Nino Brajović protiv dnevnog lista „Politika”Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Tamara Skrozza, Filip Švarm, Božo Prelević, Zoran Ivošević, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij, Ljiljana Smajlović, Predrag Azdejković i Vlado Mareš, na sednici održanoj 27.6. 2013. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstom „Ukinuta kleveta – odbijena tužbe”, objavljenim 28.5.2013. godine dnevni list „Politika” prekršio je Kodeks novinara Srbije i to tačku 1. Odeljka I (Istinitost izveštavanja), koja propisuje obavezu novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, i tačke 1. i 2. Odeljka V (Novinarska pažnja),  po kojima je „novinar obavezan da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom“ i „ne sme „slepo da veruje izvoru informacija“.

Nalaže se dnevnom listu „Politika“ da ovu odluku Komisije objavi najkasnije u trećem broju od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Podnosilac žalbe Nino Brajović smatrao je da je „Politika” prekršila više odredbi Kodeksa novinara Srbije koje se odnose na istinitost izveštavanja i novinarsku pažnju time što je, bez provere u sudskim spisima i bez kontaktiranja „druge strane” objavila netačnu informaciju o toku sudskog procesa po njegovoj tužbi protiv Petra Stojanovića. Tužba je, kako je naveo, odbijena jer je ukinuto krivično delo klevete, ali je potpuno netačno da je, kako je “Politika” objavila, u toku postupka nekoliko svedoka potvrdilo navode iz teksta zbog kojeg je Brajović tužio Stojanovića.

Redakcija lista je potvrdila da nije kontaktirala Brajovića pre objavljivanja teksta, navodeći da mu je naknadno ponuđeno da odgovori na navode iz teksta, što on nije prihvatio.

Članovi Komisije jednoglasno su ocenili da „Politika” nije postupila u skladu sa odredbama Kodeksa  noviinara Srbije jer nije prethodno proverila informaciju i nije konsultovala nijedan drug iizvor, Time je, po oceni Komisije prekršeno načelo objektivnog, tačnog i potpunog informisanja javnosti. Takođe, kako je zaključeno, novinar je, suprotno Kodeksu, slepo verovao izvoru informacije, ne vodeći računa da izvori često slede svoje interese i prilagođavaju iskaze tim interesima.

Zbog svega iznetog, Komisija je odlučila da je “Politika” prekršila odredbe Kodeksa novinara Srbije i naložila redakciji da objavi odluku Komisije.

Beograd, 27.6.2013                                                                                     Predsedavajuća

                                                                                                                     Tamara Skrozza