Gej strejt alijansa protiv "Naših novina"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić, Stojan Marković, Zoran Ivošević, Ljiljana Smajlović, Zlatko Čobović, Ivan Cvejić, Vlado Mareš, Tamara Skrozza, Predrag Azdejković, Božo Prelević i Marija Kordić, na sednici održanoj 4.9.2014. godine, većinom glasova donosi

ODLUKU

Tekstom „Samo da ovo zlo ne stigne i kod nas“, objavljenim 6. jula 2014.godine, dnevni list „Naše novine“

1. prekršio je tačku 1. Odeljka IV (Odgovornost novinara)  o obavezi novinara da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja,

2. prekršio je i tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja) po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i treba da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.

Nalaže se dnevnom listu “Naše novine“ da ovu odluku Komisije objavi najkasnije u trećem broju od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podnela je Gejl strejt alijansa smatrajući da su „Naše novine“, objavljivanjem fotografije gej para koji drži bebu uz naslov „Samo da ovo zlo ne stigne i kod nas“ i komentarima u tekstu „kuda ide ova planeta“, „sačuvaj bože i daleko bilo“, kao i diskriminatornim izjavama sagovornika u tekstu  prekršile odredbe Kodeksa novinara Srbije koje se odnose na zabranu diskriminacije i širenja predrasuda i stereotipa. Podnosilac žalbe je naveo i da je tekst i pristrasan, jer ne postoji „druga strana koja bi rekla nešto afirmativno povodom ove teme, već su svi sagovornici izneli homofobične i diskriminatorne izjave“.

Redakcija “Naših novina“ nije odgovorila na žalbu.

Većina članova Komisije prihvatila je ocene podnisioca žalbe da se spornim tekstom diskriminišu gej roditelji i, uopšte, osobe homoseksualne orijentacije, odnosno da redakcija lista na ovaj način podstiče širenje stereotipa i mržnje. Suprotno Kodeksu, novinari otvoreno objavljuju predrasude koje sami imaju i potom traže sagovornike koji bi te stavove potkrepili. Članovi Komisije podsetili su da je, po odredbama Kodeksa, novinarska profesija nespojiva sa širenjem bilo koje vrste polnih, rodnih, etničkih, rasnih, socijalnih ili verskih stereotipa, kao i da predrasude koje novinari privatno imaju ne smeju da objavljuju ni u kakvom konteksu, ni otvoreno, ni prikriveno.

Tri člana Komisije imala su suprotno mišljenje, pa je odluka da su „Naše novine“ prekršile Kodeks novinara Srbije doneta sa osam glasova „za“ i tri „protiv“.

 

Beograd,4.9.2014.                                                                           Predsedavajući

                                                                                                         Petar Jeremić