Gej lezbejski info centar protiv dnevnog lista “Press”Na osnovu člana 24. Statuta Saveta za štampu i članova 10. i 11. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ljiljana Smajlović, Miljenko Dereta, Petar Jeremić, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij, Božo Prelević, Zoran Ivošević, Filip Švarm i Tamara Skrozza, na sednici održanoj 29.3. 2012. godine, donosi sledeću

ODLUKU

Tekstom „Mengele sa Oksforda: Lekarima dozvola da ubijaju decu”, objavljenim 2.3.2012. godine u štampanom i elektronskom izdanju, dnevni list „Press“ prekršio je Kodeks novinara Srbije i to odredbe odeljka  III, tačka 5  i odeljka IV, tačka 4. koje propisuju obavezu novinara da „poštuje i štiti prava i dostojanstvo dece, žrtava zločina, osoba sa hendikepom i drugih ugroženih grupa“, kao i da novinar mora da „učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, izmđu ostalog, na polu, starosti, seksualnom opredljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom i društvenom poreklu“.

Obavezuje se dnevni list „Press“ da, na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Komisije zažalbe, da objavi ovu odluku komisije.

OBRAZLOŽENJE

Podnosilac žalbe, Gej lezbejski info centar, naveo je da sporni tekst, iako nema nikakve veze sa LGBT temama, počinje rečenicama kojima se kao „sporne i šokantne novotarije” navode gej brakovi, pravo da istopolni roditelji usvajaju decu, legalizacija droge, eutanazija, političko organizovanje pedofila i predlog doktorke sa Oksforda da se lekarima dozvoli da ubijaju novorođenu decu sa smetnjama u razvoju. Gej lezbejski info centar smatrao je da je stavljanje u isti kontekst gej brakova, prava gej roditelja da usvajaju decu i prava na promenu pola sa ubijanjem dece i pedofilijom nedopustivo i u suprotnosti sa odeljkom IV, tačkom 4, Kodeksa novinara Srbije.

Redakcija “Pressa” nije se izjasnila o žalbi, a većina članova Komisije za žalbe ocenila je da se objavljenim tekstom diskriminiše jedna posebno osetljiva manjina i da bi novinari morali biti svesni opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji.

Članovi Komisije Ljiljana Smajlović i Božo Prelević smatrali su, međutim, da tekstom nije prekršen Kodeks, odnosno da autor teksta nije imao nameru da diskriminiše pripadnike gej populacije, već da je reč samo o loše napisanom tekstu u kojem se u isti kontekst stavljaju svari koje međusobno nisu ni u kakvoj vezi.

Zbog svega navedenog, Komisija je većinom glasova odlučila da objavljivanjem spornog teksta  povređen Kodeksa novinara i naložila listu „Press“ da objavi ovu odluku.

 

Beograd, 29.3.2012.                                           
Predsedavajuća Komisije

Ljiljana Smajlović