Complaints

Lekar mučio ženu i njenog ljubavnika

Complaint resolved: violations of the Code
Aleksandra Nestorov i Vedrana Lacmanović-Mreža "Žene protiv nasilja"
Press
Print edition
09. Sep 2011.

Poštovani/e, obraćamo vam se povodom članka objavljenog u listu Press, dana 09.09.2011. godine, pod naslovom „Lekar mučio ženu i njenog ljubavnika“. Smatramo da je ovim novinskim člankom ženi koja je preživela nasilje učinjena dodatna šteta, iznošenjem neproverenih informacija, objavljivanjem ličnih podataka koji mogu doprineti identifikaciji identiteta žrtve, iznošenjem informacija nerelevantnih za nasilje koje je nad njom učinjeno. Navođenje odnosa između osoba koje su pretrpele nasilje, u naslovu članka, nije relavantan podatak za članak koji se bavi krivičnim delima: protiv pravnog lišenja slobode, nasilja u porodici i nanošenjem telesnih povreda. Ova informacija može sugerisati odnos čitateljki/oca prema problemu/sadržaju članka. Neodgovorajaći naslov, poput ovog može da relativizira odgovornost i umanji doživljaj stvarnih posledica učinjenog krivičnog dela. U članku se između ostalog navode neprikladni opisi situacija koji mogu da navedu čitaoca na opravdavanje nasilja: “Zatekao je ljubavnike “na delu” i to ga je žestoko razbesnelo”. Medijsko izveštavanje trebalo bi da izbegava komentare koji indirektno upućuju na moral žrtve, njenu prethodnu partnersku/bračnu istoriju i slično, jer to publiku može navesti na stav o opravdanosti, ili umanjiti značaj učinjenog nasilja. Opisi situacije nasilja kojima se implicira da je žrtva svojim ponašanjem „provocirala“, „izazvala“, ili „ništa nije činila da se zaštiti“ i sl. čine da se dobije utisak da se nasilje opravdava ili umanjuje, da se okrivljuje žrtva i da se odgovornost prebacuje na nju. U članku se takođe navodi: „Poznati užički hirurg Radenko Koprivica osuđen je na pet meseci kućnog pritvora jer je tukao i ponižavao sada već bivšu suprugu R.K.“ Smatramo da na ovaj način nije ispoštovano pravo žene na privatnost jer je objavljeno puno ime i prezime njenog supruga, te inicijali žene, mesto u kome žive, njihova zanimanja i radna mesta na kojima su zaposleni. Imajući u vidu da je u pitanju mali grad, da su lica lekari, jasno je da je pravo na privatnost žene prekršeno i da to može imati posledice na njenu budućnost, kao i na budućnost njihove dece. S obzirom da se radi o žrtvi nasilja u porodici ona se ovim činom dodatno stigmatizuje. Dalje, detalji koji se u tekstu navode su senzacionalistički a ne informativni i ne doprinose obaveštavanju javnosti o problemu nasilja u porodici i rodno zasnovanom nasilju već ženu dodatno žigosu i izlažu moralnoj osudi: „Vezao ih je lisicama, poskidao ih gole i snimao. Nju je lakše povredio, a potom ju je usred zime isterao golu ispred zgrade. Vikao joj je „kurvo“, tako da su sve komšije čule šta se dešava. Inače, kada ih je našao u stanu, u momentu dok je skidao gaće sa D.M., noktima je povredio njegov polni organ, tako da je D.M. završio u bolnici - rekao je naš sagovornik upoznat sa celom dramom“ “Zabranjeno je da se, radi senzacionalizma ili „atraktivnosti” izveštaja, objavljuju informacije koje nisu neophodne za razumevanje suštine događaja, a pritom mogu da dovedu do uznemirenosti kako žrtava i njihovih bliznjih, tako i šire javnosti” kaže se u Kodeksu novinara Srbije. Imajući u vidu značaj medijskog uticaja za formiranje javnog stava, kao i uticaja koji ono može da ima na društvenu promenu, mišljenja smo da bi mediji mogli da pojačaju istraživačko i društveno odgovorno izveštavanje o nasilju u porodici i partnerskim vezama, kao i o svim drugim formama rodno zasnovanog nasilja.

Na osnovu člana 24. Statuta Saveta za štampu i članova 10. i 11. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Miljenko Dereta, Petar Jeremić, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij, Božo Prelević, Zoran Ivošević, Filip Švarm, Tamara Skrozza, Slaviša Lekić i generalna sekretarka Saveta Gordana Novaković 15.10. 2011. godine donosi sledeću ODLUKU Osnovana je Žalba koju su 20.9.2011. podnele Aleksandra Nestorov i Vedrana Lacmanović, uz saglasnost oštećene R.K. Komisija za žalbe je odlučila da su tekstom „Lekar mučio ženu i njenog ljubavnika“ objavljenim 9. 9. 2011. godine u štampanom i elektronskom izdanju dnevnog lista „Press“ prekršene odredbe odeljka VI, tačke 1, 2. i 3. Kodeksa novinara Srbije. Obavezuje se dnevni list „Press“ da, na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, da objavi ovu odluku komisije. Odluka komisije biće objavljena i na veb sajtu Saveta za štampu (www.savetzastampu.rs) i dostavljena svim drugim relevantnim medijima u Srbiji.

OBRAZLOŽENJE

Podnosioci žalbe smatrali su da pomenutim tekstom nije poštovano pravo osobe na privatnost jer je objavljeno puno ime i prezime njenog supruga, njeni inicijali, mesto u kome žive, njihova zanimanja, kao i gde su zaposleni. „Imajući u vidu da je u pitanju mali grad, da su lica lekari, jasno je da je pravo na privatnost žene prekršeno i da to može imati posledice na njenu budućnost, kao i na budućnost njihove dece“, navedeno je u žalbi. Nestorov i Lacmanovićeva takođe veruju i da su detalji koji se u tekstu navode senzacionalistički i da ne doprinose obaveštavanju javnosti o nasilju u porodici, niti su neophodne za razumevanje suštine događaja. O podnetoj žalbi obavešten je glavni i odgovorni urednik lista „Press“ Veljko Lalić, ali ne ni on, ni redakcija lista u propisanom roku od sedam dana nisu izjasnili o navodima iz žalbe, niti izrazili spremnost da se žalba reši objavljivanjem izvinjenja ili ispravke. Članovi Komisije za žalbe ocenili su da su objavljenim tekstom povređena prava oštećene, odnosno da nije poštovano njeno pravo na privatnost u smislu odredbi odeljka VI Kodeksa novinara Srbije. Takođe je ocenjeno da tekst obiluje nepotrebnim senzacionalističkim detaljima, a čija je tačnost i proverljivost takođe problematična, pošto se autori teksta pozivaju samo na izjavu anonimnog „sagovornika upoznatog sa celom dramom“.

Zbog svega navedenog Komisija je odlučila da je objavljivanjem spornog teksta povredjen Kodeksa novinara i naložila listu „Press“ da objavi ovu odluku.

Beograd, 27.10.2011.