Pero Višnjić protiv nedeljnika „NIN“Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivan Cvejić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zoran Ivošević, Vlado Mareš, Tamara Skrozza, Božo Prelević, Marija Kordić i Predrag Azdejković na sednici održanoj 25.6.2015. godine, većinom glasova donosi

ODLUKU

Neobjavljivanjem odgovora na tekst “Moj odgovor na sva pitanja o aferi ‘Pištolj’, objavljen 14.maja 2015.godine, nedeljnik “NIN prekršio je tačku 6. Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj je novinar obavezan da poštuje kulturu i etiku javne reči, pravo na odgovor, izvinjenje i ispravku i dužan je da blagovremeno objavi odgovarajuću ispravku.

Nalaže se nedeljniku NIN da odluku Komisije objavi najkasnije u trećem narednom broju od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Pero Višnjić, navodeći da je redakcija NIN-a odbila da objavi njegov odgovor na intervju koji je tom nedeljniku dao zaštitinik građana Saša Janković. On je naveo da je, u ime porodice Gojković, uputio NIN-u odgovor sa primedbama na netačnosti i “svesno manipulisanje podacima u navedenom intervjuu”. “Nije odgovoreno ni na jedno pitanje porodice Gojković, a NIN je odbio da taj tekst objavi i time uskratio pravo porodici da iznese svoj stav o pomenutom slučaju u kome je, sa istom svrhom, Jankoviću dato čak 14 strana”, navedeno je, između ostalog, u žalbi. Višnjić je uz žalbu dostavio i pismo koje je uputio redakciji NIN-a sa pratećim dokumentima u vezi sa smrću njegovog sestrića Predraga Gojkovića, kao i prepisku sa autorkom intervjua.

U odgovoru na žalbu, advokat NIN-a Dušan Stojković osporio je pravo Višnjića da se žali Savetu za štampu, budući da nema nikakvog dokaza da žalbu podnosi u ime porodice, na koji se inače objavljeni intervju ni ne odnosi. Advokat ističe da je intervju objavljen u skladu sa Kodeksom, koji ne zabranjuje objavljivanje nečijeg mišljenja. Intervju kao novinarska forma ne podleže obavezi “kontaktiranja više izvora, a kad je u pitanju “afera ‘Pištolj’”, stav NIN-a je bio da neće dozvoliti istragu, veštačenje, a ponajmanje javno suđenje kroz list”. Pozivajući se na Zakon o javnom informisanju i medijima, advokat NIN- a je istakao da Pero Višnjić, kao ujak nastradalog Predraga Gojkovića, nema pravo da zahteva objavljivanje odgovora ili ispravke, jer se objavljena informacija ne odnosi ni na njega ni porodicu Gojković.

Komisija za žalbe zaključila je da je Pero Višnjić imao pravo da traži objavljivanje odgovora i na osnovu odredbi Kodeksa novinara Srbije, i na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima. Po članu 85.tog zakona „ako je lice na koje se odnosi informacija umrlo, pravo na odgovor i ispravku, imaju: supružnik, deca, roditelji, pravno lice čiji je učesnik bio umrli kad se informacija tiče njegovog učešća u pravnom licu, druga lica čiju uspomenu na umrlog može da povredi, odnosno povređuje objavljena informacija“. Po oceni Komisije, ujak jeste „lice čiju uspomenu na umrlog može da povredi objavljena informacija“. Višnjić je, takođe, po mišljenju članova Komisije, imao pravo da podnese žalbu Savetu za štampu, jer je lično oštećen time što mu je redakcija uskratila pravo na odgovor.

Komisija za žalbe naglašava da je ovo prva žalba upućena Savetu za štampu u čitavom slučaju „Janković“ ili „aferi ’Pištolj’“, čije je medijskom praćenje, po mišljenju članova Komisije, od početka obilovalo kršenjima Kodeksa novinara Srbije u brojnim medijima. Na žalost, Komisija za žalbe nije bila u prilici da se izjašnjava o drugim slučajevima, jer na te tekstove nisu podnete žalbe.

Zbog svega navedenog, Komisija je sa šest glasova „za“, dva „protiv“ i jednim uzdržanim odlučila da je NIN prekršio Kodeks novinara Srbije i naložila redakciji da ovu odluku objavi.

Beograd, 25.6.2015.

Predsedavajući
Ivan Cvejić