Jelena Milić protiv dnevnog lista Politika IINa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 24.9.2015. godine, većinom glasova donosi

ODLUKU

Tekstom “Politika sentimentalnosti“, objavljenim 3. septembra 2015. godine, dnevni list “Politika” nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podnela je Jelena Milić ocenjujući da su tekstom prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije koje se odnose na istinitost izvešvanja, odgovornost novinara, novinarsku pažnju i poštovanje privatosti. Jelena Milić je navela da je reč o drugom po redu tekstu ,“Politika sentimentalnosti” Muharema Bazdulja, koji „predstavlja organizovanu kampanju insinuacija da je moj rad i rad organizacije koju vodim (NVO Centar za evroatlanske studije) NATO lobiranje – što je javno iznošenje neistine“. Ona je istakla da, osim činjenice da u Srbiji ne postoji zakon o lobiranju, pa se lobiranjem niko ni ne može legalno baviti, postoji razlika između lobiranja i javnog zagovaranja. „Lobiranje se definiše kao pokušaj predstavnika nekog užeg interesa da ostvari uticaj na zakonodavnu ili izvršnu vlast, a u svrhu promocije ili zaštite svog ili interesa svog klijenta, a javno zagovaranje se pre svega odnosi na promociju i zaštitu određene vrednosti, kroz sprovođenje različitih građanskih inicijativa, kao i aktivnostima kojima se prevashodno utiče na podizanje javne svesti i pridobijanje podrške javnosti po nekom pitanju“, ističe se u žalbi. Jelena Milić je istakla i da javno iznošenje ovakvih kvalifikacija, imajući u vidu istoruju odnosa Srbije i NATO pakta, kako je naglasila, ne samo da devalvira njen rad, nego i ugrožava njenu i bezbedost njene porodice.

U odgovoru na obe žalbe koje je Jelena Milić podnela zbog tekstova Vladimira Kecmanovića i Muharema Bazdulja, glavna i odgovorna urednica „Politike“ Ljiljana Smajlović  navela je da je, čim je videla tekst Vladimira Kecmanovića, Jeleni Milić ponudila da objavi tekst u „Politici“, ali da ona nije ni odgovorila na taj predlog. Navodeći da su komentari u „Politici“ slobodni, što važi i za Kecmanovića i Bazdulja, Ljiljana Smajlović je istakla i da je kolegijum lista „zaprepašćen žalbom gospođe Milić“, tim pre što ovo nije prvi put da je novinari ili saradnici lista nazivaju lobistkinjim za ulazak Srbije u NATO. „Pod tim podrazumevamo da ona aktivno javno lobira da Srbija uđe u NATO. Ako to nije istina, i ako se gospođa Milić zapravo protivi ulasku Srbije u NATO, biće nam drago da o tome obavestimo čitaoce“.

Po mišljenju članova Komisije, upotreba izraza „NATO lobistkinja“ sama po sebi nije uvredljiva, niti ukazuje na protivzakonito delovanje. Lobiranje je odomaćen izraz za javno zagovaranje određenog stava, a u Srbiji nije zakonom zabranjeno, već samo nije uređeno. Komisija zato smatra da je i autor spornog teksta ovaj izraz upotrebio verujući da on opisuje aktivnosti Jelene Milić i organizacije koju vodi.

Većina članova Komisije smatrala je i da je autor u tekstu izneo vrednosne sudove, koji sadrže i kritiku određenih poteza gospođe Milić, ali da nije pređena granica preko koje bi se iznete kvalifikacije mogle smatrati uvredljivim ili diskriminatornim. Jelena Milić kao neko ko javno zagovara ulazak Srbije u NATO mora biti svesna da će, zbog toga, biti izložena kritikama onih koji se tome protive, što je i ovoga puta slučaj. Kritike autora teksta odnose se pre svega na NATO pakt, koji on smatra najodgovornijim za stotine hiljada izbeglica i, u vezi sa tim, na neke od poteza Jelene Milić, kao nekoga ko zagovara pristupanje Srbije NATO toj organizaciji.

Komisija je takođe ocenila da autor teksta nije narušio privatnost Jelene Milić i njene porodice, budući da nisu izneti nikakvi detalji iz njenog privatnog života, sem onoga što je sama objavila na društvenim mrežama.

Komisija je, zbog svega toga, sa osam glasova „za“ i tri „uzdržana“ odlučila da „Politika“ objavljivajem spornog teksta nije prekršila Kodeks novinara Srbije.

Beograd, 24.9.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak