Brzo, besplatno i pravično za sveTokom juna 2014. godine Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Savet za štampu organizoval su tri okrugla stola o ulozi i načinu rada ovog samoregulatornog tela, kao i o tome kako organizacije civilnog društva mogu da ga koriste pravo na žalbu Savetu.

Tokom diskusija održanih u Beogradu, Nišu i Novom Sadu predstavnici organizacija civilnog društva, Saveta za štampu i NUNS-a razgovarali su o korišćenju mehanizama Saveta za štampu koji mogu doprineti razvoju nediskriminatornog, korektnog i objektivnog izveštavanja u medijima, a samim tim i pomoći u ostvarivanju prava različitih kategorija stanovništva.

Na pitanja učesnika odgovarala je Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu a moderatorka svih diskusija bila je Tamara Skrozza, novinarka u nedeljniku „Vreme“ i članica Komisije za žalbe Saveta za štampu.

Svoja iskustva i komentare sa kolegama podelili su Vedrana Lacmanović, iz Mreže Žene protiv nasilja, Marko Vasiljević iz Regionalnog centra za manjine, Mirjana Tripković iz Viktimološkog društva Srbije, Đorđević Biljana iz Udruženja distrofičara iz Niša, Katica Ranđelović iz Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom,i drugi prisutni učesnici.

Na početku svakog događaja, Tamara Filipović-Stevanović iz Nezavisnog udruženje novinara Srbije je podsetila da je NUNS u prethodnih nekoliko nedelja organizovao set neformalnih sastanaka sa predstavnicima organizacija civilnog društva u istim gradovima kako bi od njih saznao koliko su upoznati sa radom i nadležnostima Saveta, kao i problemima koje ove organizacije imaju u vezi sa načinom izveštavanja medija o njihovim korisnicima.

Tokom razgovora predstavnici OCD su potvrdili da su slabo informisani o Savetu za štampu, što objašnjava zašto je od 150 žalbi koliko je Savet primio od svog osnivanja do juna 2014. godine, tek 13 došlo od ovih organizacija. Prilika je, kako je rekla Gordana Novaković, nažalost bilo mnogo više.

Ko se može obratiti Savetu za štampu

Posle kraćeg uvoda o Savetu za štampu, Gordana Novaković je objasnila da organizacije civilnog društva mogu da podnesu žalbe Savetu ukoliko su mediji prekršili Kodeks izveštavajući o njihovim korisnicima. Ona je, kao primer dobre prakse, izdvojila saradnju sa Regionalnim centrom za manjine i Mrežom Žene protiv nasilja.

Na događaju u Beogradu, 18.06.2014. Marko Vasiljević (Regionalni centar za manjine) je postavio pitanje obaveze medija da objave odluku Saveta za štampu. Gordana Novaković je objasnila da oni mediji koji prihvataju nadležnost Saveta imaju obavezu da odluku objave, dok se medijima koji nisu prihvatili punu nadležnost Saveta izriču javne opomene. Sve odluke i opomena Savet postavlja na svoj sajt.

Iskustvo Saveta za štampu pokazuje da ponekad žalbe poslate od strane OCD ne ispunjavaju formalne uslove, te da zbog toga moraju biti odbijene. Kako bi prevazišli ovaj problem, Savet je uveo pružanje pomoći podnosiocima žalbi. Zaposleni u Savetu su otvoreni za pitanja u vezi sa pisanjem žalbi i spremni su da pruže pomoć ukoliko prispela žalba treba da se dopuni.

Sankcionisanje neprofesionalnih medija

Predstavnici OCDu svim gradovima su se složili da je veliki problem to što ne postoji mogućnost sankcionisanja medija koji je prekršio Kodeksa. Gordana Novaković je objasnila da je Savet za štampu samoregulatorno telo i da kao takvo ne može da sankcioniše medije, da predstavlja telo koje omogućava medijaciju između medija i građanina koji je oštećen pisanjem medija.

Mirjana Tripković iz Viktimološkog društva Srbije pitala je da li se odluka Saveta može koristiti kao argument na sudu. Gordana Novaković je objasnila da je Savet formiran s idejom da se izbegnu sudski procesi, koji su dugotrajni i skupi i za podnosioca žalbe i za medije, te da u Savetu za štampu veruju da je to što medij objavljivanjem odluke „prizna“ da je pogrešio dovoljna moralna satisfakcija za podnosioca žalbe. Dogodilo se, međutim do sada dva puta da su same redakcije, protiv kojih su podnete tužbe sudu zatražile od Saveta da oceni da li su prekršile Kodeks novinara. U jednom slučaju sud je uvažio odluku Komisije za žalbe Saveta da je list postupio u skladu sa etičkim pravilima profesije.

Pri zaključivanju diskusija, Tamara Skrozza je naglašavala da dosadašnje iskustvo Komisije za žalbe pokazuje da je medijima stalo do mišljenja Komisije. Objasnila je da je u pitanju sud njihovih kolega i pozvala predstavnike organizacija civilnog društva da, umesto velikog broja saopštenja povodom pisanja medija, pišu žalbe Savetu za štampu.

Informacija o Savetu za štampu na jezicima nacionalnih manjina

Osim okruglih stolova i neformalnih razgovora sa predstavnicima organizacija civilnog društva, u ovog okviru projekta informativna brošura o Savetu za štampu prevedena je na jezike nacionalnih manjina, odštampana i distribuirana.

Prevedene informativne brošure možete preuzeti na sajtu NUNS-a.

Okrugli stolovi „Brzo, besplatno i pravično za sve“  održani su u okviru istoimenog projekta koji sprovodi Nezavisno udruženje novinara Srbije uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava i projekta Saveta za štampu koji podžava Ambasada Kraljevine Norveške. Cilj projekta je da ranjive grupe i njihove predstavnike informiše o Savetu za štampu da bi mogli da mu se obrate ukoliko smatraju da su pisanjem nekog medija njihova prava ugrožena.

Slika 1: Gordana Novaković i Tamara Skrozza na okruglom stolu u Beogradu, foto: MC

Slika 2: Učesnici diskusije u Nišu, foto: MC Niš