Gej lezbejski info centar protiv dnevnog lista "Naše novine"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Savetaza štampu u sastavu: Petar Jeremić, Stojan Marković, Zoran Ivošević, Ljiljana Smajlović, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Božo Prelević i Ivan Cvejić na sednici održanoj 31. 7. 2014. godine nije uspela da usaglasi odluku o tome da li su „Naše novine“, objavljivanjem teksta „Samo da ovo zlo ne stigne i kod nas“, 6.jula 2014. godine, prekršile odredbe Kodeksa novinara Srbije. Za odluku da je Kodeks prekršen bilo je potrebne većine, ali odluka nije doneta jer nije uspunjen uslov da „za“ mora da glasa najmanje jedan predstavnik svakog od četiri osnivača Saveta i bar jedan predstavnik javnosti.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Gejl lezbejski info centar smatrajući da su „Naše novine“, objavljivanjem fotografije gej para koji drži bebu uz naslov „Samo da ovo zlo ne stugne i kod nas“ i komentarima u tekstu „kuda ide ova planeta“, „sačuvaj bože i daleko bilo“, kao i diskriminatorskim izjavama sagovornika u tekstu,  prekršile odredbe Kodeksa novinara Srbije koje se odnose na zabranu diskriminacije i širenja predrasuda i stereotipa. Podnosilac žalbe je naveo i da je tekst i pristrasan, jer ne postoji „druga strana koja bi rekla nešto afirmativno povodom ove teme, već su svi sagovornici izneli homofobične i diskriminatorne izjave“.

Redakcija “Naših novina“ nije odgovorila na žalbu.

Većina članova Komisije prihvatila je ocene podnosioca žalbe da se spornim tekstom diskriminišu gej roditelji i uopšte osobe homoseksualne orijentacije, odnosno da redakcija lista na ovaj način podstiče širenje stereotipa. Suprotno Kodeksu, novinari otvoreno objavljuju predrasude koje sami imaju i potom traže sagovornike koji bi te stavove potkrepili. List, po mišljenju većine članova Komisije, načinom obrade teme o gej paru koji usvaja dete, diskriminiše gej osobe i širi mržnju prema tim ljudima.

Dva člana Komisije smatrala su, međutim, da „Naše novine“ samo iznose mišljenje koje je u Srbiji inače većinsko, a koje je u tekstu potkrepljeno i izjavama dva psihologa, dok su ocene poput „da ovo zlo ne stigne kod nas“ - vrednosni sudovi.

“Za” odluku da su “Naše novine“ prekršile odredbe Kodeksa glasalo je šest članova Komisije za žalbe, dok su dva člana bila “protiv”. Za odluku je bilo potrebne dvotrećinske većine, ali nije ispunjen drugi uslov propisan pravilima rada Komisije – da “za” mora da glasa najmanje jedan predstavnik svakog od četiri osnivača Saveta i bar jedan predstavnik javnosti. Kako su oba predstavnika javnosti glasala „protiv“, Komisija za žalbe nije mogla da donese odluku.

 

Beograd, 31.7. 2014.                                                                     

Predsedavajući

Petar Jeremić