ZZHMP protiv dnevnog lista "Blic"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Filip Švarm, Petar Jeremić, Božo Prelević, Nebojša Spaić, Vlado Mareš i Tihomir Trišić, na sednici održanoj 16.1.2014. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstom „Mališani slušaju jauke i urlanja“, objavljenim 4. decembra 2013. godine, dnevni list „Blic“

1.prekršio je tačke 1. i 4.  Odeljka I (Istinitost izveštavanja) o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, kao i da konsultuje što više izvora i da im omogući da iznesu svoj stav

2. prekršio je i tačku 1. Odeljka V (Novinarska pažnja) o obavezi novinara da poslu pristupa sa dužnom profesionalnom pažnjom

Nalaže se dnevnom listu „Blic“ da ovu odluku Komisije objavi najkasnije u trećem broju od dana dostavljanja odluke. 

OBRAZLOŽENJE

Zavod za hitnu medicinsku pomoć iz Novog Sada podneo je žalbu zbog toga što je u spornom tekstu, „iznet niz neistina o radu noćne pedijatrijske ambulante ZZHMP Novi Sad“, čime su, kako je navedeno, prekršene odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na istinitost izveštavanja i odgovornost novinara. U žalbi se ističe da su potpuno netačni navodi da se deca u čekaonicama sreću sa povređenima, narkomanima i alkoholičarima, jer su čekaonice za decu i odrasle udaljene više od 50 metara jadna od druge, kao i da se narkomani i alkoholičari inače zbrinjavaju na Odeljenju za detoksikaciju Urgentnog centra, a ne u ovoj ustanovi. Podnosliac žalbe je naveo i da je iz protokola noćne pedijatrijske službe utvrđeno da roditelji koji su u tekstu navedni, a čija deca navodno nisu pregledana jer nije bilo dežurnog pedijatra, nisu ni dolazili u tu službu, kao i da se nikada nije dogodilo da noćni pedijatar ne dođe na posao. „Smatramo da ovaj tekst na vrlo tendenciozan i zlonameran način izaziva nezadovoljstvo, zabrinutost i strah kako među roditeljima tako i među ostalim sugrađanima kojima je potrebna medicinska pomoć“, navedeno je, između ostalog, u žalbi ZZHMP Novi Sad.

Redakcija „Blica“ nije odgovorila na žalbu. Komisija je ocenila da novinari „Blica“ zasnovali čitav tekst samo na tvrdnjama dvoje roditelja, koje nisu proverili. Nije zatražen odgovor „druge strane“, odnosno nadležnih u toj ustanovi, već je samo navedeno da „dečji lekari zameraju gradskoj vlasti što nije pronađen pravi prostor za pedijatriju“, odnosno da u „službi pedijatrije kažu da se samo nekoliko puta dogodilo da u ambulatni ne bude dečijeg lekara“, bez objašnjenja ko im je dao te informacije i šta je zvaničan stav nadležnih. Članovi Komisije su ocenili da je tekst napisan bez ikakog pokušaja da se izjave roditelja provere, a stiče se utisak da novinari nisu ni otišli u toku noći u tu ustanovu. Novinari „Blica“ nisu, po mišljenju članova Komisije, pristupili poslu sa dužnom pažnjom, niti su poštovali obavezu istinitog i objektivnog informisanja javnosti. Zbog toga je jednoglasno odlučeno da je „Blic“ prekršio odredbe Kodeksa novinara i naloženo tom listu da ovu odluku objavi.

Beograd, 16.1.2014.                                                                        Predsedavajući

                                                                                                         Stojan Marković