Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji protiv "Blica"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zoran Ivošević, Ljiljana Smajlović, Tamara Skrozza, Filip Švarm, Petar Jeremić, Stojan Marković, Božo Prelević i  Vlado Mareš, na sednici održanoj 12.12.2013. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstom „Sonja Biserko svedok Hrvatske u tužbi za genocid protiv Srbije“, objavljenim 12.11.2013. godine,  dnevni list „Blic“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

OBRAZLOŽENJE

Helsinški odbor za ljudska prava podneo je, uz saglasnost Sonje Biserko, žalbu jer je list, kako je navedeno, „protivno međunarodnopravnim uzusima i praksi da se imena svedoka u međudržavnim sporovima čuvaju kao tajna kako im ne bi bila ugrožena bezbednost“, objavio ime Sonje Biserko kao potencijalnog svedoka Republike Hrvatske u sporu sa Srbjom pred Međunarodnim sudom pravde. U žalbi se citira izjava šefa pravnog tima koji zatupa Srbiju Saše Obradovića koji kaže: „Nemamo pravo da tri meseca pred početak suđenja objavljujemo imena svedoka, jer bi to ugrozilo njihovu sigurnost“. On takođe objašnjava i da je sa hrvatskom stranom napravljen dogovor da se o dokazima ne govori u javnosti, jer „time niko ne dobija, samo se podižu strasti“. Podnosilac žalbe zaključuje i da to što u objavljenoj informaciji nije naveden izvor upućuje na zaključak da je onaj ko je dao informaciju (najverovatnije neko iz državnih institucija) znao da ne sme da je objavi ili bio svestan posledica toga. Helsinški odbor za ljudska prava smatra da je ovim prekršana odredba Kodeksa po kojoj novinar ne sme slepo da veruje izvoru informacija, odnosno ima obavezu da obavesti čitaoca o tome da on ima neposredan interes da to objavi, u ovom slučaju, da se se nekim obračuna.

U odgovoru na žalbu, advokat „Blica“ naveo je da građani Srbije imaju pravo da budu upoznati sa detaljima sudskog procesa koji se protiv njihove države vodi  pred Međunarodnim sudom pravde,  a koji odlukuje načelo javnosti. U skladu sa tim, javno glasilo ima ne samo pravo, nego i obavezu da saopštava informacije od javnog značaja. Takođe, kako je istaknuto, tema teksta nije mišljenje o izboru Sonje Biserko za svedoka, već sastav pravnih timova dve zemlje, a informacija o njenom svedočenju objavljena je bez ikakvog komentara, i ništa u tekstu ne navodi čitaoca na diskriminaciju ili mržnju prema njoj. „Kako podnosilac žalbe dovodi u pitanje samo objavljivanje spornog teksta, a ne i istinitost objavljenih informacija, napominjemo da žalbi treba pristupiti sa posebnim oprezom jer se zabranom objavljivanja informacije lako dolazi do kršenja prava na slobodu izražavanja, prava objektivnog i neselektivnog objavljivanja, što dovodi do uskraćivanja prava građana da budu obavešteni i da primaju informacije“, ističe se, između, ostalog, u odgovoru na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da  redakcija „Blica“ nije uradila ništa što bi bilo suprotno etičkim pravilima profesije. Po svemu sudeći, ne postoji zabrana suda da se objave imena svedoka, već samo intereni dogovor pravnih timova Hrvatske i Srbije, koji ne obavezuje medije. Nasuprot tome, po mišljenu članova Komisije, postoji opravdan interes javnosti da zna sve detalje sudskog procesa pred Međunarodnim sudom pravde, pa i imena svedoka. „Blic“ je tu informaciju saopštio u skladu sa pravom na slobodno informisanje i sa merom, ni na koji način ne podstičući mržnju prema Sonji Biserko, kao potencijalnoj svedokinji, što bi moglo da dovede do ugrožavanja njene bezbednosti. Zbog toga je Komsija jednoglasno odlučila da ne prihvati žalbu Helsinškog odbora za ljudska prava. 

Beograd, 12.12.2013.                                                                 Predsedavajući

                                                                                                    Zoran Ivošević