Svetska banka protiv magazina “Newsweek”Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivan Cvejić, Zoran Ivošević. Tamara Skrozza, Ljiljana Smajlović, Petar Jeremić, Stojan Marković, Božo Prelević, Vlado Mareš, Zlatko Čobović i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 28.5.2015. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstom  “Svetska banka, srpska posla”, objavljenim 20.aprila 2015. godine  i neobjavljivanjem odgovora na tekst magazin “Newsweek”

1. prekršio je tačku 1. Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standard novnarske profesije,

2. prekršio je i tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj novinar mora da neguje kulturu i etiku javne reči, poštuje pravo na odgovor, izvinjenje i ispravku i dužan je da blagovremeno objavi odgovarajuću ispravku.

Nalaže se magazine “Newsweek” da ovu odluku Komisije objavi najkasnije u trećem narednom broju od dana dostavljanja odluke.

Odluka Komisije biće objavljena i na veb sajtu Saveta za štampu (www.savetzastampu.rs) i dostupna javnosti.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Toni Verheijen, šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji, smatrajući da je “Newsweek” u spornom tekstu naveo niz netačnih činjenica. Kako je navedeno u žalbi, magazin je povredio odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na istinitost izveštavanja, jer su svoje stavove i zaključke generalizovali na osnovu poluinformacija. Kodeks je, po mišljenju podnosioca žalbe, prekršen i time što nije poštovano i jedno od pravila novinarske pažnje, po kojem je “prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži”. Verheijen je posebno istakao da je glavni urednik odbio da objavi njegovo pismo , koje sadrži činjenice koje nisu pomenute u tekstu, čime je takođe povređen Kodeks. Komisiji su uz žalbu dostavljeni i odgovori koje je predstavnik Svetske banke dao na pitanja “Newsweeka”, pismo upućeno glavnom uredniku, a naknadno i odgovor glavnog urednika na pismo.

U odgovoru na žalbu, Milorad Ivanović, glavni urednik “Newsweeka” naveo je da je Toni Verheijen zapravo pokušao da članove Komisije za žalbe dovede u zabludu, jer im nije dostavio celokupnu prepisku sa glavnim urednikom. Da je dostavio i odgovor glavnog urednika “bilo bi sasvim jasno da ‘Newsweek’ ne samo da je želeo da čuje mišljenje Svetske banke, nego je ponudio i intervju šefu Kancelarije Svetske banke, kako bi bile razjašnjenje sve nejasnoće”. On je naveo da je, iz najbolje namere, Verheijenu savetovao da je bolje da naprave intervju nego da objavljuju njegovo pismo, budući da ono, po oceni glavnog urednika, sadrži brojne neistine i poluinformacije. “Urednik je ukazao na neke od tih delova u pismu i objasnio da bi u slučaju da pismo bude objavljeno, u sledećem broju sledio naš odgovor što ne bi bilo svrsishodno i ne bi doprinelo pojašnjenju situacije”, navedeno je, između ostalog, u odgovoru na žalbu.

Članovima Komisije ovakvo objašnjenje urednika nije bilo prihvatljivo. Mediji imaju obavezu da poštuju pravo na odgovor, a redakcije su dužne da zainteresovanima omoguće da preciziraju ili objasne neke detalje, ili pruže dodatne informacije kojih u tekstu nema, a koje smatraju značajnim za razumevanje konteksta. To što, po oceni glavnog urednika, u ovom slučaju ti navodi nisu tačni i što bi, kako navodi, morao da u narednom broju odgovori na takvo pismo, nije razlog da se dopis ne objavi. Da li bi objavljivanje pisma i odgovora na njega doprinelo pojašnjenju situacije procenili bi čitaoci. Po mišljenju članova Komisije, pismo koje je uputio šef Kancelarije Svetske banke sadrži informacije kojih u tekstu nema, a koje jesu od značaja. poput preciznih podataka o broju građana kojima je isplaćen novac za eksproprijaciju i broju pokrenutih sporova. Iz teksta se, prema oceni Komisije, stiče utisak da je Svetska banka najodgovornija za to što je velikom broju građana imovina “oteta” bez nadoknade , a odgovori predstavnika te institucije se u tekstu,  koji ima šest strana, navode u samo dve rečenice. Po oceni Komisije, šef Kancelarije Svestske banke je imao razloga da zatraži da se objavi njegov odgovor na tekst, a urednik je bio obavezan da mu to omogući. Ponuđeni intervju, posebno na način  - “možda bismo mogli uskoro na napravimo razgovor o ovoj, ali i drugim aktuelnim temama” - takođe nije razlog se ne objavi odgovor.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da je spornim tekstom prekršen Kodeks novinara Srbije i naložila megazinu “Newsweek” da ovu odluku objavi.

 

Beograd, 28.5.2015.

Predsedavajući
Ivan Cvejić