Statut Saveta za štampu

U skladu sa odredbama Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/2009 i 99/2011 - dr. zakoni), kao i na osnovu članova 13, 14. i 17 Statuta Udruženja „Savet za štampu“, Upravni odbor udruženja, kao najviši organ Udruženja koji obavlja one poslove koje prema Zakonu o udruženjima obavlja skupština, na sednici, održanoj dana 10.06.2020. godine u Beogradu, donosi

 

ODLUKU

O donošenju Statuta Udruženja „Savet za štampu“

                                                            

 

Član 1.

Usvaja se Statut Udruženja „Savet za štampu“, tako da glasi:

„STATUT

UDRUŽENJA „САВЕТ ЗА ШТАМПУ

 

I    OPŠTE ODREDBE


Član 1.

Savet za štampu (u daljem tekstu Savet) je dobrovoljna, vanstranačka, nevladina i samostalna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja ciljeva opisanih u ovom statutu.

Savet za štampu u svom radu je nezavisan.

Savet za štampu radi u skladu sa Zakonom o udruženjima, Statutom Saveta i odredbama Kodeksa novinara Srbije.


Član 2.

Pun naziv Saveta je: САВЕТ ЗА ШТАМПУ.

Sedište Saveta je u Beogradu, Ul. Kraljice Natalije 28/II

Pečat Saveta je okrugao, prečnika 2,5 cm na kome piše: Савет за штампу – Београд.

Savet ima svoj znak prepoznavanja (u daljem tekstu: logo) koji se definiše posebnom odlukom Upravnog odbora.

Savet ima svojstvo pravnog lica, zastupa ga i predstavlja predsednik Upravnog odbora, koji je ujedno i predsednik Saveta.

Savet ne obavlja privrednu delatnost.


Član 3.

Rad Saveta je javan.

Odluke koje donose organi Saveta su javne.

Svaki član i predstavnik člana Saveta ima pravo uvida u sve zapisnike i opšte akte i odluke organa Saveta.

Organi Saveta predaju Upravnom odboru izveštaje o radu, u skladu sa Statutom.


Član 4.

Upravni odbor Saveta čine predstavnici medijske industrije i profesionalnih novinarskih udruženja.

Komisiju za žalbe Saveta čine predstavnici medijske industrije, profesionalnih novinarskih udruženja i predstavnici javnosti.


II    CILjEVI SAVETA


Član 5.

Ciljevi Saveta su:

 • Primena Kodeksa novinara Srbije u štampanim medijima i njihovim izdanjima na svim platformama, informativnim portalima i novinskim agencijama
 • Rešavanje po žalbama ovlašćenih podnosilaca povodom konkretnih sadržaja u štampanim medijima i njihovim izdanjima na svim platformama, informativnim portalima i novinskim agencijama, u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu Komisije za žalbe
 • Medijacija u cilju rešavanja sporova između ovlašćenih podnosilaca žalbe i medija
 • Edukacija za postupanje u skladu sa Kodeksom novinara Srbije i jačanje ugleda medija

Savet ostvaruje ciljeve u oblasti javnog informisanja i na očuvanju ugleda novinarske profesije.III ČLANOVI SAVETA ZA ŠTAMPU


Član 6.

Osnivači Saveta su i članovi Saveta.

O prijemu novih članova u Savet odlučuje Upravni odbor Saveta konsenzusom.

Upravni odbor prilikom glasanja o prijemu kandidata u članstvo Saveta posebno vodi računa o tome da li bi kandidat kao član bitno doprineo ostvarivanju ciljeva ovog statuta.

Ako je kandidat pravno lice, ciljevi utvrđeni statutom kandidata obavezno moraju biti u skladu sa ciljevima utvrđenim ovim statutom.

Predstavnici javnosti u Komisiji za žalbe nisu članovi Saveta.


Član 7.

Prava i obaveze članova su da aktivno učestvuju u radu organa u koje su izabrani.

Članstvo članu prestaje smrću ili prestankom postojanja na drugi način, sopstvenim istupanjem ili isključenjem.

Dalji uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva regulišu se posebnom odlukom Upravnog odbora.

 

IV ZNAČENJE IZRAZA U OVOM STATUTU


Član 8.

Nadležnost Saveta podrazumeva pravo i obavezu Saveta da odlučuje o podnetoj žalbi ovlašćenog podnosioca povodom konkretnog sadržaja u medijima, u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom o radu Komisije za žalbe.

Puna nadležnost Saveta podrazumeva pravo i obavezu Saveta da donosi odluke kojima usvaja ili odbija žalbu, u skladu sa ovim statutom i Poslovnikom o radu Komisije za žalbe. Puna nadležnost Saveta za štampu prostire se na sve članove Asocijacije medija i Lokal presa, osim ako se pojedini mediji pismenim putem izričito ne izjasne da ne žele da prihvate punu nadležnost Saveta za štampu, kao i na one medije koji su podneli zahtev i kojima je odobren zahtev radi prihvatanja pune nadležnosti Saveta.

Ograničena nadležnost Saveta podrazumeva da Savet može donositi odluke i javne opomene, u skladu sa ovim statutom i Poslovnikom o radu Komisije za žalbe. Ograničena nadležnost Saveta za štampu podrazumeva da je Savet nadležan da odlučuje i o objavljenoj sadržini medija koji nisu članovi Asocijacije medija i Lokal presa niti su prihvatili punu nadležnost Saveta podnetim i odobrenim zahtevom.

Izraz mediji, u smislu ovog statuta, podrazumeva štampane medije i njihova izdanja na svim platformama, novinske agencije i informativne portale.

 

V NADLEŽNOST SAVETA


Član 9.

Mediji koji nisu članovi Asocijacije medija i Lokal presa, a koji imaju nameru da prihvate punu nadležnost Saveta, obraćaju se Savetu sa zahtevom da se nadležnost Saveta odnosi i na objavljeni sadržaj tih medija.

Izjavu o neprihvatanju pune nadležnosti Saveta ili podnošenje zahteva za prihvatanje pune nadležnosti Saveta podnosi ovlašćeno lice osnivača medija koje je registrovano kod nadležnog organa kao zastupnik.

Ovlašćeni podnosilac zahteva iz ovog člana je svaki štampani medij i njegova izdanja na svim platformama, informativni portal i novinska agencija.

Izdanja štampanih medija na svim platformama i informativni portali na drugim platformama osim štampanim, moraju kumulativno ispunjavati i sledeće dodatne uslove da bi mogli da podnesu zahtev iz ovog člana:

         - moraju imati impresum

         - moraju imati redakciju od najmanje tri člana i odgovornog urednika

Ako medij, podnosilac zahteva za prihvatanje pune nadležnosti Saveta, ne ispunjava uslove propisane ovim članom, njegov zahtev se odlukom odbacuje.

Odluku po zahtevu medija za prihvatanje pune nadležnosti Saveta donosi Upravni odbor Saveta, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnetog zahteva. 

U suprotnom, zahtev se smatra odbijenim.

 

VI ORGANI SAVETA


Član 10.

Organi Saveta su:

- Upravni odbor

- Komisija za žalbe i

- Generalni sekretar Saveta

 

1. UPRAVNI ODBOR


Član 11.

Upravni odbor je najviši organ Saveta i obavlja one poslove koje prema Zakonu o udruženjima obavlja skupština.

Upravni odbor sačinjavaju predstavnici svih članova Saveta.

Upravni odbor ima pet članova i to su predsednici Asocijacije novinskih izdavača i elektronskih medija, Asocijacije nezavisnih lokalnih medija “Lokal pres”, Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Udruženja novinara Srbije, kao i jedno lice koje odlukom imenuje Asocijacija medija.

Mandat predstavnika članova Saveta za štampu traje četiri godine.

U slučaju sprečenosti predstavnika člana Saveta može menjati lice koje on ovlasti pisanim punomoćjem.

Svaka članica je dužna da u razumnom roku obavesti Savet o izabranim predstavnicima.

Predstavnici članica Saveta za štampu imaju pravo na naknadu za obavljeni rad i pokriće materijalnih troškova. O visini naknade i strukturi materijalnih troškova koji se alimentiraju odlučuje Upravni odbor Saveta za štampu.

Upravni odbor će doneti posebnu Odluku kojima će urediti bliža pitanja rada i organizovanja Upravnog odbora.

U organe Saveta ne mogu biti birani kao predstavnici članica predstavnici onih medija koji ne prihvataju nadležnost Saveta.


Član 12.

U nadležnosti Upravnog odbora je:

 1. razmatranje izveštaja o radu Komisije za žalbe i odlučivanje o njemu
 2. usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja Saveta
 3. pripremanje izmena i dopuna Statuta, usvajanje Statuta i njegovih izmena i dopuna
 4. praćenje poštovanja Kodeksa novinara Srbije u štampanim medijima koji su u nadležnosti Saveta
 5. usvajanje plana rada Saveta
 6. izbor predstavnika civilnog društva – javnosti, u Komisiji za žalbe
 7. izbor predsednika i zamenika predsednika Upravnog odbora Saveta
 8. izbor generalnog sekretara Saveta
 9. edukacija medija za postupanje u skladu sa Kodeksom novinara Srbije i jačanje ugleda medija
 10.  upravljanje i raspolaganje pokretnom i nepokretnom imovinom i novčanim sredstvima Saveta, osim raspolaganja novčanim sredstvima koja se troše na tekuće aktivnosti, kojima upravlja i raspolaže predsednik Saveta ili lice koje on ovlasti
 11.  saradnja sa novinarskim asocijacijama i organizacijama
 12.  izražavanje stavova Saveta u javnosti
 13.  donošenje poslovnika o radu Komisije za žalbe, njegovih izmena i dopuna kao i prečišćenog teksta
 14.  odlučivanje konsenzusom o statusnim promenama, prestanku rada Saveta i učlanjenu u saveze u zemlji i inostranstvu
 15.  razmatranje i drugih pitanja iz delokruga rada Saveta i odlučivanje o njima, a koja ne spadaju u posebnu nadležnost Komisije za žalbe ili generalnog sekretara 


Član 13.

Sednice upravnog odbora saziva i zakazuje, i njima predsedava, predsednik Upravnog odbora.

Predsednik Upravnog odbora potpisuje akte koje usvaja Upravni odbor.

Kandidate za predsednika Upravnog odbora Saveta može predložiti svaki član Saveta.

Predsednika i zamenika predsednika Upravnog odbora Saveta biraju svi članovi Upravnog odbora.

U slučaju da nijedan kandidat ne bude izabran konsenzusom, glasanje se ponavlja, a onda je izabran kandidat sa najvećim brojem glasova.

Predsednik Upravnog odbora ne može biti reizabran na tu funkciju.

U odsustvu predsednika Upravnog odbora, zamenik predsednika Upravnog odbora će predsedavati sednicama Upravnog odbora.

U slučaju da tokom trajanja mandata, predsedniku Upravnog odbora Saveta bude opozvano ovlašćenje da predstavlja članicu u Savetu, mandat mu prestaje danom obaveštavanja Upravnog odbora o opozivu predsednika, bira se novi predsednik Saveta, a do izbora ga zamenjuje najstariji član Upravnog odbora.


Član 14.

Upravni odbor ima najmanje jednu sednicu na svaka tri meseca.

Ukoliko oceni da je raspolaganje imovinom i sredstvima suprotno Statutu, stavovima i smernicama Upravnog odbora ili ako neko pitanje zahteva hitno sazivanje sednice Upravnog odbora, održavanje sednice Upravnog odbora može tražiti bilo koja članica Saveta ili njen predstavnik.

Ukoliko predsednik Upravnog odbora po ovom zahtevu ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana, bilo koja članica Saveta može sazvati sednicu Upravnog odbora


Član 15.

Pozivi za sednicu Upravnog odbora sa predlogom dnevnog reda upućuju se predstavnicima članica Saveta najmanje tri dana pre održavanja skupštine.

U izuzetnim slučajevima taj rok može biti i kraći.

I poziv poslat elektronskom poštom smatra se urednim pozivom, ako sadrži vreme i mesto održavanja sednice Upravnog odbora i dnevni red sednice i ako je poslat predstavnicima članica Saveta.


Član 16.

Upravni odbor radi prema Poslovniku koji se utvrđuje na samoj sednici na početku njegovog rada.


Član 17.

Upravni odbor punopravno radi i odlučuje ako sednici prisustvuje najmanje troje članova Upravnog odbora .

Upravni odbor Saveta za štampu donosi odluke ako za usvajanje glasaju najmanje tri člana Upravnog odbora, osim ako ovim statutom nije drugačije određeno.

Poslovnik o radu Komisije za žalbe se donosi jednoglasno.

Upravni odbor odluku o izboru predstavnika javnosti u Komisiji za žalbe donosi jednoglasno.

Izmene i dopune Statuta i novi statut se usvajaju jednoglasno.


Član 18.

Šest meseci pre isteka mandata predstavnika članica, generalni sekretar Saveta upućuje pisani poziv koji šalje na adresu registrovanog sedišta članica Saveta, ili elektronski poziv članicama da izaberu nove predstavnike za članove organa Saveta za naredni mandat.

 

2. KOMISIJA ZA ŽALBE


Član 19.

Komisija za žalbe rešava žalbe ovlašćenih podnosilaca povodom sadržaja objavljenih u štampanim medijima i njihovim izdanjima na svim platformama, informativnim portalima i novinskim agencijama, za koji smatraju da nisu u skladu sa odredbama Kodeksa novinara Srbije.

Komisija za žalbe donosi odluku o podnetoj žalbi najkasnije u roku od 45 dana od dana prijema žalbe u Savetu.


Član 20.

Komisija za žalbe ima ukupno jedanaest članova.

Članovi Komisije se biraju na sledeći način:

-        Udruženje novinara Srbije bira dva člana;

-        Nezavisno udruženje novinara Srbija bira dva člana;

-        Asocijacija medija bira tri člana,

-        Lokal pres bira jednog člana.

-        Tri člana Komisije su predstavnici javnosti i biraju se na način predviđen ovim statutom.

Mandat članova Komisije za žalbe traje četiri godine.

Predstavnici članica delegirani u Upravni odbor Saveta mogu biti i članovi Komisije za žalbe.


Član 21.

Komisija za žalbe usvaja odluke i javne opomene većinom ako za njih glasa najmanje osam članova Komisije za žalbe.

Odluke i javne opomene Komisije za žalbe moraju biti obrazložene sa posebnom naznakom radnje kojom se vrši povreda Kodeksa novinara Srbije i odredbe Kodeksa novinara Srbije koja je povređena konkretnom radnjom.


Član 22.

Kandidate za predstavnike civilnog društva u Komisiji za žalbe Saveta mogu predlagati:

-       članice Saveta za štampu i

-       druga udruženja, nevladine, strukovne i obrazovne organizacije čiji se ciljevi propisani Statutom ostvaruju u oblasti medija, slobode govora i izražavanja mišljenja, zaštite ljudskih, manjinskih, dečjih prava i rodne ravnopravnosti, zaštite zakonitosti i vladavine prava, promovisanju transparentnosti rada nosilaca javne vlasti i vršilaca javnih funkcija, borbi protiv korupcije i monopola.

Prilikom izbora članova koji predstavljaju javnost u Komisiji za žalbe, članovi Upravnog odbora dužni su da uzmu u razmatranje i odluče o svakom predlogu.

Kandidati za predstavnike civilnog društva, to jest javnosti, u Komisiji za žalbe Saveta predlažu se nakon raspisanog javnog konkursa.

Javni konkurs za predlaganje predstavnika civilnog društva, odnosno javnosti, u Komisiji za žalbe Saveta Upravni odbor objavljuje mesec dana pre izbora.

Članovi Upravnog odbora Saveta obavezni su da izbor predstavnika civilnog društva, to jest javnosti, u Komisiji za žalbe Saveta izvrše u roku od 15 dana po isteku konkursa.

 

3. GENERALNI SEKRETAR SAVETA


Član 23.

Savet ima generalnog sekretara Saveta (u daljem tekstu: Sekretar) koji vrši funkciju zastupnika društva.

Odluku o izboru Sekretara donosi Upravni odbor na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

Sekretar se uvodi na dužnost ugovorom koji potpisuje predsednik Upravnog odbora.

U nadležnosti sekretara je sledeće:

- proveravanje formalne urednosti i blagovremenosti podnete žalbe

- odbacivanje žalbe, ako ne sadrži sve obavezne elemente ili je neblagovremena

- proveravanje formalne ispunjenosti uslova medija kao podnosioca zahteva za prihvatanje pune nadležnosti Saveta i pripremanje predloga odluke o tome za Upravni odbor

- medijacija između podnosioca žalbe i medija na koji se žalba odnosi u cilju rešavanja spora između podnosioca žalbe i medija pre odlučivanja Komisije, u skladu sa Poslovnikom o radu Komisije

- pripremanje predloga odluka za Komisiju za žalbe, u skladu sa ovim statutom i Poslovnikom o radu Komisije za žalbe

- Informisanje Upravnog odbora o projektima i aktivnostima koje se sprovode ili su planirane, kao i o rezultatima sprovedenih aktivnosti

- obavljanje drugih poslova koje mu poveri predsednik Upravnog odbora

 

VII    IMOVINA


Član 24.

Savet stiče imovinu putem:

-         doprinosa članica

-         donacija

-         poklona i zaveštanja

-         bankarskih kamata na oročena sredstva i

-         drugih izvora


Član 25.

O sredstvima koja će se utrošiti na tekuće aktivnosti odlučuje Sekretar.

 

VIII      IZMENE I DOPUNE STATUTA


Član 26.

Izmene i dopune Statuta, kao i donošenje novog statuta i prečišćenog teksta Statuta, u isključivoj su nadležnosti Upravnog odbora Saveta.


Član 27.

Obrazložene predloga izmena i dopuna Statuta, kao i novog teksta Statuta Upravnom odboru Saveta mogu dostaviti organi članica Saveta, kao i pojedinci koji su članovi članica Saveta, najkasnije dva meseca pre održavanja sednice na kojoj će se odlučivati o predlozima izmena ili dopuna ili usvajanju novog teksta Statuta.

Predlozi koji se podnose u elektronskoj formi dostavljaju se u jednom primerku.

Predlozi koji se podnose u pisanom obliku dostavljaju se u četiri primerka.

Upravni odbor je dužan da sve predloge, dostavi na mišljenje članicama Saveta, bilo da je reč o menjanju Statuta u celini, bilo samo nekih članova Statuta, ili njegovih odredaba ili formulacija teksta Statuta, najkasnije 45 dana pre održavanja sednice na kojoj će se odlučivati o predlozima izmena ili dopuna ili usvajanju novog teksta Statuta.

 

IX    PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 28.

U slučaju prestanka rada Saveta i njegovog brisanja iz registra kod Agencije za privredne registre ili drugog nadležnog državnog organa, sva njegova imovina prelazi u jednakim delovima Asocijaciji medija, Lokal presu, Nezavisnom udruženju novinara Srbije i Udruženju novinara Srbije, kao domaćim i nedobitnim pravnim licima, osnovanim radi istih ili bliskih ciljeva.

Na zvaničnoj internet prezentaciji Saveta stalno stoji objavljen prečišćen tekst Statuta.

Ovaj Statut  stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od dana upisa u registar udruženja kod nadležnog organa. 

Ovaj prečišćen tekst Statuta u potpunosti menja tekst Statuta od  22.01. 2016. godine.“


Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja

 

Predsednik Upravnog odbora

Dragan Đorđević