Gej lezbejski info centar protiv lista Srpski telegrafNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vladimir Radomirović, Zlatko Čobović, Tamara Skrozza, Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja, Stojan Marković, Petar Jeremić, Vlado Mareš, Vera Barišić Popović, Dragan Đorđević i Vera Didanović, na sednici održanoj 27.4. 2017. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Osnovce uče kako se stavlja kondom“, objavljenim 13. aprila 2017. godine, dnevni list „Srpski telegraf“

1. prekršio je tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da se suprotstavi svima koji kreše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja,

2. prekršio je i tačke 3 i 4 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži, odnosno po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i učiniće sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.


OBRAZLOŽENJE

Predsednik Gej lezbejskog info centra Predrag Azdejković podneo je žalbu Savetu za štampu smatrajući da su spornim tekstom prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije iz poglavlja Istinitost izveštavanja, kao i Novinarska pažnja u delu koji se odnosi na zabranu diskriminacije i govora mržnje. Kao primere takvih diskriminatornih stavova naveo je neke od izjava sagovornika iz teksta, kao što su: „Iza ovog stoje pojedinci kojima je cilj da šire homoseksualne stavove i razbijaju normalne porodice“, „U pitanju je nametanje homoseksualnosti deci, što je strašno i nedopustivo“ ili „Kroz tekstove o zloupotrebi dece u porodici, školi, sportu, koji nisu sporni, lukavo se provlače oni koji nameću homoseksualne i lezbijske odnose među mladima kao normalne i prirodne“.

U odgovoru na žalbu redakcija „Srpskog telegrafa“, odnosno izdavač lista Medijska mreža d.o,o. istakla je da su svi navodi podosioca žalbe neosnovani, te da zbog toga žalbu treba odbiti. List, kako je istaknuto, nije prekršio odredbe Kodeksa novinara, po kojem su novinari dužni da izveštavaju istinito, nezavisno od pritisaka i sa dužnom profesionalnom pažnjom, jer su informacije o temi, veoma značajnoj za javnost, prikupili iz tri različita izvora i dali prostora eminentnim slučnjacima da iznesu svoje mišljenje o pitanju koje se tiče celokupne javnosti. Takođe, objavljenje izjave sagovornika, po mišljenju izdavača „Srpskog telegrafa“,  ne mogu nikako da se podvedu pod institute diskriminacije i govora mržnje, budući da Zakon o zabrani diskriminacije definiše diskriminaciju kao neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje u odnosu na lica ili grupe na osnovu njihovih ličnih svojstava.

Po mišljenju članova Komisije, u tekstu jesu izneti diskriminatorni stavovi, i to već i u samoj opremi teksta u kojoj se ističe da iza novog obrazovnog paketa, koji se ocenjuje kao „skandalozan“, stoje pojediinci „kojima je cilj da šire homoseksualne stavove i razbijaju normalne porodice“. Takođe, isticanjem, kao posebno problematičnog, to što su autorke paketa iz „Labrisa“ (LGBT organizacije), pripadnice LGBT populacije se diksvalifikuju kao  nepodobne za pisanje ovakvih paketa. Iako u tekstu postoji i izjava ministra prosvete i koordinatorke za prevenciju nasilja u tom ministarstvu koji kažu da su ovakvi paketi, koji se inače odnose na seksualno nasilje, normalna stvar svuda u Evropi, ton tekstu daju sagovornici koji su inače poznati po homofobnim stavovima i čije izjave su upotrebljene i u opremanju teksta. Takođe i sam autor teksta, vrlo često, odstupa od principa nepristrasnog informisanja javnosti o jednoj nesumnjivo važnoj temi i iznosi vlastite negativne ocene, poput one da se kroz tekstove o zloupotrebi dece u porodici „lukavo provlače stavovi koji nameću homoseksualne odnose „kao normalne i prirodne“. Iz teksta nije sasvim jasno da je reč o Obrazovnom paketu za nastavnike koji se bavi problemom seksualnog nasilja nad decom, niti šta on sve sadrži i zbog čega se donosi. U tekstu se ne iznose ni stručne ocene njegovog kvaliteta, već se u prvi plan ističu, kako se u tekstu tvrdi, „skandalozne i bizarne informacije“ i čitav paket osporava zbog toga što sadrži delove koji se odnose na homoseksualnost, što je predstavljeno kao nešto usmereno na rušenje porodice i podsticanje bele kuge.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno zaključila da je „Srpski telegraf“ prekršio odredbe Kodeksa novinara i izrekla listu javnu opomenu. 

Beograd, 27.4.2017.

Predsedavajući
Vladimir Radomirović 

Kompletan žalbeni postupak