Adria Media Group protiv lista Informer IINa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Tamara Skrozza, Petar Jeremić,Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 24.12. 2015. godine, većinom glasova, izriče

JAVNU OPOMENU
 

Tekstovima“Tajni pakt Rodića i Jocića” i “Pismo malom Rajici”, objavljenim u broju od 14. i 15. novembra 2015. godine, dnevni list „Informer“

 

1. prekršio je tačku 2. Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara i urednika da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja,

2. prekršio je  i tačku 3.  i 6. Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojima je novinar obavezan da poštuje pravilo pretpostavke nevinosti i ne sme nikoga proglasiti krivim do izricanja sudske presude, kao i da poštuje kulturu i etiku javne reči.

3. prekršio je i tačku 2. Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj novinar ne sme slepo da veruje izvoru informacija, jer mora da vodi računa da ti izvori često slede svoje interese i prilagođavaju iskaze tim interesima.

OBRAZLOŽENJE
 

Adria Media Group i Aleksandar Rodić podneli su žalbu, smatrajući da su u spronim tekstovima iznete teške uvrede, neistinite i zlonamerne informacije, koje imaju za cilj da naškode poslovnom ugledu podnosioca žalbe i da Aleksandra Rodića i AMG predstave kao nekoga ko se bavi kriminalnom delatnošću. Sve obajvljene informacije su, kako je navedeno, neproverene, neistinite i uvredljive. Takođe, kako se ističe, kolumna “Pismo malom Rajici” puna je kleveta, uvreda i lažnih optužbi, a “Informer” je tim tekstom prekršio i pravilo poštovanja pretpostavke nevinosti, jer se Rodić oglašava krivim za pljačku, “reket”, neplaćanje poreza i dugova.

Advokat “Informera” Boris Bogdanović naveo je, u odgovoru na žalbu, da podnosilac žalbe nije dostavio nikakve dokaze da sporni tekst sadrži uvrede, neistinite i zlonamerne tvrdnje. On je istakao da redakcije “Informera” nije želela da bilo koga omalovaži, već da iznese informacije do kojih je došla, a koje su u interesu javnosti. Novinari imaju pravo da ne otkriju svoje izvore, ali su sve informacije koje su od njih dobili verno preneli. Kad je reč o kolumni, ona predstavlja lični stav autora, koji ne može odgovarati za izneto mišljenje.

Članovi Komisije ocenili su da je teza advokata „Informera“ da podnosilac žalbe nije dokazao da navodi iz teksta nisu istiniti pogrešna. Komisija veruje da dokaze u prilog onoga o čemu piše mora da obezbedi autor teksta, a ne da onaj na koga se tekst odnosi dolazuje da navodi nisu tačni. Bez obzira na to, Komisija za žalbe ne može i ne želi da se izjašnjava o tome da li je ono što je objavljeno istina ili ne, već samo da li su informacije prikupljene, proverene i objavljene u skladu sa etičkim pravilima profesije. Ta pravila, između ostalog, predviđaju da se informacije dobijene od tajnih izvora provere, a ne samo verno prenesu, kao i da se pravi jasna razlika između činjenica, pretpostavki, nagađanja i komentara, što je u ovom slučaju izostalo.

Komisija takođe smatra da su prekršene i odredbe koje se odnose na poštovanje pretpostavke nevinosti, jer se podnosilac žalbe optužuje za utaju poreza, “reketiranje” i slična dela, iako ni za šta od toga nije ni osuđen, ni optužen. Takođe, u tekstovima se koriste termini i izrazi koji su u suprotnosti sa obavezom novinara da poštuje etiku i kulturu javne reči,

Zbog svega toga, Komisija je sa sedam glasova “za” i tri “uzdržana” odlučila da je “Informer” prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

Beograd, 24.12.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak