Tim za saradnju sa medijima OŠ „Jožef Atila” protiv „Večernjih novosti”Na osnovu člana 24. Statuta Saveta za štampu i članova 10. i 11. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Tamara Skrozza, Ljiljana Smajlović, Petar Jeremić, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij, Nebojša Spaić, Zoran Ivošević, Filip Švarm, Predrag Azdejković i Božo Prelević, na sednici održanoj 28.2.2013. godine jednoglasno donosi

ODLUKU

Odbacije se podnesak koji je uputio Tim za saradnju sa medijima Osnovne škole „Jožef Atila” iz Novog Sada, koji se odnosi na tekstove objavljene u „Večernjim novostima” od decembra 2012. do februara 2013. godine. Podnesak se odbacije jer nema karakter akta kojim se pokreće postupak pred Komisijom za žalbe, kao i zato što je njegov podnosilac nepoznat.

OBRAZLOŽENJE

Tim za saradnju sa medijima OŠ  „Jožef Atila” obratio se Komisiji za žalbe zbog više testova o incidentima u toj školi koje su „Novosti” objavile od decembra 2012. do februara 2013. godine. Podnesak je dostavljen u formi analize objavljenih tekstova, kojim se osporavaju određeni navodi novinara i iznete ocene. Uz podnesak su priložena i saopštenja, odnosno protestna pisma koja je taj tim ranije slao autoru tekstova.

Kako iz dostavljenog materijala nije jasno koje odredbe Kodeksa novinara Srbije su, po mišljenju podnosioca, prekršene spornim tekstovima, već su samo iznete ocene kvaliteta rada novinara, Komisija je zaključila da podnesak ne ispunjava uslove da se o njemu raspravlja kao o žalbi podnetoj zbog povrede Kodeksa novinara.

Takođe, podnesak je provobitno potpisan samo sa „Tim za saradnju sa medijima”, a naknadno je dostavljena nepotpisana saglasnost direktora škole. Komisija iz toga nije mogla da zaključi da li se sa podošenjem tužbe saglasila osoba koja je ovlašćena da predstavlja školu ili ne, što je još jedan razlog da se podnesak odbaci. 

Zbog svega navedenog, Komiisja je, nakon rasprave, jednoglasno odlučila da podnesak ne razmatra.

Beograd, 28.2.2013.                                                      Predsedavajuća Komisije

                                                                                            Tamara Skrozza