Poslovnik o radu komisije za žalbe2

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka 13. Statuta Saveta za štampu, Upravni odbor Saveta, na sednici održanoj dana 22.01.2020. godine, donosi

 

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA ŽALBE

 

I OPŠTE ODREDBE


Član 1.

Ovim poslovnikom utvrđuje se način rada Komisije za žalbe Saveta za štampu (u daljem tekstu Komisija) u postupcima pokrenutim uloženim žalbama ovlašćenih podnosilaca povodom sadržaja objavljenih u štampanim medijima i njihovim izdanjima na svim platformama, informativnim portalima i novinskim agencijama, kada smatraju da nisu u skladu sa odredbama Kodeksa novinara Srbije.

Svi pojmovi koji se koriste u ovom Poslovniku u muškom rodu obuhvataju iste pojmove u ženskom rodu.


Član 2.

Komisija za žalbe je nadležna da odlučuje o žalbama koje se podnose povodom konkretnog sadržaja objavljenog u medijima.

Komisija je nadležna da odlučuje o onim objavljenim sadržajima medija nad kojima Savet za štampu ima punu ili ograničenu nadležnost, u skladu sa Statutom Saveta.

 

II ŽALBA


Član 3.

Žalbe moraju da ispune sledeće kriterijume da bi se po njima moglo postupati:

 • da budu u pisanom obliku ili poslate elektronskom poštom
 • da se odnose na konkretne sadržaje objavljene u medijima za koje se smatra da su u suprotnosti sa Kodeksom novinara Srbije
 • ako su žalbe podnete u pisanom obliku da sadrže odštampani sadržaj koji je objavljen u mediju i za koji se smatra da je suprotan pravilima Kodeksa, a ako se podnosi u elektronskom obliku, da se dostavi internet link ka sadržaju koji je objavljen u mediju i za koji se smatra da je suprotan pravilima Kodeksa ili skenirani sadržaj ili na drugi način da je u prilogu elektronske pošte
 • da se odnose na medij za koji je Komisija nadležna da odlučuje (član 2, stav 2)
 • da je podneta blagovremeno, i to:

         - ako je sadržaj objavljen u štampanim medijima – u roku od 90 dana od dana objavljivanja,

         - ako je sadržaj objavljen putem interneta ili na drugoj platformi putem koje je stalno dostupan    javnosti, sve dok takav sadržaj ne bude uklonjen

 • da je žalba podneta od strane lica oštećenog objavljenim sadržajem, i to neposredno, odnosno preko zastupnika ili preko punomoćnika tog lica, ili da je žalba podneta od strane bilo kog člana Komisije, u kom slučaju se član Komisije koje je podneo žalbu izuzima iz postupka odlučivanja po toj žalbi. Ako se žalba odnosi na određenu grupu lica ili objavljeni sadržaj povređuje prava određene grupe lica, žalbu može podneti i organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava. Ako se objavljeni sadržaj odnosi na maloletnu osobu, da je žalbu podneo roditelj ili drugi staralac kao zakonski zastupnik maloletnika, ili da su roditelji dali pisanu saglasnost trećem licu da podnese žalbu u ime maloletnika.
 • da je navedena adresa elektronske pošte ili adrese za prijem pošte podnosioca ili njegovog punomoćnika
 • da se naznači podnosilac žalbe imenom i prezimenom, ako je fizičko lice, ili punim poslovnim imenom i matičnim brojem ako je podnosilac pravno lice.

U žalbi se prema mediju za koji podnosilac žalbe smatra da je objavio sadržaj kojim se povređuje Kodeks novinara Srbije može postaviti zahtev u kome će navesti predlog poravnanja radi bržeg otklanjanja povreda Kodeksa novinara Srbije i otklanjanja posledica takve povrede. Predlog mora da sadrži preciziranu obavezu medija, način i rokove za izvršavanje te obaveze.

Obaveza medija iz prethodnog stava ovog člana može biti uklanjanje spornog sadržaja, objavljivanje odgovora na informaciju ili objavljivanje ispravke informacije, javno izvinjenje i druge obaveze kojima bi se otklonile posledice povrede Kodeksa.


Član 4.

Po prijemu žalbe, generalni sekretar saveta (u daljem tekstu: sekretar) utvrđuje formalnu ispravnost žalbe, i to:

 • da li je žalba blagovremena;
 • da li sadrži sve elemente obavezne po članu tri ovog poslovnika;
 • da li je odlučivanje po uloženoj žalbi u nadležnosti Komisije (da li je medij u kojem je objavljena informacija štampani medij ili njegovo izdanje na bilo kojoj platformi, informativni portal ili novinska agencija).


Član 5.

Ukoliko neki od uslova iz člana četiri nisu ispunjeni, sekretar odbacuje žalbu sa obrazloženjem koji od uslova nije ispunjen da bi se po žalbi moglo postupati.


Član 6.

U slučaju da je žalba nejasna u pogledu neke od okolnosti opisanih u članu 3. i 4. ovog poslovnika, podnosiocu žalbe se sekretar obraća uputstvom kako da ispravi ili dopuni žalbu i u kom delu.

Ako se ni naknadno blagovremeno ne uredi žalba, sekretar odbacuje žalbu.

Rok za davanje odgovora na žalbu i davanje izjašnjenja je sedam dana od prijema dopisa sekretara.

Dopisom sekretara smatra se i elektronski dopis ili sadržina elektronske pošte.


Član 7.

Ako je žalba formalno uredna, sekretar dostavlja žalbu mediju koji je objavio sporni sadržaj uz dopis u kojem će se pozvati da u roku od sedam dana od prijema dopisa odgovori na žalbu i da se izjasni o predlogu poravnanja podnosioca žalbe, ako je takav predlog postavljen.

Ako ni nakon primljenog odgovora medija, činjenice koje su bitne za odlučivanje po podnetoj žalbi nisu dovoljno, potpuno ili tačno utvrđene, radi njihovog potpunog i tačnog utvrđenja, sekretar odgovor medija šalje podnosiocu žalbe radi izjašnjavanja na odgovor medija koji može da se naknadno izjasni i upotpuni ili pojasni činjenične navode žalbe i odgovora na žalbu. Izjašnjenje podnosioca žalbe na odgovor medija se dopisom dostavlja mediju koji je objavio sporni sadržaj sa pozivom na dodatno izjašnjenje i upotpunjavanje ili razjašnjenje činjenica bitnih za odlučivanje po žalbi.


Član 8.

Ako se medij u odgovoru na žalbu izjasni o predlogu poravnanja postavljenom u žalbi tako da prihvati predlog poravnanja, onda se medijacija smatra uspelom i stranke se pozivaju da poravnanje izvrše, a postupak po žalbi se obustavlja i ne ide na sednicu Komisije.

Ako medij ne da odgovor u roku, podnosilac žalbe se obaveštava o tome dopisom, a žalba se priprema za sednicu Komisije.

Ako se medij izjasni tako da u odgovoru na žalbu iznese novi predlog poravnanja, takav odgovor medija se dostavlja podnosiocu žalbe na izjašnjenje. Takav predlog se može samo ili prihvatiti ili odbiti. U izjašnjenju podnosioca žalbe ne može se postavljati novi predlog poravnanja, o čemu će se poučiti podnosilac žalbe u dopisu kojim mu se dostavlja odgovor na žalbu medija.

U slučaju da se medijacijom ne dođe do sporazuma podnosioca žalbe i medija na koji se žalba odnosi, žalba se priprema za sednicu Komisije u skladu sa ovim poslovnikom.

 

III DOKUMENTACIJA U POSTUPKU REŠAVANJA PO ŽALBI


Član 9.

Svaka žalba se po prijemu u Savet zavodi u poseban omot spisa sa posebnim brojem koji predstavlja redni broj primljene žalbe u toj godini i pod brojem koji označava godinu u kojoj je primljena žalba.

Sednice Komisije priprema generalni sekretar na osnovu formalno urednih primljenih žalbi, u kojima medijacija nije uspela.

Predmeti za sednicu Komisije pripremaju se formiranjem omota za svaki slučaj posebno sa sačinjenim pregledom sledećih dokumenata:

 • žalba
 • fotokopija objavljenog sadržaja na koji je uložena žalba ili odštampani sadržaj internet prezentacije štampanog medija ili medija na drugim platformama koji je povod podnošenja žalbe
 • podnesci suprotstavljenih strana sa prilozima (odgovor i izjašnjenja)
 • predlog za odluku Komisije

Predlog za odluku Komisije pripremaju generalni sekretar i predsedavajući Komisijom.

 

IV SEDNICE KOMISIJE ZA ŽALBE


Član 10.

Komisija za žalbe donosi odluke na redovnoj sednici koja se održava jednom mesečno i to poslednjeg četvrtka u mesecu. U izuzetnim slučajevima može se zakazati i vanredna sednica Komisije.

Na osnovu pripremljenih urednih žalbi, Komisija na sednicama na kojima mora biti prisutno najmanje osam članova od ukupnog broja članova, razmatra svaki slučaj posebno i donosi posebne odluke i javne opomene za svaki pojedinačni predmet većinom od najmanje osam glasova.


Član 11.

Sednice Komisije vodi predsedavajući.

Članovi Komisije rotiraju se na mestu predsedavajućeg na šest meseci i to tako da u svakom narednom mandatu predsedava predstavnik drugog člana saveta. Predstavnici svakog osnivača, kao i predstavnici javnosti dogovaraju se koga će imenovati za predsedavajućeg. Istovremeno se bira i zamenik predsednika, koji će predsedavati Komisiji u narednom mandatu.


Član 12.

Rad Komisije je dostupan javnosti.

Ako je to potrebno radi utvrđivanja činjenica relevantnih za odlučivanje, glasanje o odluci može se odgoditi na predlog najmanje jednog člana komisije, s tim da se odluka o odgađanju mora doneti većinom prisutnih članova.

Odgađanjem glasanja o odluci se ne može prekoračiti rok za rešavanje po žalbi.

 

Član 13.

Član Komisije koju radi za javno glasilo (medij) čiji je sadržaj predmet žalbe izuzima se iz rasprave i odlučivanja. Osnivač kojeg predstavlja, umesto njega, za tu sednicu, delegira u Komisiju drugog člana koji nije u sukobu interesa

 

        Član 14.

Član Komisije koji se protivi odluci ili obrazloženju odluke Komisije ima pravo na izdvojeno mišljenje zasnovano na argumentima koje je izneo u toku većanja o predloženoj odluci.

Izdvojeno mišljenje član Komisije je dužan da usmeno najavi na sednici Komisije nakon donošenja odluke.

Član Komisije je dužan da izdvojeno mišljenje dostavi tri dana nakon održane sednice.

Bitne stvari iz izdvojenog mišljenja navode se u obrazloženju odluke, a izdvojeno mišljenje se u celosti objavljuje u zapisniku sa sednice.

 

Član 15. 

 O radu na sednici Komisije vodi se zapisnik.

Zapisnik vodi generalni sekretar Saveta.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sednici, imena prisutnih i odsutnih članova, imena drugih prisutnih, dnevni red, bitne stvari koje su rečene o svakoj tački dnevnog reda, vreme završetka sednice i potpise predsedavajućeg i zapisničara.

Zapisnik usvajaju članovi Komisije elektronskim putem nakon sednice.

Član Komisije može dati primedbu na zapisnik samo u delu koji se odnosi na njegovo izlaganje.

Zapisnik je javan i nakon usvajanja objavljuje se na internet prezentaciji Saveta.

 

Član 16.

Rok za rešavanje po podnetoj žalbi je 45 dana od dana prijema žalbe u Savetu.


Član 17.

Komisija donosi odluke i javne opomene.

Komisija donosi odluke uvek, osim kada usvaja žalbu u odnosu na medij nad kojim nema punu nadležnost, kada donosi javnu opomenu.

Komisija donosi:

 • Odluku kojom se žalba odbacuje, ako žalba ne ispunjava uslove iz člana 3 i 4 ovog poslovnika, a sekretar je propustio da odbaci žalbu
 • Odluku ili javnu opomenu kojom se žalba usvaja – kada utvrdi da je žalba osnovana
 • Odluku kojom se žalba odbija - kada utvrdi da žalba nije osnovana

Član 18. 

Odluka kojom se žalba usvaja i javna opomena moraju da sadrže obrazloženje, sa posebnom naznakom radnje kojom se vrši povreda Kodeksa novinara Srbije i odredbe Kodeksa novinara Srbije koja je povređena konkretnom radnjom.

Komisija u obrazloženju odluke može dati i određene preporuke.

Svaka odluka i javna opomena se dostavlja mediju na koji se žalba odnosi.


Član 19.

Odluka kojom se žalba usvaja mora se objaviti u mediju na koji se žalba odnosi, i to najkasnije u pet dana od dana prijema odluke, u slučaju da je odluka doneta protiv dnevnih novina ili internet portala, odnosno u roku od deset dana od dana prijema odluke, u slučaju da je odluka doneta protiv nedeljnika.

Za odluku kojom se žalba odbija i za javnu opomenu ne postoji obaveza objavljivanja.

Medij objavljuje izreku odluke kojom se žalba usvaja sa izvodom obrazloženja ne dužim od 2.000 slovnih znakova koje će mu dostaviti Komisija, sa poukom o obavezi objavljivanja i rokovima za objavljivanje.

Na internet prezentaciji Saveta objavljuje se odluka ili javna opomena sa obrazloženjem u celini.

Komisija može doneti odluku kojom se žalba usvaja bez obaveze medija na objavljivanje odluke Komisije samo na izričit zahtev podnosioca žalbe.

U slučaju da medij na koji se odnosi žalba koju je Komisija usvojila, ne objavi odluku na propisan način, Savet će poslati odluku svim ostalim medijima, uz preporuku da takvu odluku objave.

Komisija za žalbe je dužna da obavesti Upravni odbor Saveta uvek kada neki medij ne objavi odluku na propisan način.

Savet za štampu će kvartalno obaveštavati javnost o tome koji mediji nisu objavili odluke Komisije za žalbe.

Osnivači Saveta će objavljivati na svojim internet sajtovima sažetke odluka Komisije za žalbe i/ili saopštenja Saveta u vezi sa tim.

 

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20.

Svaka odluka, javna opomena i mišljenje upisuju se u:

 • elektronsku bazu podataka i
 • knjigu odluka sa podacima koji se odnose na: podnosioca žalbe, javno glasilo ili medij na koji se žalba odnosi, datum prijema žalbe, odluku Komisije, datum dostavljanja odluke, datum objave i datum arhiviranja.

Ova knjiga je javna i trajno se čuva.


Član 21.

Ovaj poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana usvajanja na sednici Upravnog odbora, a objaviće se na internet prezentaciji Saveta narednog dana od dana usvajanja.

Izmene i dopune, kao i autentično tumačenje odredaba ovoga poslovnika, vrši Upravni odbor Saveta za štampu, u postupku po kome je poslovnik i donet.

Ako usvaja izmene i dopune, Upravni odbor sačinjava i prečišćeni tekst Poslovnika o radu komisije za žalbe koji stoji stalno objavljen.

 

Predsednik Upravnog odbora

Dragan Đorđević