Udruženje Da se zna! protiv dnevnog lista InformerNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Petar Jeremić, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Stojan Marković, Dragan Đorđević, Vera Didanović, Milenko Vasović i Vojkan Kostić, na sednici održanoj 27.7.2017. godine, nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je „Informer“, tekstom “Nisam peder i ne radim Isidori o glavi: Nebojša Pajkić demantuje da se razvodi!“, objavljenim 4. maja 2107. godine u onlajn izdanju, prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije. „Za“ odluku da je Kodeks prekršen glasala su dva člana Komisije, “protiv” je bilo šest, dok su dva ostala „uzdržana“,  tako da za odluku nije bilo potrebne većine od osam glasova.


OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podnelo je Udruženje Da se zna, smatrajući da su naslovom teksta prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na zabranu diskriminacije. “U tekstu, koji je prenet autorski tekst Nebojše Pajkića iz drugog medija, upotrebljen je pogrdan termin ‘peder’, dok se homoseksualnost naziva sindromom, čime se čitaoci dovode u zabludu da je homoseksualnost bolest”, ističe se u žalbi. Navedeno je takođe i da novinar, prepričavajući Pajtićev tekst, u dva navrata i sam upotrebljava termin „peder“.

Članovi Komisije nisu bili saglasni u oceni da li su odredbe Kodeksa koje se odnose na zabranu diksrimincije na osnovu seksualne orijentacije prekršene time što je list preneo delove autorskog teksta Nebojše Pajkića, koji koristi sporne termine.

Većina članova Komisije smatrala je da je reč o prenetom citatu, te da se zbog toga ne može govoriti o nameri redakcije da nekoga uvredi ili diskriminiše, kao i da kontekst u kojem je sam Pajkić upotrebio te termine nije uvredljiv.

Dva člana Komisije istakla su da i novinar koristi reč „peder“ ne citirajući Pajkića, te da je „Informer“ morao da u tom slučaju upotrebi termin „gej“, ukoliko su želeli da budu korektni i da postupe u skladu sa Kodeksom novinara Srbije.

Komisija zbog toga nije uspela da donese odluku, jer nije bilo potrebne većine glasova.


Beograd, 27.7.2017.

Predsedavajući
Vlado Mareš


Kompletan žalbeni postupak