Gej lezbejski info centar protiv lista „Svedok“Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Savetaza štampu u sastavu: Ivan Cvejić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Marija Kordić i Božo Prelević, na sednici održanoj 25.6.2015. godine nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je „Svedok “ tekstom “Ge(j)stapo hara Evropom”, objavljenim 2. juna 2015. godine prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije. Za odluku da je Kodeks prekršen bilo je potrebne većine, ali ona nije doneta jer nije ispunjen uslov da „za“ mora da glasa najmanje jedan predstavnik svakog od četiri osnivača Saveta i bar jedan predstavnik javnosti.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Gej lezbejski info centar, smatrajući da su tekstom prekršene Odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na zabranu diskriminacije, govora mržnje i podsticanja na nasilje, kao i odredbe koje se odnose na prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javosti o nekom događaju. “U više navrata autor teksta iznosi netačne ili namerno izmenjene informacije kako bi stvorio negativan stav prema LGBT populaciji. Tako imamo vašar protiv homofobije, gde policija postaje ge(j)stapo, a u pitanju je sastanak Udruženja policajaca koji su LGBT”, navodi se, između ostalog, u žalbi. Podnosilac žalbe takođe smatra da se dostojanstvo LGBT populacije vređa i time što se autor prema tome sve vreme odnosi kao prema idoelogiji, te da kolumnista ima pravo na svoje mišljenje, ali nema pravo da iznosi neistine i izvrće činjenice.

Glavni i odgovorni urednik “Svedoka” nije želeo da odgovori na žalbu, jer ne priznaje nadležnost Saveta za štampu.

Članovi Komisije nisu imali jedinstven stav o tome da li su objavljivanjem spornog teksta prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije. Deo članova Komisije osporio je i pravo Gej lezbejskog info centra da podnese žalbu, smatrajući da ta organizacija nije “lično oštećena” objavljenim sadržajem, koji se ne odnosi na nju. Većina članova Komisije bila je mišljenja da se spornim tekstom diskriminišu pripadnici LGBT populacije uopšte, te da se svaki pripadnik te populacije može smatrati oštećenim objavljenim sadržajem.

“Za odluku” da je spornim tekstom prekršen Kodeks glasalo je šest članova Komisije, dok su “protiv” bila dva člana. Međutim, iako je za odluku bilo potrebne dvotrećinske većine, ona nije doneta zbog toga što nije uspunjem drugi uslov propisan pravilima rada Komisije - da “za” mora da glasa bar po jedan predstavnik svakog osnivača i najmanje jedan predstavnik javnosti.

Beograd, 25.6.2015.

Predsedavajući
Ivan Cvejić