Komora javnih izvršitelja protiv dnevnog lista Informer Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Višnja Aranđelović, Ivana Stjelja, Zlatko Čobović, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Vukašin Obradović, Vlado Mareš, Vera Didanović, Dragan Đorđević i Željko Bodrožić, na sednici održanoj 28.2.2019. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Izvršitelji gori od zelenaša; za dug od 90.000 uzmu 280.000”, objavljenim 11. novembra 2018. godine, dnevni list “Informer”

1.prekršio je tačke 1 i 4 Odeljka I  (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, kao i da, kad je to neophodno, konsultuje što više izvora i da im omogući da iznesu svoj stav,

2.prekršio je smernicu iz tačke 2 Odeljka II (Nezavisnost od pritiska), po kojoj naslov ne sme da bude u suprotnosti sa suštinom teksta,

3. prekršio je i tačke 1 i Odeljka V (Novinarska pažnja), o obavezi novinara da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom, kao i odredbu po kojoj je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stvav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži.

Odluka Komisije biće objavljena na sajtu Saveta za štampu (www.savetzastampu.rs) i dostupna javnosti.

 


OBRAZLOŽENJE

 

Komora javnih izvršitelja podnela je žalbu Savetu za štampu zbog toga što su već u naslovu teksta izvršitelji predstavljeni kao “zelenaši” i “narko-dileri” koji imaju “žrtve”, čime su, po njima, oklevetani svi članovi Komore. Tekst, kako je navedeno, ne sadrži činjenice koje bi potkrepila ovakve tvrdnje, a infomacije u tekstu su netačno i nepotpuno prenete. U žalbi se ističe da je “Informer” postupio neprofesionalno izveštavajući o “slučaju poznatog beogradskog novinara”, koji je zapravo sam glavni urednik tog lista, iznoseći i neistine iz tog izvršnog postupaka, te da, između ostalog, tekst navodi čitaoce na pogrešan zaključak o enormnoj zaradi izvršitelja od 190 hiljada dinara, što nije u skladu ni sa “dokazima” o troškovima postupka koje je list objavio. Podnosilac žalbe je smatrao da su tekstom prekršene brojne odredbe Kodeksa iz poglavlja Istinitost izveštavanja, Odgovornost novinara i Novinarska pažnja.

 

Redakcija “Infomera” nije odgovorila na žalbu.

 

Komisija za žalbe je zaključila da je rad javnih izvršitelja važna tema od velikog javnog interesa, te da je novinarima apsolutno dozvoljeno da kritikuju način na koji se sprovode određeni postupci ili zakonska rešenja u vezi sa nadležnostima izvršitelja, pa je i “Infomer” imao pravo da o tome piše, bez obzira na to da li je “slučaj poznatog beogradskog novinara” zapravo slučaj glavnog urednika tog lista ili ne, jer je reč o temi od šireg društvenog značaja. Ta tema, međutim, po mišljenju Komisije, ovoga puta nije obrađena u skladu sa etičkim pravilima profesije. “Informer” je o ovom slučaju izvestio jednostrano, neobjektivno i ne pruživši “drugoj strani” mogućnost da iznese svoje stavove. Takođe, tekst nije napisan sa dužnom profesionalnom pažnjom, a prećutane su i informacije koje mogu bitno da utiču na stav čitaoca, poput toga da izvršitelji ne određuju visinu sudskih troškova ili iznos zatezne kamate, niti taj novac ide njima. Osim toga, podaci navedeni u tekstu ne potvrđuju teze iz naslovnog bloka, čime je prekršena i smernica Kodeksa po kojoj naslov mora da bude u skladu sa suštinom teksta.

Komisija je zaključila da u tekstu nema govora mržnje i diskriminacije, na koji se Komora takođe žalilia, jer izvršitelji nisu manjinska grupa, niti se kritikom njihovog rada krše bilo čija ljudska prava.

 

 

Beograd, 28.2.2019.                                                                                      
Predsedavajući
Stojan Marković                       

 

Kompletan žalbeni postupak
Zapisnik sa sednice