Privrednog društvo DIPOS protiv dnevnog lista "Alo"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Tamara Skrozza, Filip Švarm, Božo Prelević, Zoran Ivošević, Nebojša Spaić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij, Ljiljana Smajlović, Predrag Azdejković i Vlado Mareš, na sednici održanoj 3.6. 2013. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Da dnevni list ”Alo” tekstom ”DIPOS bacio 20 miliona, a diplomate u fekalijama”, objavljenim 25.4.2013. godine, nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

OBRAZLOŽENJE

 Advokat Privrednog društva „DIPOS“ DOO Beograd Dragan Ivanović naveo je, u žalbi primljenoj 7.5. 2013. godine, da su objavljivanjem spornog teksta povređene odredbe iz tačaka 1,2 i 3 odeljka IV Kodeksa novinara Srbije, odnosno da novinar nije poslu pristupio sa dužnom pažnjom, da je prećutao činjenice koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o događaju i da je slepo verovao izvorima informacija, ne vodeći računa da oni mogu, sledeći vlastite interese, svoje iskaze prilagoditi tim interesima. U žalbi je navedeno i da se u tekstu ne pravi razlika između činjenica koje se prenose, komentara i nagađanja, već se navodi niz neosnovanih optužbi. „Smatramo da  izveštavanje na ovakav način predstavlja nedozvoljeno objavljivanje neosnovanih optužbi i kleveta i da se teži tome da se „DIPOS“ predstavi kao institucija u kojoj se odluke donose stihijski, u kojoj se ne poštuje zakonska regulativa, predstavlja se da se privredno društvo u obavljanju svoje delatnosti postupa nesavesno, takođe se aludira da se time građanima oduzima novac i da im se nanosi šteta čime se tendenciozno stvara atmosfera nezadovoljstva i nepoverenja prema privrednom društvu čiji je osnivač Republika Srbija, te se ruši poslovni ugled DIPOS-a“, navodi se, između ostalog, u žalbi.

DIPOS je zbog ovog tekta listu „Alo“ uputio 26.4. demanti, koji je list, u skraćenom obliku i uz prateće komentare autora teksta, objavio 10.5. 2013. Skraćivanje je objašnjeno dužinom odgovora. Članovi Komisije takođe su zaključili da je dostavljeni demanti dva puta duži od teksta na koji se odnosi i da redakcija nije imala obavezu da ga objavi u celini.

U odgovoru na žalbu, autor teksta naveo je da je, pre objavljivanja teksta, sa dužnom pažnjom proverio informaciju kontaktirajući četiri različita izvora, da je zatim verodostojno naveo izjave predstavnika dve od četiri kontaktirane firme, odnosno institucije. Od preostale dve (među kojima je i DIPOS) nije dobio nikakav zvaničan odgovor. Nakon što je telefonom razgovarao sa odgovornom osobom u tehničkoj službi DIPOS-a autor teksta je, na njen zahtev dostavio pitanja mejlom 11.3. 2013. Nakon više od 40 dana čekanja, tekst je objavljen bez ovih odgovora. Autor teksta naveo je i da je Privrednom društvu DIPOS od aprila 2012. do marta 2013. godfne podneo čak sedam različitih zahteva po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, da nikada nije dobio nikakav odgovor zbog čega se žalio i Povereniku za informaicje od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Članovi Komisije ocenili su da objavljivanjem spornog teksta „Alo“ nije prekršio ni jednu od u žalbi navedenih odredbi Kodeksa novinara, već da je, naprotiv, autor teksta postupio potpuno u skladu sa profesionalnim standardima. Novinar je, postupajući sa dužnom pažnjom, proverio informaciju do koje je došao, kontaktirao firmu na koju se tekst odnosi i mnogo duže nego što zakon propisuje čekao na odgovor, koji je DIPOS bio obavezan da dostavi. Zbog toga je Komisija jednoglasno odlučila da odbije žalbu Privrednog društva DIPOS DOO Beograd.

Komisija je, međutim, ocenila i da odgovor DIPOS-a nije objavljen na dobar način. Članovi Komsije podsećaju medije, da ukoliko je skaraćenje odgovora nužno, što u ovom slučaju jeste, moraju da vode računa da se tom prilikom ne izostave delovi koji su čitaocu bitni za zaključivanje o istinitosti događaja. Takođe, odgovor ne sme da bude prepričan uz prateće komentare novinara.

 

Beograd, 3.6.2013.                                                            Predsedavajuća Komisiji

                                                                                                 Tamara Skrozza