„Politika“ protiv dnevnog lista „Blic“Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivan Cvejić, Zoran Ivošević. Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Božo Prelević, Vlado Mareš, Zlatko Čobović i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 28.5.2015. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstovima  “Gde će se zaustaviti Vladimir Putin”, „Neutešne udovice čekaju istinu o padu helikoptera”,  “Azijske političke dinastije: od oca ćerki, unuku, snahi, praunuku”, objavljenim 25.februara, 26.marta i 6.aprila 2015. godine u onlajn izdanju, dnevni list “Blic”

prekršio je tačku 1. Odeljka IX (Poštovanje autorstva) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi medija i novinara da primenjuju važeće zakonodavstvo o zaštiti autorskih prava i da, kada dobiju dopuštenje za reporodukciju iz drugog izvora, to čine uz uvažavanje autora i uz navođenje izvora.

Komisija nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je “Blic” prekršio Kodeks novinara i tekstom “Lončar: Na aerodromu nije bilo novinara”, objavljenim 7.aprila 2015.

Nalaže se dnevnom listu „Blic” da ovu odluku Komisije objavi u svom onjaln izdanju najkasnije sedam dana od dana dostavljanja odluke.

Odluka Komisije biće objavljena i na veb sajtu Saveta za štampu (www.savetzastampu.rs) i dostupna javnosti.

 

OBRAZLOŽENJE

Advokat “Politike” podneo je, u ime izdavača lista, žalbu zbog četiri teksta koja je, po oceni podnosioca žalbe, “Blic” u svom onlajn izdanju neovlašćeno preuzeo iz “Politike” i objavio u integralnoj verziji. “Blic” je, kako je navedeno, objavio tekstove “bez dozvole autora, bez označenja autora, bez plaćanja autorske naknade i bez označenja izvora”. “Da stvar bude još gora, ‘Blic online’ je tekst preuzeo iz štampanog izdanja’ Politike’ i to pre nego što ga je objavila ’Politika Online’, što je u potpunoj suprotnosti sa principima lojalne konkurencije na tržištu”, ističe se, između ostalog, u žalbi. Podnosilac žalbe je naveo da su ovim prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na istinitost izveštavanja, odnosno obavezu novinara da naznači izvor informacije koju prenosi i poštovanje autorstva.

U odgovu na žalbu advokat “Blica” istakao je da “Blic” u okviru svakog spornog teksta jasno naznačio da je izvor informacije “Politika”, odnosno da je postupio u skladu sa odredbom Kodeksa koja propisuje „da su mediji i novinari dužni da poštuju važeće zakonodavstvo o zaštiti autorskih prava. “’Blic’ je poštovao ovu odredbu Kodeksa i sporne tekstove objavio u skladu sa članom 43. Zakona o autorskim i srodnim pravima koji jasno propisuje slobodno korišćenje dnevnih informacija i vesti koje imaju prirodu novinskog izveštaja bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade”, ističe se u odgovoru. Kad je reč o odredbi Kodeksa iz odeljka Istinitost izveštavanja, ona se, po oceni advokata “Blica”, odnosi na osobe od kojih se pribavljaju informacije, a ne na izdavače koji ih objavljuju, sto su članovi Komisije prihvatili.

Kad je reč o poštovanju autorskih prava, “Blic”, po mišljenju članova Komisije, “ nije postupio u skladu sa navedenim članom 43. Zakona, pa samim tim ni u skladu sa Kodeksom. Po oceni Komisije tri od četiri sporna teksta ne mogu se podvesti pod “dnevne informacije i vesti koje imaju prirodu novinskog izveštaja”, već je reč o autorskim rubrikama ili analičkim tekstovima, koji po formi nisu izveštaji i nemaju dnevnu aktuelnost. Zbog toga je, smatraju članovi Komisije, “Blic” bio u obavezi da od “Politike” traži dozvolu za preuzimanje tekstova u integralnoj verziji.

Kodeks novinara prekršen je posebno time što je “Blic” ispod svakog od preuzetih tekstova stavio “copyright” oznaku i time ih označio kao dela na koja ta redakcija polaže autorska prava, iako su autori novinari “Politike”.

Komisija nije uspela da se usaglasi u vezi sa tim da li je “Blic” prekršio Kodeks i objavljivanjem  teksta: “Lončar: na aerodoromu nije bilo novinara”. Šest članova Komisije smatralo je da je reč o tekstu koji ispunjava kriterijume iz člana 43 Zakona, te da za njegovo objavljivanje nije bilo potrebno tražiti dozvolu, kao i da je u ovom slučaju prenet deo intervjua i uz to je jasno navedeno da je reč o intervjuu koji je ministar dao “Politici”. Četiri člana Komisije mislila su da je Kodeks prekšen i objavljivanjem ovog teksta ispod kojeg takođe stoji “copyright” oznaka, tako da potrebne dvotrećinske većine nije bilo ni za jednu odluku.

 

Beograd, 28.5.2015.

Predsedavajući
Ivan Cvejić