Tanjug protiv internet portala www.pistaljka.rs i www.uns.org.rsNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu:  Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Božo Prelević, Marija Kordić, Zlatko Čobović i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 31. 8. 2015. godine, većinom glasova donosi

ODLUKU

Tekstom „Odluke u Tanjugu se donose i-mejlom“, objavljenim 3. avgusta 2015. godine, portal „Pištaljka.rs“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

OBRAZLOŽENJE

JP Novinska agencija Tanjug podnelo je žalbu Savetu za štampu, smatrajući da je tekst objavljen na portalu „Pištaljka.rs“ „upravljen na diskrteditaciju članova UO, direktora i drugih zaposlenih u Tanjugu i to sve potpuno neosnovano iznošenjem nepotpunih i netačnih činjenica“. Podnosilac žalbe je naveo da je Kodeks novinara prekršio i sajt Udruženja novinara Srbije, koji je preneo i objavio isti tekst. U žalbi je, između ostalog, navedeno da su spornim tekstom prekršene odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na istinitost izveštavanja i novinarsku pažnju, budući da neimenovani autor teksta ni za jedan od podataka nije ponudio bilo kakav izvor na osnovu kojeg bi čitaoci mogli da se uvere u njegovu tačnost, niti je učinio minimum novinarske pažnje i zatražio mišljenje bilo koga iz upravljačkih organa Tanjuga, sindikata Tanjuga ili Vlade Srbije, zbog čega je tekst pun netačnih i paušalnih ocena. Kao „notorne neistine“ objavljene u tekstu, ocenjene su tvrdnje da se ključne odluke o poslovanju donose na elektronskim sednicama, da je osporen mandat kandidatkinje za člana UO iz redova zaposlenih, kao i da su netačno navedene naknade koje članovi UO primaju. Podnosilac žalbe je naveo i da je „Pištaljka.rs“ u okviru teksta objavila deo navodnog zapisnika sa sednice UO, što je, kako je, istaknuto plagijat, jer se zapisnici čuvaju „pod ključem“ u Tanjugu. U žalbi je naglašeno i da je portal narušio privatnost članova UO objavljivanjem podataka iz njihovog privatnog života.

U odgovoru na žalbu, glavni urednik portala „Pištaljka.rs“ Vladimir Radomirović naveo je da taj portal objavljuje isključivo tekstove za koje poseduje dokaze i dokumentaciju, te da su i uz tekst na koji je podneta žalba objavljeni zapisnik sa „elektronske sednice“ UO, na kojoj je donet program poslovanja, kao izveštaj izborne komisije za izbor članova UO iz reda zaposlenih u integralnom obliku. „Tokom istraživanja razgovarali smo sa više nezavisnih izvora, čiji identitet čuvamo, što je jedan od postulata rada ’Pištaljke’“, ističe se, između ostalog, u odgovoru. Radomirović je naglasio i da su za javnost bitne, i da ne spadaju u domen privatnih podataka, informacije o tome gde su članovi UO, koji su javni funkcioneri, zaposleni, da li su članovi političkih stranaka i da li su na te funkcije došli zbog svojih političkih ili poslovnih veza, a ne zahvaljujući iskustvu i stručnosti.

Članovi Komisije ocenili su da novinari po Kodeksu imaju obavezu da štite svoje izvore, te da je sasvim razumljivo da i „Pištaljka.rs“ ne navodi ko su joj izvori, tim pre što je, verovatno, reč o uzbunjivačima, koji su i zakonom zaštićeni. Podaci izneti u tekstu potkrepljeni su dokumentima, a ni sam podnosilac žalbe ne spori ključne informacije – da Upravni odbor održava elektronske sednice, da je članovima istekao mandat, te da je kandidatura članice UO iz reda zaposlenih osporavana. Po mišljenju članova Komisije, ako je program rada agencije za 2014. godinu donet na elektronskoj sednici, što potvrđuju i u žalbi, ocena „Pištaljke,rs“ da se ključne odluke donose ne elektronskim sednicama je sasvim osnovana. Takođe, podnosilac žalbe nije osporio ni sadržaj objavljenog zapisnika, već trvdi da je reč o plagijatu samo na osnovu toga što je zaključan u Tanjugu. Podaci o članovima Upravnog odbora, čija tačnost takođe nije osporena, po oceni članova Komisije, ne spadaju u domen njihove privatnosti. Budući da je reč o funkcionerima koji upravljaju javnim preduzećem, postoji opravdan interes javnosti da zna kakvo radno iskustvo imaju, na koji način su izabrani i koliko su plaćeni za svoj rad. Nepreciznosti u vezi sa njihovom zaradama nisu od tolikog značaja da bi se moglo govoriti o tome da je Kodeks prekršen objavljivanjem netačnih informacija, a Tanjug je mogao da od redakcije „Pištaljke“ traži objavljivanje odgovora ili ispravke u ovom delu.

Većina članova Komisije smatrala je takođe da je „Pištaljka.rs“ konsultovala više izvora pre objavljivanja teksta, te da to što se nije obratila direktno rukovodstvu Tanjuga da zatraži potvrdu infomacija za koje ima dokumente, takođe ne predstavalja povredu Kodeksa. Komisija je posebno uzela u obzir i to da je direktorka Tanjuga ranije odbila da odgovori na pitanja koja joj je uputio glavni urednik portala.

Zbog svega toga, Komisija za žalbe je sa osam glasova „za“ i dva „protiv“ odlučila da „Pištaljka.rs“ nije prekršila Kodeks novinara Srbije.

Kad je reč o delu žalbe koji se odnosi na sajt Udruženja novinara Srbije, Komisija nije mogla da donese odluku s obzirom na to da se predstavnik UNS-a u Komisiji izuzeo iz odlučivanja, zbog čega nije mogao biti ispunjen formalan uslov da „za“ svaku odluku mora da glasa najmanje po jedan predstavnik svakog osnivača i bar jedan predstavnik javnosti.

Beograd, 31.8.2015.

Predsedavajući
Vlado Mareš

Kompletan žalbeni postupak