Vesna Pešić, Nikola Tomić, Vesna Mališić, Tamara Spaić, Branka Mihajlović, Branka Prpa i Vukašin Obradović protiv lista "Politika"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Savetaza štampu u sastavu: Stojan Marković, Zoran Ivošević, Petar Jeremić, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Predrag Azdejković, Igor Ćuzović, Božo Prelević, Tihimir Trišić i Zlatko Čobović, na sednici održanoj 24. 4. 2014. godine nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je list „Politika“, objavljivanjem teksta „Treći metak Branke Prpe“, 8. aprila 2014. godine, prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije. Za odluku da je Kodeks prekršen bilo je potrebne većine, ali odluka nije doneta jer nije uspunjen uslov da „za“ mora da glasa najmanje jedan predstavnik svakog od četiri osnivača Saveta i bar jedan predstavnik javnosti.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneli su: Vesna Pešić, Nikola Tomić, Vesna Mališić, Tamara Spaić, Branka Mihajlović, Branka Prpa i Vukašin Obradović, verujući da je “Politika”, objavljivanjem spornog teksta u štampanom i onlajn izdanju lista, prekršila odredbe Kodeksa novinara Srbije koje se odnose na istinitost izveštavanja, odgovornost i nezavisnost novinara, kulturu i etiku javne reči, dok su delom teksta koji se odnosi na Branku Prpu povređene i odredbe Kodeksa o poštovanju privatnosti, budući da autor iznosi detalje iz njenog privatnog odnosa sa Slavkom Ćuruvijom, za koje ne postoji nikakav interes javnosti. “Objavljivanjem teksta u kojem se iznosi niz neistina, ličnih uvreda i diskvalifikacija, kao i podataka koji spadaju u domen privatnosti, naneta nam je profesionalna i lična šteta, doveden u pitanje naš integritet i, možda najvažnije – optuženi smo da opstruiramo istragu o ubistvu SlavkaĆuruvije, rukovodeći se pritom ideološkim ili političkim interesima”, navedeno je, između ostalog, u žalbi. Autor, po mišljenju podnosilaca žalbe, krši Kodeks i iznošenjem zaključaka bez ikakvih dokaza ili indicija, što predstavlja kršenje prava građana na istinito informisanje, ali, istovremeno, i ličnu uvredu podnosilaca žalbe i pokušaj urušavanja njihovog profesionalnog i ličnog integriteta.

Redakcija “Politike” odbacila je sve navode podnosilaca žalbe, smatrajući da su urednici tog lista, prilikom objavljivanja teksta, u potpunosti poštovali Kodeks novinara. U odgovoru na žalbu ističe se da je tekst objavljen u rubrici Pogledi, u kojoj list objavljuje mišljenja i komentare spoljnih saradnika i da se savršeno uklapa u pravila pisanja kolumni Kolumbija univerziteta u Njujorku. Navodeći da podnosioci žalbe “ne osporavaju nijednu činjenicu iznetu u tekstu, kao ni tačnost izjava i citata na kojima je autor gradio svoje zaključke i vrednosne sudove”, već njegovo mišljenje, odnosno stavove, redakcija, između ostalog, navodi da se uređivačka politika “Politike” pridržava uređivačkog načela da su činjenice svete, a mišljenja slobodna. Redakcija je istakla i da niko od ponosilaca žalbe nije „Politici“ uputio demanti ili reagovanje, koje bi list sigurno objavio.

Većina članova Komisije nije prihvatila objašnjenje lista, smatrajući da je spornim tekstom ozbiljno prekršen Kodeks novinara iznošenjem, ničim potkrepljenih, optužbi, negativnih kvalifikacija i uvreda na račun više ljudi koji su izrazili legitimno neslaganje sa radom komisije koja ispituje ubistvo Slavka Ćuruvije. Po mišljenju većine članova Komisije, povređene su odredbe Kodeksa koje se odnose na odgovornost novinara, posebno u delu koji se odnosi na negovanje kulture i etike javne reči, odredbe o istinitosti izvrštavanja, koje zabranjuju novinarima da objavljuju neosnovane optužbe i klevete, kao i odredbe po kojima novinar mora da poštuje dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše.

Kad je reč o kršenju Kodeksa u delu koji se odnosi na poštovanje privatnosti, članovi Komisije bili su podeljenog mišljenja, jer je deo njih smatrao da se ne može govoriti o tome da je nečija privatnost narušena citiranjem nečega što je već ranije objavljeno.

Najveći broj članova Komisije smatrao je i da to što je reč o autorskom tekstu nekoga ko nije novinar nije od značaja, jer je uredništvo “Politike” moralo biti svesno da objavljivanjem spornog teksta krši etička pravila profesije. Tri člana Komisije smatrala su, međutim, da treba praviti razliku između teksta novinara koji o nečemu izveštava i teksta koji odražava lični stav autora o nekom pitanju. Oni su prihvatili stav redakcije da je autor teksta izneo mišljenje, odnosno vrednosne sudove, a ne činjenice čija se istinitost može osporavati, te da, prema tome, nema povrede Kodeksa novinara.

“Za” odluku da je “Politika” prekršila odredbe Kodeksa glasalo je sedam članova Komisije za žalbe, dok su tri člana bila “protiv”. Za odluku je bilo potrebne dvotrećinske većine, ali nije ispunjen drugi uslov propisan pravilima rada Komisije – da “za” mora da glasa najmanje jedan predstavnik svakog od četiri osnivača Saveta i bar jedan predstavnik javnosti, zbog čega Komisija za žalbe nije mogla da donese odluku.

 

Beograd, 24. 4. 2014.                                                                      Predsedavajući

                                                                                                        Stojan Marković