Maja Sikimić protiv portala Novi standardNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Nevena Krivokapić, Ljiljana Smajlović, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vera Barišić – Popović, Vera Didanović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 26.4.2018. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “O propagandi televizije N1”, objavljenim 20. marta 2018. godine, portal “Novi standard”

1. prekršio je tačke 1, 2, 4 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda profesije, da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja, da, kad je to neophodno, konsultuje što više izvora, kao i da poštuje pravilo da su sa novinarstvom nespojivi objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina,

2. prekršio je i tačke 1, 2 i 3 Odeljka V (Novinarska pažnja), o obavezi novinara da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom, da ne sme slepo da veruje izvoru informacija, jer izvori često slede svoje interese ili interese društvenih grupa kojima propadaju i prilagođavaju svoje iskaze tim interesima, kao i da mora da vodi računa da je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži,

3. prekršio je i tačku 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti), po kojoj novinar mora da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše.


OBRAZLOŽENJE

Maja Sikimić obratila sa Savetu za štampu, verujući da je u autorskom tekstu Nebojše Bakareca, u to vreme kandidata SNS za odbornika Skupštine Beograda, koji je objavio “Novi standard” , iznet niz neistina i uvreda, od kojih se deo odnosi na nju i njenog oca Vladimira Nikolića. Po njenom mišljenju, tekstom je prekršeno više odredbi Kodeksa novinara iz poglavlja Istinitost izveštavanja, Odnos prema izvorima informisanja, Novinarska pažnja, Poštovanje privatnosti i Korišćenje časnih sredstava. Navela je da je u tekstu iznet niz netačnih podataka o njenom ocu, koji je, inače, krajem devedesetih godina, zbog neslaganja sa politikom Slobodana Miloševića, uhapšen i osuđen u montiranom političkom procesu, da bi posle petooktobarskih promena, bio pravno i moralno rehabilitovan. „U tekstu Nebojše Bakareca izneto je niz neistinitih podataka o biografiji mog oca, i sasvim neprimereno, moje i njegovo ime, kao i ime koleginice Nikolić, autorke dokumentarnog filma, dovedeno je u vezu sa fenomenom „političkog preletanja“ i „nečasnog ponašanja“, ističe se, između ostalog, u žalbi.

Redakcija „Novog standarda“ nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe ocenili su da je slučaj Vladimira Nikolića, koji je bio osuđen u vreme režima Slobodana Miloševića, toliko dobro poznat da je neshvatljivo da Nebojša Bakarec nije znao da je Nikolić osuđen u montiranom procesu, te da je presuda poništena posle 5. oktobra. On, međutim, u spornom tekstu o tome ne govori, već se zadržava samo na tome da je bio osuđen i „nečasno otpušten iz DB-a“ i uopšte se ne bavi političkom pozadinom tog procesa, niti kasnijom rehabilitacijom, čime je prećutao činjenice koje mogu bitno da utiču na stav čitalaca. Zbog toga o ovome javnost nije obaveštena ni u skladu sa prinicpima dužne novinarske pažnje. Istovremeno, tekstom su prekršene i odredbe koje odnose na obavezu novinara da izveštava istinito i objektivno, da ne spekuliše i ne iznosi neosnovane optužbe i klevete. Komisija smatra da je tekstom prekršena i odredba Kodeksa koja autora teksta obavezuje da poštuje dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše. Komisija posebno ukazuje na to da je, sa etičkog stanovišta, neprihvatljivo da se autor „obračunava“ sa novinarkom televizije N1 i njenim ocem nezadovoljan emisijom druge novinarke te televizije.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da „Novom standardu“ izrekne javnu opomenu.


Beograd, 26.4.2018.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak