Autonomni ženski centar protiv lista AloNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vladimir Radomirović, Stojan Marković, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Jelena Spasić, Vlado Mareš, Vera Barišić – Popović, Zlatko Čobović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 26.1. 2017. godine, većinom glasova, donosi


ODLUKU

Tekstom “Ubio ženu jer je tražila seks”, objavljenim 29. novembra 2016. godine, dnevni list “Alo”

1. prekršio je tačke 2 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara i urednika da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja, kao i da je sa novinarstvom nespojivo objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina,

2. prekršio je tačke 3 i 5 Odeljka IV (Odgovornost novinara) po kojoj je novinar dužan da poštuje pravilo pretpostavke nevinosti i ne sme nikoga proglasiti krivim do izricanja sudske presude, kao i da štiti prava i dostojanstvo žrtava zločina,

3. prekršio je i tačku 2 Poglavlja VII (Poštovanje privatnosti) o obavezi novinara da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše,

Nalaže se dnevnom listu „Alo“ da odluku Komisije objavi u svom štampanom i onlajn izdanju najkasnije pet dana od dana prijema odluke.


OBRAZLOŽENJE

Autonomni ženski centar je podneo žalbu, smatrajući da je prekršeno više tačaka Kodeksa novinara Srbije tekstom u kojem se, na osnovu izjava neimenovanih svedoka, tvrdi da je osumnjičeni muškarac «ubio ženu jer je tražila seks». List je, po oceni podnosioca žalbe, preneo pretpostavke i glasine, kroz koje se žrtva u potpunosti izvrgava ruglu i narušava se njeno dostojanstvo. U žalbi se, između ostalog, navodi da je «femicid, kao krajnji oblik muškog nasilja nad ženama, koji predstavlja jedan od gorućih društvenih problema, s obzirom na to da svake godine ozmeđu 30 i 40 žena bude ubijeno u porodično – partnerskom konteksu, banalizovan do krajnjih granica».  «Umesto da se nasilno ponašanje i ubistvo osude, ovakvim tekstovima je nasilnikova odgovornost relativizovana, a uzroci za zločin su predstvaljeni u navodnom ponašanju ubijene žene», ističe se u žalbi.

Redakcija lista «Alo» nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe su ocenili da je način na koji je list izvestio o ubistvu neprihvatjiv sa etičkog stanovišta jer, ne samo da se tragičaan događaj predstvalja kao farsa, već se i žrtva dodatno viktimizuje – označava kao krivac i time se praktično opravdava ubistvo. Pri tom sve informacije u tekstu potiču iz nezvaničnih saznanja, od neimenovanih svedoka (poput «mlađeg muškarca iz toga kraja» «radnika obližnje firme»), za koje nije jasno šta su tačno čuli ili videli. Sva njihova nagađanja i pretpostavke u tekstu su, međutim, predstavljene kao činjenice, pa se čak i u naslovu izričito tvrdi šta je uzrok ubustvu. Ovakim tekstom, po mišljenju Komisije, povređeno je dostojanstvo žrtve i njena privatnost, ali je navođenjem punog imena osumnjičenog i tvrdnjom da je ubica narušeno i pravilo poštovanja pretpostavke nevinosti počinioca.

Zbog svega toga, Komisija je sa deset glasova „za“ i jednim „uzdržanim“ odlučila da je „Alo“ prekršio Kodeks novinara Srbije i naložila objavljivanje ove odluke.


Beograd, 26.1.2017.

Predsedavajući
Vladimir Radomirović


Kompletan žalbeni postupak