“Svedok” protiv “Politike”Na osnovu člana 24. Statuta Saveta za štampu i članova 10. i 11. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ljiljana Smajlović, Nebojša Spaić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij, Božo Prelević, Zoran Ivošević, Filip Švarm, Tamara Skrozza, Slaviša Lekić na sednici održanoj 19.1. 2012. godine donosi sledeću

ODLUKU

Odbija se žalba koju je 14.12.2011.godine podneo list „Svedok“

Komisija je odlučila da tekstom „Nedićevi naslednici traže zemunski park“, objavljenim 26.11. 2011. godine u štampanom i elektronskom izdanju, dnevni list „Politika“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

OBRAZLOŽENJE

Redakcija „Svedoka“ podnela je žalbu zbog toga što je „Politika“ pod nadnaslovom „Politika otkriva“ i uz najavu da je reč o ekskluzivnom dokumentu objavila tekst o testamentu Milana Nedića o kome je „Svedok“ pisao već dva puta, prvi put pet meseci ranije, a drugi put četiri dana pre „Politike“. Redakcija „Svedoka“ smatrala je da je ovakvo ponašanje „Politike“ nekorektno, neprofesionalno i zlonamerno, te da je „Svedok“ praktično „pokraden“.

Takođe je navedeno da je „Politici“ dostavljeno pismo u kome je navedeno da je navodni ekskluzivni dokument već objavljen, ali da ona nije objavila pismo „Svedoka“ .Redakcija „Politike“ je u odgovoru na žalbu navela da je imala svoj izvor za tekst koji im nije rekao da je dokumenta već dostavio „Svedoku“, te da im nije ni bilo poznato da je reč o nečemu što je već objavljeno. Takođe je navedeno da „Politika“ nema nikakvu obavezu da od bilo koga traži dozvolu za objavljivanje niti da svoje čitaoce informiše o tome šta je objavljeno u drugim novinama.

Članovi Komisije su zaključili da nije moguće utvrditi da li su autor teksta i redakcija „Politike“ u momentu objavljivanja znali da je reč o nečemu o čemu je „Svedok“ već pisao, kao i da, po svemu sudeći, nije bilo namere da se nešto što to nije kvalifikuje kao ekskluzivno, zbog čega nema povrede Kodeksa novinara. Ipak, po oceni članova Komisije, „Politika“ je trebalo da, kada je to naknadno saznala, obavesti svoje čitaoce da je tekst već objavljen u „Svedoku“.  Komisija je ocenila i da je naknadna prepiska između redakcije „Svedoka“ i autora teksta u „Politici“ neprimerena, nekorektna, nekolegijalna i da ni na koji način ne doprinosi jačanju ugleda medija.

Protiv ovakve odluke glasala su dva člana Komisije od kojih je Zoran Ivošević smatrao da je Kodeks prekršen i time što je „Politika“ objavila tekst pod nazivom ekskluzivno, bez prethodne provere da li je zaista tako i time što naknadno nije objavila pismo „Svedoka“ u kome je objašnjeno da su oni već objavili „ekskluzivni“ dokument. Drugi član Komisije, Petar Jeremić smatrao je da je Kodeks prekršen neobjavljivanjem reagovanja „Svedoka“.

 

Beograd, 20.1.2012.                                        
Predsedavajuća Komisije

 Ljiljana Smajlović