Gej lezbejski info centar protiv lista Večernje novostiNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 28.1. 2016. godine, većinom glasova donosi


ODLUKU

Tekstom “Od gej braka do pedofilije“, objavljenim 18. novembra 2015. godine, u štampanom i elektronskom izdanju, dnevni list “Večernje novosti”

1. prekršio je tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj novinar mora da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrsu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja,

2. prekršio je i tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.

Nalaže se „Večernjim novostima“ da odluku Komisije objavi u štampanom i onlajn u roku od pet dana od dana prijema odluke.


OBRAZLOŽENJE

Gej lezbejski info centar podneo je žalbu, smatrajući da se spornim tekstom, bez obzira što je reč o iznošenju mišljenja, diskriminiše LGBT populacija. Kao posebno problematične delove teksta, podnosilac žalbe je naveo tvrdnje poput: „Velike korporacije i grupe ljudi koje su do pre dvadesetak godina i javno smatrane perverznim, stiču sve veća i novija prava. Jedna odtih grupa su LGBT osobe“, ili „Već danas u određenim LGBT organizacijama vođstvo vrši pritisak na članove da prihvate pedofiliju, tj. seks odraslih i dece (!) kao nešto normalno“.

Redakcija „Večernjih novosti“ nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije zaključili su da Kodeks jasno propisuje da je novinarska profesija nespojiva sa širenjem bilo koje vrste polnih, rodnih etničkih, rasnih, socijalnih ili verskih stereotipa, a da predrasude koje novinar privatno ima ne smeju da budu objavljenje ni u kakvom kontekstu, ni otvoreno ni prikriveno. Bez obzira na to što je u ovom slučaju reč o autorskom tekstu, većina članova Komisije smatrala je da je prekoračena granica slobode govora, odnosno izražavanja mišljenja. Tvrdnjama u tekstu, ali i samim naslovom, autor sugeriše da je seksualna orijentacija u direktnoj vezi sa pedofilijom, dakle sa krivičnim delom, ne nudeći za to nikave dokaze. U tekstu se načelno govori o LGBT organizacijama koje „vrše pritisak na svoje članove da prihvate pedofiliju“, bez ikakvih dodatnih informacija koje su to organizacije, gde i kako deluju, čime se praktično sve LGBT organizacije dovode u vezu sa krivičnim delom. Zbog toga je Komisija sa osam glasova „za“, jednim“protiv“i jednim „uzdržanim“ odlučila da su „Večernje novosti“ prekršile Kodeks novinara Srbije.

 

Beograd, 28.1. 2016.

Predsedavajući
Stojan Marković


Kompletan žalbeni postupak