Osnivački akt

Beograd, novembar 2009. godine

Na osnovu 10, 11. I 12. člana Zakona o udruženjima (Službeni glasnik 51-09) VESELIN SIMONOVIĆ, (za Asocijaciju novinskih izdavača i elektronskih medija), VLADAN FILIPČEV, (za Asocijaciju nezavisnih lokalnih medija “Lokal pres”), NADEŽDA GAĆE, (za Nezavisno udruženje novinara Srbije) i LJILJANA SMAJLOVIĆ, (za Udruženje novinara Srbije) osnovali su Savet za štampu na Skupštini održanoj 2.11. 2009. U skladu sa ovim osnivači usvajaju 

 

O S N I V A Č K I  A K T 
Saveta za štampu


I OPŠTE ODREDBE


Član 1.

Osnivači udruženja pod nazivom SAVET ZA ŠTAMPU su:

 • VESELIN SIMONOVIĆ, (za Asocijaciju novinskih izdavača i elektronskih medija)
 • VLADAN FILIPČEV, (za Asocijaciju nezavisnih lokalnih medija “Lokal pres”)
 • NADEŽDA GAĆE, (za Nezavisno udruženje novinara Srbije) i
 • LJILJANA SMAJLOVIĆ, (za Udruženje novinara Srbije).


Član 2.

Savet za štampu je nezavisno, samoregulativno telo koje okuplja izdavače i vlasnike štampanih medija, profesionalne novinare kao i predstavnike javnosti .


Član 3.

Ciljevi Saveta za štampu su:

 • Praćenje poštovanja Kodeksa novinara Srbije u štampanim medijima i rešavanje predstavki pojedinaca i institucija povodom konkretnih sadržaja štampanih medija.
 • Medijacija između oštećenih pojedinaca, institucija i redakcija i iznošenje javnih opomena u slučajevima kada je konstatovano kršenje etičkih standarda utvrđenih Kodeksom novinara Srbije.
 • Edukacija za postupanje u skladu sa Kodeksom novinara Srbije i jačanje ugleda medija.


Član 4.

Savet za štampu je pravno lice sa svim pravima i obavezama koje ima po Ustavu i zakonima Republike Srbije.


Član 5.

Sedište Saveta za štampu nalazi se u ulici Ljube Jovanovića 9c u Beogradu.


Član 6.

Savet za štampu u svom radu je  nezavisan a odluke koje donosi su javne.


Član 7.

Savet za štampu radiće po odredbama Kodeksa novinara Srbije, Statuta i Pravilnika o radu organa Saveta za štampu koji će usvojiti Osnivači.


Član 8.

Savet za štampu finansiraće se iz:

 • doprinosa osnivača,
 • prikupljenih sredstava od donatora.


Član 9.

O prikupljanju i trošenju finansijskih sredstava za rad Saveta odlučuju Osnivači

Upravljanje finansijama Saveta  precizno se definiše Statutom Saveta za štampu.

 

II ORGANI SAVETA ZA ŠTAMPU


Član 10.

Savet za štampu ima sledeće organe:

 • Lice ovlašćeno za zastupanje,
 • Skupštinu
 • Upravni odbor i
 • Komisiju za žalbe.

Savet za štampu predstavljaće lice ovlašćeno za zastupanje koje će uz prethodni dogovor Osnivača biti imenovano prilikom potpisivanja Osnivačkog akta Saveta za štampu.

Lice ovlašćeno za zastupanje dužno je da sprovede postupak registracije Saveta za štampu kod nadležnog organa.


Član 11.

Struktura Saveta za štampu je tripartitna i čine je predstavnici izdavača i vlasnika štampanih medija, novinarskih udruženja  i predstavnici javnosti.

Način izbora, delokrug rada, ovlašćenja kao i nadležnosti organa Saveta za štampu biće precizirani u Statutom Saveta za štampu.

 

III NORMATIVNI AKTI


Član 12.

Normativni akti Saveta za štampu su:

 • Osnivački akt,
 • Statut i
 • Pravilnik o radu organa Saveta za štampu.

 

IV ZAVRŠNE ODREDBE


Član 13.

Odluku o prestanku rada Saveta za štampu donose Osnivači.  Danom prestanka rada Saveta za štampu imovinu Saveta  ukoliko je bude, Osnivači će podeliti u humanitarne svrhe.


Član 14.

Odluka o osnivanju Saveta za štampu stupa na snagu danom potpisivanja Osnivačkog akta od strane svih Osnivača.

 

Beograd,  02. 11. 2009. godine

 

Osnivači

Veselin Simonović, Vladan Filipčev, Nadežda Gaće, Ljiljana Smajlović