Narodna banka Srbije protiv dnevnog lista “Press”Na osnovu člana 24. Statuta Saveta za štampu i članova 10. i 11. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ljijana Smajlović, Petar Jeremić, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij, Nebojša Spaić, Božo Prelević, Zoran Ivošević, Filip Švarm, Tamara Skrozza i Slaviša Lekić na sednici održanoj 26.4. 2012. godine jednoglasno donosi sledeću

ODLUKU

da  je objavljivanjem serije tekstova o odgovornosti guvernera Narodne banke Srbije za pad kursa dinara, u periodu od 25.2.2012. do 6.3.2012. godine, dnevni list „Press“ prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije očiglednom pristrasnošću, jednostanošću, iznošenjem netačnih tvrdnji i nepoštovanjem standarda profesionalnog informisanja.

Obavezuje se dnevni list „Press“ da, na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, da objavi ovu odluku komisije.

OBRAZLOŽENJE

Podnosilac žalbe guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić naveo je da su, u sedam tekstova koje je „Press“ objavio tokom februara i marta 2012. godine, „načinom izveštavanja o deviznom kursu i, u vezi sa tim, o ulozi guvernera NBS,  prekršeni osnovni standardi profesionalne etike u novinarstvu“. Kako je, između ostalog, istaknuto, „Press“ je tendenciozno stvarao sliku o NBS kao instituciji u kojoj su vođenje devizne politike i utvrđivanje kursa dinara nešto što proizvoljno određuje sam guverner i sugeriše se građanima da im on nanosi štetu i oduzima novac. Šoškić je naveo i da je list namerno prećutao činjenicu da, po Zakonu o NBS, režim kursa dinara ne utvrđuje guverner, već Savet, uz saglasnot Vlade, kao i da guverner nije odgovoran za vođenje fiskalne politike.

List „Press“ nije odgovorio na zahtev da obrazloži svoje uređivačke odluke, pa je, stoga, ostalo nejasno da li je list ispunio prvi uslov profesije – da se čuje i druga strana, odnosno da li je guverneru pružena prilika da za „Press“ objasni svoje odluke.

Članovi Komisije za žalbe istakli su da je  guverner, kao javna ličnost, Kodeksom novinara manje zaštićen od „običnog“ građanina i da mora da bude spreman da istrpi kritike za svoj rad, ali da i mediji u toj kritici mogu ući samo do granice utvrđene pravilima profesionalnog informisanja javnosti. U ovom slučaju, po oceni Komisije, ta pravila nisu poštovana, jer je „Press“ izveštavao jednostrano, neobjektivno, prećutkivanjem činjenica ili iznošenjem netačnih tvrdnji.

Članovi Komisije ocenili su da Kodeks novinara nije prekršen u svakom pojedinačnom tekstu koji je predmet žalbe, ali da prilikom objavljivanja čitave serije tekstova nisu poštovani pofesionalni standardi.

Zbog svega navedenog Komisija je jednoglasno odlučila da je objavljivanjem spornih tekstova povređen Kodeks novinara i naložila listu „Press“ da objavi ovu odluku.

Beograd, 26.4.2012.
Predsedavajuća Komisije

Ljiljana Smajlović