Ministarstvo kulture i informisanja protiv lista Srpski telegrafNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vera Barišić – Popović, Vera Didanović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.5. 2018. godine, većinom glasova, izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Platili da se pljuju Srbi”, objavljenim 20. aprila 2018. godine, dnevni list “Srpski telegraf”

1. prekršio je tačke 1, 2 i 4 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja  i da, kad je to neophodno, konsultuje što više izvora i omogući im da iznesu svoj stav,

2. prekršio je  i  tačke  1, 2 i 3 Odeljka V (Novinarska pažnja), o obavezi novinara da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom, da ne sme slepo da veruje izvoru informacija, odnosno da mora da vodi računa da izvori često slede svoje interese ili interese društvenih grupa kojima pripadaju i da prilagođavaju svoje iskaze tim interesima, kao i da je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži.


OBRAZLOŽENJE

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije podnelo je žalbu verujući da je list, objavljivanjem spornog teksta ugrozio objektivno i profesionalno informisanje, širio nepotpune informacija, izneo neosnovane optužbe i uznemirio javnost. Kako je navedeno u žalbi, netačna je informacija da je ministar Vladan Vukosavljević finansirao film u kojem su Srbi predstavljeni kao masovne ubice. Ministarstvo, po Zakonu o budžetu, prenosi sredstva ustanovama kulture, među kojima je i Filmski centar Srbije, koji sredstva za finansiranje filmova dodeljuje na osnovu konkursa koji raspiše. Ovo je navedeno i u odgovoru koji je dostavljen novinarki lista, koja je, međutim, za tekst iskoristila samo deo odgovora. “Novinarka je netačno, neobjektivno i nepotpuno izvestila o događajima od interesa za javnost. Novinarka je zanemarila svoju obavezu da iznese sve činjenice na osnovu kojih je donela svoj vrednosni sud i ostavi čitaocima da o temi o kojoj je pisano mogu formirati sopstveno mišljenje na osnovu svih relevantnih činjenica”, ističe se, između ostalog, u žalbi.

Redakcija “Srpskog telegrafa” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije zaključili su da list nije postpupio u skladu sa etičkim pravilima profesije, odnosno sa odredbama Kodeksa novinara Srbije koje se odnose na istinitost izveštavanja i novinarsku pažnju. “Srpski telegraf” je objavio u osnovi netačnu informaciju, uprkos tome što je od Ministarstva dobio odgovor, na inače tendenciozno postavljeno, pitanje  - zašto je Ministarstvo finansiralo “antisrpski film”. U odgovoru je jasno navedeno da je fim izabran na konkursu koji je raspisao Filmski centar Srbije. Sam odgovor Ministarstva nije korektno prenet, a list konstatuje i da su u Ministarstvu zaboravili da pomenu da se sredstva za kinematografiju izdvajaju iz budžeta, sugerišući na taj način da je ipak Ministarstvo to koje je “odgovorno” za finansiranje filma “u kom masovno ubijamo Albance”. Tema, po mišljenju Komisije, nije obrađena u skladu sa principima novinarske pažnje, između ostalog i jer su prećutane činjenice koje mogu bitno da utiču na stav čitalaca.

Komisija je, međutim, ocenila i da ovakvim izveštavanjem list nije među ljude uneo neopravdan strah, želeći da, kako tvrdi podnosilac žalbe, “izazove utisak da je institucijama države stalo da se Srbi, kao narod, predstave u pogrešnom svetlu”.

Zbog svega toga, Komisija je, sa deset glasova „za“ i jednim „uzdržanim“ odlučila da „Srpkom telegrafu“ izrekne javnu opomenu.


Beograd, 31.5.2018.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak