Helsinški odbor za ljudska prava protiv „Večernjih novosti“Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zoran Ivošević, Ljiljana Smajlović, Tamara Skrozza, Filip Švarm, Petar Jeremić, Stojan Marković, Božo Prelević i  Vlado Mareš, na sednici održa noj 12.12.2013. godine, donosi

ODLUKU

1.Tekstom „Srbiju u Hagu brani osam svedoka“, odnosno atrfileom „Biserko za Zagreb“ u okviru tog teksta, objavljenim 13. novembra 2013. godine,  dnevni list „Večernje novosti“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

2. Komentarima ispod teksta „Rat protiv sopstvene države“ prekršio je tačku 1. Odeljka IV (Odgovornost novinara) i tačku 4. Odeljka V (Novinarska pažnja) o obavezi novinara da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja, kao i da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na političkom i drugom mišljenju.

Nalaže se „Večernjim novostima“ da ovu odluku objave u onlajn izdanju najkasnije u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke.

 OBRAZLOŽENJE

Helsinški odbor za ljudska prava podneo je, uz saglasnost Sonje Biserko, žalbu jer je list, kako je navedeno, „protivno međunarodnopravnim uzusima i praksi da se imena svedoka u međudržavnim sporovima čuvaju kao tajna kako im ne bi bila ugrožena bezbednost“, objavio ime Sonje Biserko kao potencijalnog svedoka Republike Hrvatske u sporu sa Srbjom pred Međunarodnim sudom pravde. Osim toga, tekstom „Rat protiv sopstvene države“ i onljn komentarima ispod teksta, „Novosti“ su, po mišljenju podnosioca žalbe, prekršile odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na zabranu diskriminacije, govora mržnje i podsticanja na nasilje. Tekst, kako se ističe, poziva državu da preduzme represivne mere protiv Sonje Biserko sa ciljem da se ona zastraši.Sudeći po komentarima kojiu prate tekst, tekst podstiče i na nasilje, jer se njime čitaocima poručuje da je takvo ponašanje opravdano i legitimno.

Redakcija „Večernjih novosti“ nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije zaključili su da samo objavljivanje informacije da je Sonja Biserko svedok ne predstavlja kršenje Kodeksa, što je već objašnjeno u odlukama o žalbama na tekstove koje su objavili „Blic“ i „Politika“. Takođe, Komisija je jednoglasno odlučila da je objavljivanjem komentara čitalaca koji sadrže govor mržnje, uvrede i pretnje Sonji Biserko, prekršen Kodeks novinara. Komisija je na jednoj od prethodnih sednica već zauzela stav o tome da je redakcija odgovorna za komentare čitalaca, odnosno da se komentari smatraju sastavnim delom teksta, pa i u ovom slučaju zaključeno da su „Večenje novosti“ odgovorne za objavljenje komentare.

Komisija, međutim, nije uspela da usaglasi odluku da li su ove odredbe Kodeksa prekršene i samim tekstom „Rat protiv sopstvene države“, jer su „za“ glasala četiri člana Komisije, „protiv“ dva, a dok su dva bila „uzdržana“. Deo članova Komisije smatrao je da pozivanje na „mišljenja u javnosti“ da Sonji Biserko treba oduzeti državljanstvo, i isticanje da je reč o tome da ona svedoči protiv sopstvene države i da to mnogi smatraju izdajom, predstavlja kršenje Kodeksa jer podstiče na diskriminaciju i mržnju prema njoj. Pri tome se nude nikakvi dokazi da takvi stavovi u javnosti zaista postoje, pa se može pretpostaviti da ih „Novosti“ zapravo same kreiraju. Dva člana Komisije imala su sasvim suprotno mišljenje, verujući da mediji imaju pravo na sopstvenu uređivačku politiku koja podrazumeva, između ostalog, da mogu slobodno birati sagovornike i komentarisati određene informacije. Po njihovom mišljenju, Komisija nema prava da „između redova“ traži nameru „Novosti“ da pokrenu kampanju protiv Sonje Biserko. Dva člana Komisije ostala su neodlučna, pa Komisija za žalbe nije uspela da usaglasi odluku o tome da li su „Večernje novosti“ spornim tekstom prekršile odredbe Kodeksa novinara Srbije.

Beograd, 12.12.2013.                                                                                Predsedavajući

                                                                                                                   Zoran Ivošević