Complaints

Samo su lopovi revnosni

Commission failed to agree on a decision
Regionalni centar za manjine/Marko Vasiljevic
Politika Online
Internet
13. Mar 2012.

Poštovani/e, Regionalni centar za manjine podnosi žalbu Savetu za štampu zbog teksta pod nazivom „Samo su lopovi revnosni“, autora Ozrena Milanovića, koji je 13.03.2012. objavljen u dnevnom listu Politika. U pomenutom tekstu obrađujući temu krađe, autor za ova dela optužuje pripadnike/ce romske nacionalne manjine navodeći sledeće: „Kradljivci ove „robe” su gotovo po pravilu, otvoreno treba reći, romske nacionalnosti. Smatramo nedopustivim javno iznošenje sudova zasnovanih na predrasudama i negativnim stereotipima.

Osim toga, ovakve tvrdnje istovremeno doprinose reprodukovanju istih onih predubeđenja koja direktno podstiču na diskriminaciju pripadnika/ca ove grupe. Podsećamo da je ovakvo postupanje sankcionisano i članom 12 Zakona o zabrani diskriminacije. Uverenja smo da je ovakvim pisanjem grupo prekršeno više odredbi Kodeksa novinara Srbije, i to: tačka 5 koja iz dela koji se odnosi na istinitost obaveštavanja, zatim tačke 3 i 5 iz dela koji se odnosi na odgovornost novinara, kao i tačke 3 i 4 i iz dela o novinarskoj pažnji.

OBRAZLOŽENJE Podnosilac žalbe, Regionalni centar za manjine, naveo je da su spornim tekstom prekršene odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na to da novinar mora da štiti prava i dostojanstvo uroženih grupa i da učini sve da izbegne bilo koju vrstu diskiminacije. Po oceni podnosioca žalbe, nedopustivo je da novinar iznosi sudove zasnovane na predrasudama i negativnim stereotipima, kao što čini autor teksta u “Politici”. Komentarišući slučajeve krađe telefonskih kablova i lima sa krovova škola i obdaništa, autor teksta je kritikovao blagu kaznenu politiku koja ide na ruku kradjivcima ove vrste robe koji su “po pravilu, romske nacionalnosti”. “Sudijska ‘bolećivost’ može da se nasluti: oglasiće se neka NVO ili ‘faktor’ koji štiti njihova manjinska prava i ‘prozvaće sudiju’.

Činjenica je da je ova nacionalna manjina, u veoma teškoj materijalnoj situaciji, da živi u bedi, ali I da se ogromna sredstva troše na njihovu ‘inkluziju’, što im ne daje za pravo da imaju popust pred boginjom pravde”, navedeno je, između ostalog, u tekstu. Redakcija “Politike” odgovorila je na žalbu time da je u tekstu izneto “činjenično stanje, sa ciljem da se reši važan društveni problem, a čije je rešavanje, pre svega u interesu romske populacije”, te da je spremna da se izvini, ukoliko podnosilac žalbe dostavi relavantne podatke da “većina delinkvenata koji kradu bakarne kablove nisu pripadnici romske manjine”. Pozivajući se na odredbu Kodeksa novinara po kojoj je prilikom izveštavanja o krivičnim delima dopušteno pominjati nacionalnu, versku, ideološku ili političku pripadnost samo ako je to u neposrednoj vezi sa vrstom krivičnog dela, Komisija je najpre pokušala da utvrdi da li je u ovom slučaju postojala takva veza, ali su članovi Komisije ostali podeljeni, kao i kasnije prilikom odlučivanja o povredi Kodeksa. Članovi Komisije Tamara Skrozza, Filip Švarm, Slaviša Lekić, Stojan Marković i Petar Jeremić glasali su da je Kodeks prekršen. Oni su istakli da je reč o tekstu koji diskriminiše Rome i to, predstavljajući ih, ne samo kao kradljivce, nego kao “zaštićene” kradljivce koje sudovi ne kažnjavaju jer iza njih stoje moćni zaštitnici, uglavnom iz nevladinih organizacija. Ostali članovi Komisije: Ljiljana Smajlović, Božo Prelević, Nebojša Spaić, Aleksandar Đivuljskij i Zoran Ivošević izjasnili su se da povrede Kodeksa nema, jer je nacionalna pripadnost počinilaca krivičnog dela u ovom slučaju relevantna za tekst. Članovi Komisije preporučuju “Politici” da, zbog značaja i osetljivosti pitanja o kojem nije bilo saglasnosti ipak objavi ove stavove Komisije, iako po Poslovniku o radu Komisije za žalbe nema takvu obavezu.

Beograd, 26.4.2012.

Predsedavajuća Komisije
Ljiljana Smajlović