Regionlani centar za manjine protiv dnevnog lista "Alo"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivan Cvejić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zoran Ivošević, Zlatko Čobović, Vlado Mareš, Tamara Skrozza, Božo Prelević i Marija Kordić na sednici održanoj 28.4. 2015. godine, jednoglasno donosi

 

ODLUKU

 

Tekstom “Obezbeđenje bežalo od Roma siledžija“, objavljenim 10.marta 2015.u onlajn izdanju, dnevni list “Alo”

1. prekršio je tačku 1. Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja,

2. prekršio je i tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja) po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i treba da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.

Nalaže se dnevnom listu “Alo “ da ovu odluku Komisije objavi u onlajn izdanju najkasnije u roku od sedam dana.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Regionalni centar za manjine podneo je žalbu Savetu za štampu jer se u spornom tekstu ističe etnička pripadnost potencijalnih učinilaca krivičnog dela. “ Ovom prilikom želimo da naglasimo da se medijskim izveštavanjem u kojem se pripadnost romskoj nacionalnoj zajednici dovodi u vezu sa činjenjem prestupa dodatno stigmatizuju pripadnici ove, ionako ranjive, društvene grupe”, ističe se, između ostalog, u žalbi.

Redakcija lista“Alo “ nije odgovorila na žalbu.

Komisija podseća da je u smernicama Kodeksa novinara Srbije jasno navedeno da se u izveštajima o krivičnim delima, nacionalna, rasna, verska, ideološka i politička pripadnost, kao i seksualno opedeljenje, socijalni i bračni status osumnjičenih lica ili žrtava, pominju samo kada je to u neposrednoj vezi sa prirodom počinjenog krivičnog dela.  U ovom slučaju, nacionalna pripadnost „siledžija“ nije ni od kakvog značaja, niti u bilo kakvoj vezi sa dogadjajem, pa prema tome, nema razloga da se uopšte navodi, a još manje da se ističe da je reč o pripadnicima romske nacionalne zajednice.

Zbog svega navednog, Komisija je jednoglasno odlučila da je list „Alo“ prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije i naložio listu da ovu odluku objavi.

 

Beograd, 28.4.2015.                                                                                    Predsedavajući

                                                                                                                    Ivan Cvejić