Udruženje Da se zna! protiv magazina TabloidNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zlatko Čobović, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Vera Barišić – Popović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja, Vera Didanović i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.8. 2017. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstovima “Tragovci pasošima, vizama i oružjem”, “Lepota poroka” i “Osveta prezrenih” Beograd čekaju dve gej parade”, objavljenim 18. maja 2017. godine, magazin „Tabliod”

1. prekršio je tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja,

2. prekršio je i tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i treba da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.


OBRAZLOŽENJE

Udruženje Da se zna navelo je u žalbi Savetu za štampu da je u tekstovima više puta

upotrebljen pogrdan izraz „peder“ čime se izražava diskriminatorni stav prema LGBT populaciji. Takođe u tekstu „Lepota poroka“, pored niza neistina, autor LGBT implicitno opisuje kao poročne. Takođe, ističe se u žalbi, u trećem tekstu se učešće LGBT osoba na protestu opisuje kao kompromitacije i poniženje ostalih učesnika protesta.

Komisija za žalbe je zaključila da je termin „peder“ upotrebljeni sa namerom da uvrede LGBT osobe i da su time prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije koje se odnose na zabranu diskriminiacije. Članovi Komisije još jednom podsećaju da je upotreba ovakvih uvredljivih termina nedozvoljena sa stanovišta profesionalne etike.

Zbog toga je Komisija jednoglasno odlučila da je “Tabloid” prekršio Kodeks novinara Srbije i izrekla javnu opomenu.


Beograd, 31.8.2017.

Predsedavajući
Zlatko Čobović

Kompletan žalbeni postupak