Regionalni centar za manjine protiv portala "Telegraf"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Zoran Ivošević, Filip Švarm, Petar Jeremić, Božo Prelević, Vlado Mareš i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 27. 2. 2014. godine, dvotrećinskom većinom glasova donosi

ODLUKU

Tekstom „Otvarajte oči, kradu gde stignu: Novinarka sprečila pljačku u centru Beograda”, objavljenim 26. januara 2014. godine i komentarima čitalaca ispod teksta, portal „Telegraf.rs“

1. prekršio je tačku 4. Odeljka V (Novinarska pažnja) po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i mora da učini sve da izbegne diskriminciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.

Nalaže se portalu „Telegraf.rs“ da ovu odluku Komisije objavi najkasnije u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke. 

OBRAZLOŽENJE

Regionalni centar za manjine podneo je žalbu zbog toga što su, po njihovoj oceni, prekršeni etički principi profesije sadržani u Kodeksu novinara, a po kojima se u izveštajima o krivičnim delima nacionalna, rasna, verska, ideološka i politička pripadnostpominju samo u slučajevima kada je to u neposrednoj vezi sa prirodom počinjenog krivičnog dela. Novinarka “Telegrafa.rs”, opisujući svoje iskustvo, nepotrebno je navela etničku pripadnost maloletnog počinioca, zbog čega podnosilac žalbe smatra da je prekršen Kodeks novinara. U žalbi je navedeno i da je ovakav način izveštavanja podstakao i komentare čitalaca u kojima je izražena netrpeljivost i mržnja prema pripadnicima romske nacionalne manjine.

Redakcija “Telegrafa.rs” nije odgovorila na navode podnosioca žalbe.

Članovi Komisije za žalbe jednoglasno su odlučili da Kodeks novinara prekršen objavljivanjem nesumnjivo uvredljivih i diskriminatornih komentara čitalaca. Komisija je već u ranijim slučajevima zauzela stav da su redakcije odgovorne za onlajn komentare čitalaca, pa je i ovoga puta zaključeno da je redakcija objavljivanjem većeg broja izuzetno negativnih komentara u kojima se poziva i na nasilje nad Romima, postupila suprotno odredbama Kodeksa novinara. Ovakvi komentari, po oceni većine članova Komisije jesu izazvani time što je u tekstu istaknuta etnička pripadnost dečaka koji je pokušao da ukrade mobilni telefon. Većina članova Komisije smatrala je i da u ovom slučaju nije bilo razloga da se navodi njegova nacionalnost, jer nije u direktnoj vezi sa prirodom počinjenog dela. Iako Komisija veruje da namera autora teksta nije bila da stigmatizuje Rome prikazujući ih kao kradljivce, nego da ukaže na pojavu, redakcija je morala da vodi računa o tome da o Romima već postoje brojne predrasude i da ih ovako intonirani tekstovi samo dodatno podstiču.

Dva člana Komisije smatrala su da Kodeks nije prekršen samim tekstom, već samo komentarima čitalaca.

Zbog svega navedenog, Komisija je odlučila da je „Telegraf.rs“ prekršio Kodeks novinara objavljivanjem spornog teksta i naložila portalu da objavi ovu odluku.

Beograd, 27. 2. 2014.                                                                         Predsedavajući

                                                                                                           Stojan Marković