor predstavnika javnosti u Komisiji za žalbe

1)Biraju se tri (3) predstavnika civilnog društva – javnosti u Komisiju za žalbe Saveta za štampu;

2)Kandidate za predstavnike javnosti mogu predlagati:

-udruženja građana, nevladine, strukovne i obrazovne organizacije čiji se ciljevi, propisani statutom, ostvaruju u oblasti medija, slobode govora i izražavanja mišljenja, zaštite ljudskih, manjinskih, dečjih prava i rodne ravnopravnosti; zaštite zakonitosti i vladavine prava, promovisanja transparentnosti rada nosilaca javne vlasti i vršilaca javnih funkcija, borbe protiv korupcije i monopola,
-organizacije članice Saveta za štampu..

3)Predloženi kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove:
-da su državljani Republike Srbije,
-da poseduju potvrđene profesionalne i moralne kvalitete,
-da su osobe sa potvrđenim integritetom i autoritetom u oblasti kojom se bave,
-da poznaju i prihvataju Kodeks novinara Srbije, Statut Saveta za štampu i Poslovnik o radu Komisije za žalbe Saveta za štampu.

 4)Predstavnike civilnog društva – javnosti u Komisiji za žalbe Saveta za štampu biraju konsenzusom članovi Upravnog odbora Saveta za štampu, koji su dužni da razmotre sve pristigle predloge.

 5)Javni konkurs za predlaganje predstavnika javnosti trajaće 30 dana od dana objavljivanja (od 12.6.do 12.7.2019.)

 6)Obrazložene predloge, sa biografijama kandidata, slati na e-mail: office@savetzastampu.rs ili na adresu: Savet za štampu, Francuska 5/7, 11.000 Beograd